Heves Megye Közgyűlésének 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 01. 30

A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.


A költségvetés címrendje


2. §


A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §


(1.)1,2,3,4,5,6 A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetését


                                                              

      655 557 611   Ft bevétellel

                                                                        655 557 611  Ft  kiadással

                                                                                       0 e Ft  forráshiánnyal

állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen

     működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait ,

      mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet

     tartalmazza.

(7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.

(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási

      ütemtervét a 8. melléklet részletezi.

(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, valamint

        államigazgatási feladatainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és

        felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza.

(15)1,3,4,5 A 2020. évi költségvetés általános tartaléka  300 000  Ft.

(16)Az előző év pénzmaradvány összege 73 975 776 Ft.A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. §


(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével -

      negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert

      pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.


5. §


(1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:


  1. dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
  2. rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;
  3. átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3 000 000 Ft összeghatárig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;
  4. rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, adott esetben a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni;
  5. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadások mértékéig, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatok mértékéig, továbbá ezeken túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlést. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.


(2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a

      Közgyűlés alelnökeit javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott

      hatásköreit az alelnökök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.


6. §


(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdései alapján a Heves Megyei

      Önkormányzati Hivatalnál


    a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban

    b) az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban


     kerül meghatározásra a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra.


(2)2 A Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak cafetéria-juttatásának az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2020. évben bruttó 300 000 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.


7. §


(1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetésének

      végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz

     átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évre vonatkozó

     költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági

    stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése

    válhat szükségessé.8. §


1 A Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont pénzmaradványából összesen 67 082 226 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni a következők szerint azzal, hogy a további szabad pénzmaradvány a 2019. évi beszámoló elfogadásakor kerül felosztásra:


        a) 2 A Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi pénzmaradványából 61 019 699 Ft kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni az alábbiakban részletezettek szerint:


aa) Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt 2016. évi maradványa 598 043 Ft


ab) Az EFOP 1-6.3.-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat maradványa 13 324 138 Ft


ac) Megyei területrendezési terv módosítására kapott központi költségvetési támogatás maradványa 7 467 600 Ft


ad) Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatásának (EMT-E-19-0201) maradványa 20 000 000 Ft


ae) 2020. évi 0. havi finanszírozás (átutalva 2019. decemberben) 10 524 000 Ft


af) Karbantartási munkálatok (Megyeháza és Eger, Dobó tér 6/A. sz.) 3 152 880 Ft.


ag)1 A Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi rendkívüli megyei tartalék címen kapott támogatásának a 2020. évben felhasználásra kerülő összege 5 953 038 Ft.


        b) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványából 6 062 527 Ft kötött pénzmaradványként

             kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni az alábbiakban részletezettek

             szerint:


ba) Személyi jellegű kifizetések és járulékok                            5 052 500 Ft


bb) EIP II. Kohéziós alap támogatás maradványa                    1 010 027 Ft.9. §1,4


A Közgyűlés a Hivatal létszám előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.”


10. §(1)   A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt arra, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint lebonyolító által EMT-E-19-0201 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett egyedi támogatási kérelemmel indult, EMT/226-24/2019. iktatószámú támogatói okirattal rendelkező pályázat (a továbbiakban: pályázat) kapcsán a felmerülő igényekhez mérten a megítélt pályázati támogatásból megvalósuló projektet végrehajtsa. Ennek keretében a támogatásból részben vagy egészben megvalósítandó kulturális eseményekkel kapcsolatban a Heves megyei települések irányából felmerülő igényeket a vonatkozó felhívást tartalmazó közleménynek a Heves Megyei Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) hivatalos honlapján történő közzétételétől kezdődően 2020. március 31. napjáig lehet benyújtani az önkormányzat részére. A projekt keretében támogatható igényeket - azoknak legkésőbb 2020. március 31. napjáig az önkormányzat részére történő igazolt, a Közgyűlés elnöke által elfogadott beérkezését követően - a beérkezés sorrendjében, a pályázatnak a települések kulturális rendezvényei részben vagy egészben történő megvalósítását célzó pályázati keretrésze kimerüléséig a Közgyűlés elnöke kielégítheti, illetve támogathatja.

(2)   A Közgyűlés elnöke az egyedi igényekre fordítható összeg mértékét az igény benyújtására jogosult települések lehetséges számának, az egyes rendezvényekkel elérhető közösség számarányának, valamint a várható - részben vagy egészben megvalósítandó - kulturális események tartalmának figyelembevételével és az egyedi igény jellemzőire tekintettel saját hatáskörben határozhatja meg.

(3)   A települések részéről az egyedi igény benyújtására meghatározott, (1) bekezdés szerinti határidő megnyíltát megelőzően, valamint a kulturális rendezvények részben vagy egészben történő megvalósítását célzó pályázati keretrész kimerülését követően benyújtott igényeket érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Az egyedi igények benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően benyújtott igények tartaléklistára vehetők, továbbá a kulturális rendezvények részben vagy egészben történő megvalósítását célzó pályázati keretrészből rendelkezésre álló forrás kimerüléséig még támogathatóak.

(4)   A Közgyűlés az (1) – (3) bekezdésekben foglaltakon túl felhatalmazza az elnökét arra, hogy a megnyert pályázat végrehajtása kapcsán egyebekben teljeskörűen eljárjon, így különösen, de nem kizárólagosan a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye, a végrehajtáshoz kapcsolódó dokumentumokat aláírásával ellássa, továbbá a támogatói okirat, a pályázati költségvetés esetleges módosítási igénye esetén a szükséges intézkedéseket teljeskörűen megtegye. A pályázat végrehajtása kapcsán tett intézkedéseiről az elnök tájékoztatja a Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságát, valamint a Közgyűlést.
Módosító és hatályba léptető rendelkezések


11. §


(1) A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete „II. Önként vállalt feladatok” fejezetének 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. §-a szerint a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; valamint a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, a magyar kulturális örökség megőrzése, annak gazdagítása és korszerű formában való továbbművelése, a felnövekvő nemzedékekkel való élő kapcsolat folyamatos fenntartása, a nemzetmegtartó pozitív magatartásminták átörökítése, valamint a közösségi létforma aktív megélésének elősegítése.”


(2) Az SZMSZ-nek „A Heves Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai” című 1. mellékletének „III. A kötelező és önként vállalt feladatoknak megfeleltetett, a kormányzati funkciók osztályozási rendje szerinti funkciószámok és megnevezések” fejezete kiegészül a következő ponttal:


„082030 Művészeti tevékenység”.


12. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit - a 10. §-ban és a 11.§-ban foglalt rendelkezések kivételével - 2020. január 1. napjától kell alkalmazni a 2020. évi költségvetési évre vonatkozóan.

       Dr. Juhász Attila Simon                                         Dr. Barta Viktor                                                                   

   Heves Megyei Közgyűlés elnöke                             Heves Megye főjegyzője                     - Módosította a 4/2020.(V.4.) önk. rendelet              Hatályos: a kihirdetését követő napon (2020.V.5.)          

       2 - Módosította a 8/2020.(VI.26.) önk. rendelet          Hatályos: a kihirdetését követő napon (2020.VI.27.) 

       3 - Módosította a 10/2020.(IX.25.) önk. rendelet        Hatályos: a kihirdetését követő napon (2020.IX.26.) 

       4 - Módosította a 13/2020.(XI.16.) önk. rendelet        Hatályos: a kihirdetését követő napon (2020.XI.17.) 

       5 - Módosította a 1/2021.(I.14.) önk. rendelet             Hatályos: a kihirdetését követő napon (2021. I.15.)

       6 - Módosította a  3/2021.(I.29.) önk. rendelet            Hatályos: a kihirdetését követő napon (2021. I.30.)