Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (III.30.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének V. módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 31

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének V. módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.

1. § Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételeit 34.099 E Ft-tal csökkenti és 2.679.227 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.

2. § Az ÖR 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásait 34.099 E Ft-tal csökkenti és 2.679.227 E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint.

3. § E rendelet 1-11. mellékletei az ÖR azonos számú mellékletei helyébe lépnek.

4. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a benne foglaltakat 2020. január 1-jével kell alkalmazni.