Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 04. 30

Heves Megyei Önkormányzat

2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről


Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a következő rendeletet alkotja a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.


A költségvetés címrendje

2. §

A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)1,2,3,4,6 A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetését

                                                           572.810    e Ft bevétellel

                                                           572.810    e Ft kiadással

                                                                       0          e Ft      forráshiánnyal

állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. sz. melléklet foglalja össze.

(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. sz. melléklet részletezi.

(10) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza

(11) A költségvetés fejezet és címrendjét a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(12) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(13) A 2013. évi költségvetés általános tartaléka 2.058 e Ft.

(14) Az előző év pénzmaradvány összege 47.548 e Ft. (Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 17.303 eFt, szabad pénzmaradvány 30.245 eFt) A pénzmaradvány felosztásáról valamint elszámolásáról a 2012. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendeletet alkot a Közgyűlés. A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a szabad pénzmaradvány terhére (15.000 eFt értékhatárig) Heves Megye Területfejlesztési kiadványa kapcsán a kiadáshoz kapcsolódó feladatok vonatkozásában (pl: nyomdai munka, terjesztés) – a folyamatok gyorsítása érdekében - a szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról gondoskodjon.

(15) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál beruházási és felújítási kiadás nem került tervezésre.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendeletmódosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.


5. §


(1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:

  • dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
  • rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig;
  • átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3.000 eFt összeghatárig;
  • rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött, melynek összege 3 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni.
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadásokon, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül minden Közgyűlésen tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.


6. §


(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.  132.§-a alapján:

  • az illetményalap 2013. évben 38650 Ft.

(2) A köztisztviselői cafeteria - juttatás 2013. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.

(3) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2013. évi teljesítmény értékelésének alapját képező kiemelt szervezeti célokat jelen rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az egyéni, köztisztviselői teljesítménykövetelményeket a (3) bekezdés szerinti hivatali célok figyelembevételével a Főjegyző határozza meg.


7. §


(1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.Hatályon kívül helyező rendelkezés

8.§5Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

(2) A Közgyűlés az átmeneti gazdálkodásról nem alkotott rendeletet. Jelen rendelet elfogadásáig terjedő időre vonatkozó előirányzatok beépülnek a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzataiba.

(3) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg a kegyeleti gondoskodásról szóló 10/2004. (III.26.) HMÖ rendelet rendelkezései újra alkalmazhatóak.1 Módosította: 7/2013. (VI. 28.) önk. rend. Hatályos: a kihirdetését követő napon: 2013. 06.29.

2 Módosította: 8/2013. (IX.27.) önk. rend. Hatályos: a kihirdetését követő napon: 2013. 09.28.

3 Módosította: 9/2013. (XI.29.) önk. rend. Hatályos: a kihirdetését követő napon: 2013. 11. 30.

4 Módosította: 10/2013. (XI.29.) önk. rend. Hatályos: a kihirdetését követő napon: 2013.11.30.

5 Hatályát vesztette: 11/2013. (XI.29.) önk. rend. 2014. 01. 01.

6 Módosította: 3/2014. (IV.29.) önk. rend. Hatályos: a kihirdetését követő napon: 2014. 04.30.