Heves Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmának meghatározásáról

Hatályos: 2015. 02. 17

A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

E rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat) költségvetési rendeletére, költségvetési rendelete módosítására és a költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadásra terjed ki.


2. §

A költségvetésről   és a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza  :

 1. a megyei önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 2. a megyei önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 3. a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
 6. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.)  3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 7. a megyei önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit,
 8. a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az előirányzatok módosításra vonatkozó hatásköröket,
 9.   az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot,
 10. a megyei önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
 11. az előirányzat felhasználási tervet,
 12. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 13. a közvetett támogatásokat,
 14. a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban,
 15. az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 16. elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a megyei önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait,
 17. az éves létszámkeretet,
 18. a kiemelt előirányzatok jóváhagyását

ra) működési célú támogatások államháztartáson belülről,

rb) közhatalmi bevételek,

rc) működési bevételek,

rd) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről,

re) finanszírozási bevételek,

rf) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

rg) felhalmozási bevételek,

rh) felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről,

ri) személyi juttatások,

rj) munkaadókat terhelő járulékok,

rk) dologi kiadások,

rl) ellátottak pénzbeli juttatásai,

rm) egyéb működési célú kiadások,

rn) finanszírozási kiadások,

ro) beruházások,

rp) felújítások,

rq) egyéb felhalmozási célú kiadások

szerinti bontásban.

3. §


A költségvetésről  szóló önkormányzati rendelet  a 2.§-ban foglaltakon túl tartalmazza:

 1. a köztisztviselők adott költségvetési évre – vagy az átmeneti gazdálkodásról alkotott önkormányzati rendelet hiányában a következő évi költségvetés elfogadásáig terjedő időre - szóló illetménykiegészítésének mértékét,
 2. egyéb, a költségvetési gazdálkodást érintő előírásokat.


4. §


(1) A zárszámadásról készített önkormányzati rendeletet a pénzügyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete szerint a költségvetésről szóló önkormányzati rendelethez igazodóan, azzal  összehasonlítható formában kell elkészíteni a tényleges adatokra vonatkozóan.


(2) A zárszámadásról készített önkormányzati rendelet a 2. §-ban meghatározottakon kívül  tartalmazza:

 1. a pénzeszközök változását bemutató táblázatot,
 2. a megyei önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
 3. a vagyonkimutatást,
 4. a megyei önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását,
 5. a megyei önkormányzat mérlegét,
 6. a maradványkimutatást,
 7. az eredménykimutatást.


5. §


A megyei önkormányzat költségvetéséről szóló és zárszámadásáról készített önkormányzati rendelete tervezetének megszövegezésénél – a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően  értelemszerűen  - alkalmazandó mellékleteket, e rendelet 1-17. mellékletei tartalmazzák.6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §


 1. Hatályukat vesztik – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet rendelkezései.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati rendelet 1., 2., 7., 14., és 17. mellékletei az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóság érdekében 2015. április 30. napján vesztik hatályukat.