Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete

Zalaszabar község képviselő testületének 1/2021 (III.03.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2021. 03. 04

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Zalaszabar község képviselő testületének 1/2021 (III.03.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Zalaszabar Község Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja Zalaszabar község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre terjed ki.

(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2021. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet, a költségvetés bevételeit a 3. melléklet részletezi -

354 672 029 Ft költségvetési kiadással

354 672 029 Ft költségvetési bevétellel

0 eFt költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 354 672 029 Ft. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

b) Működési célú támogatások 73 684 429 Ft

c) Közhatalmi bevételek 7 200 000 Ft

d) Működési bevételek 2 691 840 Ft

e) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b)Felhalmozási bevételek

f) Felhalmozási célú támogatás 200 292 797 Ft

g) Finanszírozásai bevételek 70 802 963 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 354 672 029 Ft

II. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Működési kiadások

b) Személyi juttatások 16 977 321 Ft

c) Munkaadókat terhelő járulékok 2 385 243 Ft

d) Dologi kiadások 29 910 282 Ft

e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 762 993 Ft

f) Egyéb működési célú kiadások 15 128 914 Ft

g) Felhalmozási kiadások

h) Beruházások 231 060 655 Ft

i) Felújítások 17 143 484 Ft

j) Egyéb felhalmozási célú kiadások - Ft

k) Finanszírozási kiadások 37 303 137 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 354 672 029 Ft

(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartalékát 3 847 800 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 70 802 963 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.

(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.

IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. sz. melléklet tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2020. évre 50.000 Ft-ban állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

(2) A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet 2. táblázata szerint.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 2. táblázata szerint.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 3. táblázata szerint.

(5) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet 1. táblázata szerint.

(6) Az önkormányzat 2021. évre céltartalékot nem képzett.

(7) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2021. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a alpolgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.

(8) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 508 Ft/adag.

Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok

11. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.

(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.

(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:

  • a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
  • b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni

(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.

(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.

(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.

13. § (1) Az jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.

(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

14. § (1) Zalaszabar Község Önkormányzata a 2020. évben bevételeit és kiadásait a OTP Bank Nyrt. Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.

(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.

15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

16. § Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.

17. §

.

A polgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. §

.

A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

Vegyes rendelkezések

19. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 2. melléklet 2. táblázatában meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.

20. §

.

Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2021. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2020. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.

Záró és vegyes rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Takács Ákos László Árpád

alpolgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2021. március 3. napján.

1. melléklet

költségvetési rendelet mellékletei

EJR_64634-ZszabarKtgv2021_t_bl_zatok