Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (III.31.) önkormányzati rendelete

Szikszó Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 16/2015. (IX.09.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01- 2021. 04. 01

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Szikszó Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 16/2015. (IX.09.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Szikszó Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és 5. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A helyi adókról szóló SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2015 (IX.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § A helyi adókról szóló SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2015 (IX.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adólap 2 §-a.

(2) Iparűzési tevékenység esetén az adózó jogosult kedvezmény igénybevételére az alábbiak szerint:

  • a) Amennyiben az adózó az adóévben legalább 1 milliárd forint értékű beruházást helyez üzembe és üzemeltet Szikszó város közigazgatási területén, jogosult a tárgyévi iparűzési adójának számításakor az adó mértékéből legfeljebb 40%-kos adókedvezményt érvényesíteni.
  • b) A kedvezménnyel csökkentett adó mértéke nem lehet kisebb, mint az adóévet megelőző évben fizetett iparűzési adó összege.
  • c) Amennyiben az érvényesíthető kedvezmény nem éri el a tárgyi adó 40%-át, az adózó jogosult a kedvezmény igénybe nem vett részét a tárgyévet követő két évben érvényesíteni azzal, hogy a ( b) pont szerinti feltételnek ezekben az adóévekben is meg kell felelnie.
  • d) A tárgyévben igénybe nem vett adókedvezmény fennmaradó része azon adóévekben vehető igénybe - kivéve az üzembe helyezés adóévét - amelyben adózó az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházást az adóév egészében üzemeltette.
  • e) Új adózó esetén a kedvezmény számításakor a ( b) pont szerinti feltételt nem kell figyelembe venni.
  • f) Az ( a) pontban leírt adókedvezmény más, Szikszó Város Önkormányzat által nyújtott adókedvezménnyel, illetve a „Szikszó Gazdaságfejlesztésért” programról szóló 13/2016.(VI.10.) helyi önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezményekkel nem összevonható.”

3. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2015 (IX.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE (3) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.