Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 01. 19

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a hivatkozott veszélyhelyzet során hozott 12/2020. (XI.4.) önkormányzati rendeletre is tekintettel -, a Heves Megyei Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Heves Megyei Közgyűlés elnöke a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. § A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetését

593 428 179 Ft bevétellel

593 428 179 Ft kiadással

0 Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.

(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.

(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza.

(15) A 2021. évi költségvetés általános tartaléka 300 000 Ft.

(16) Az előző év pénzmaradvány összege 103 450 403 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.

5. § (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:

 • a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
 • b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;
 • c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3 000 000 Ft összeghatárig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;
 • d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, adott esetben a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni;
 • e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadások mértékéig, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatok mértékéig, továbbá ezeken túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlést. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.

(2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökeit javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnökök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.

6. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdései alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál

 • a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban
 • b) az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban

kerül meghatározásra a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra.

(2) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2021. évben bruttó 300 000 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. A veszélyhelyzetben kiadott, vonatkozó jogszabályokban foglalt eltérő szabályokra tekintettel a cafetéria-juttatás kifizetésének ütemezése, valamint a Széchenyi Pihenő Kártya egyes alszámláira utalható támogatás mértéke vonatkozásában a belső szabályzat rendelkezéseitől való eltérés megengedett.

7. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8. § A Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont pénzmaradványából összesen 87 347 918 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek megfelelően szükséges felhasználni azzal, hogy a további szabad pénzmaradvány legkésőbb a 2020. évi beszámoló elfogadásakor kerül felosztásra:

 • a) a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványából 82 910 916 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek – az ad) pont esetében továbbá a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete 10. §-ban foglaltaknak is - megfelelően szükséges felhasználni/pénzmaradványként figyelembe venni:
  • aa) Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt 2016. évi maradványa 598 043 Ft,
  • ab) Az EFOP 1-6.3.-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat maradványa 798 915 Ft,
  • ac) Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt ráemelésének 2020. évi maradványa 6 948 583 Ft,
  • ad) Kistelepülések kulturális eseményei támogatásának (EMT-E-19-0201) maradványa 15 741 375 Ft,
  • ae) 2021. évi 0. havi finanszírozás (átutalva 2020. decemberben) 10 524 000 Ft,
  • af) KAB-KEF Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységeinek koordinálására elnyert pályázat maradványa 2 300 000 Ft,
  • ag) Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése pályázat maradványa 46 000 000 Ft.
 • b) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzmaradványából az EIP I. elkülönítetten kezelt folyószámla egyenlege 4 437 002 Ft összegben kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, valamint a támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek megfelelően szükséges felhasználni.

Hatályba léptető rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni a 2021. évi költségvetési évre vonatkozóan.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

13. melléklet