Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló

Hatályos: 2021. 05. 01

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

24/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. §(1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban, 92. § (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016 (XII.16.) rendelet 20. §- ának a) és b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § E rendelet 2021. május 1. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő 10. napon hatályát veszti.