Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról

Hatályos: 2021. 03. 31 13:26- 2021. 09. 16

Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról

Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csincse Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 132. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az állandó lakhellyel bejelentett csincsei lakosokra és a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre.

2. § (1) szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás a(z):

 • a) lakhatási támogatás
 • b) rendkívüli települési támogatás:
  • ba) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére,
  • bb) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére,
  • bc) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra,
  • bd) születési támogatásra
  • be) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra,
  • bf) beiskolázási támogatásra.
 • c) visszatérítendő krízis támogatás átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak rendezésére,
 • d) letelepedési támogatás a településen családi házat vásárló vagy építő személyek költségeinek hozzájárulásához.

(2) természetben nyújtott szociális ellátás a(z):

 • a) köztemetés,
 • b) étkeztetés.

3. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit az Szt.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az ellátások megállapítása iránti kérelmet a kérelmező a megfelelő nyomtatvány kitöltésével a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Csincsei Kirendeltségénél, 1. melléklet szerint terjeszti elő.

(3) A jövedelem számításnál a Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. ( Szt. 9. §)

(5) Ha a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapították az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes. ( Szt. 13. § (2) bekezdés)

(6) A megállapított pénzbeli ellátások pénztári kifizetéssel, bankszámlára utalással teljesíthetők.

4. § (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás nyújtható a villanyáram díj, víz- és gázfogyasztás díja, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj kiadásainak viseléséhez.

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában:

 • a) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetén 300%-át, és
 • b) háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a kérelmező személy támogatásra válik jogosulttá - az egyéb feltételek fennállása esetén - amennyiben a lakókörnyezete rendben tartott az alábbiak szerint:

 • a) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező az általa életvitelszerűen lakott lakást, vagy házat:
  • aa) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
  • ab) rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,
  • ac) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá,
  • ad) az ingatlanhoz tartozó járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsávnak, ároknak úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület egy méteres körzetén belüli területének a gondozását, tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését biztosítja.
 • b) Amennyiben a lakókörnyezet az a) pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, a polgármester 10 napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt – az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével – a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemle során a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ győződik meg.
 • c) A lakhatási támogatás megítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
 • d) A kérelmező köteles az a) pontban felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak támogatás nem állapítható meg.
 • e) A jogosultság feltételeként előírt szabályok folyamatos betartását a polgármester a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevonásával ellenőrzi.

(4) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

 • a) a háztartás tagjainak jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,
 • b) a lakásban lakás jogcímét igazoló dokumentumot (adásvételi szerződés, bérleti szerződés),
 • c) annak a szolgáltatónak a kérelem benyújtását megelőző hónapban kiadott számla másolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás megállapítását kéri.

(5) Lakhatási támogatás havi összege 2.000.-forint.

(6) A lakhatási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A támogatást 12 hónapra kell megállapítani. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(7) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

5. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át nem haladja meg. A támogatás összege 2.000.-20.000.-Ft között állapítható meg.

(2) A testület méltányosságból eltérhet, továbbá magasabb összegű támogatást állapíthat meg az önmaguk, illetve családjuk létfenntartását veszélyeztető, előre nem látható rendkívüli élethelyzetbe kerülő, rászorult személyek részére. Rendkívüli élethelyzet különösen: kórházi kezelés súlyos betegséggel, baleset, természeti katasztrófa, lakóépület (tűzeset, viharkár) lakhatatlanná válása. A támogatás összege 20.000.- 200.000.-Ft. között állapítható meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatásra való jogosultságról, valamint a (2) bekezdés szerinti méltányosságból megállapított rendkívüli települési támogatás jogosultságáról az Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

(4) Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át nem haladja meg.

 • a) Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.
 • b) Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot az Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg.
 • c) A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.
 • d) A támogatás összege 5.000.-Ft.

(5) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli pénzbeli támogatás állapítható meg annak a gyermek és fiatal felnőtt személynek, aki rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át nem haladja meg.

 • a) Az igényelt támogatás megállapításához csatolni kell a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat.
 • b) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra való jogosultságot az Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg.
 • c) A támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőttnek kell folyósítani.
 • d) A támogatás összege 2.000.-10.000.-Ft között állapítható meg.

(6) Születési támogatásra jogosult az a csincsei lakos, akinek gyermeke születik és a családjában az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 1.500.%-át.

 • a) Kérelem benyújtása után átruházott hatáskörben polgármester dönt a támogatás megadásáról.
 • b) A támogatás összege 50.000.-Ft.

(7) Temetési költségekhez való rendkívüli hozzájárulásban részesíthető kérelemre az a kérelmező, aki az elhunyt néhai csincsei lakos közeli hozzátartozója temetéséről gondoskodott és a temetési költségeket viselte, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1.500.%-át.

 • a) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 30 napon belül nyújthatja be.
 • b) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát a szükséges adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni.
 • c) Kérelem benyújtása után átruházott hatáskörben polgármester dönt a támogatás megadásáról.
 • d) A támogatás összege 30.000.-Ft.

(8) Rendkívüli települési beiskolázási támogatás állapítható meg azon kérelmező részére, évente egy alkalommal, aki vagy akinek gyermeke valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, és a családjában az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 1.500.%-át.

 • a) A tanulói jogviszonyt iskolalátogatási igazolás bemutatásával kell igazolni.
 • b) A támogatás kifizetésére - készpénz formájában - a tanévre vonatkozó tanulói jogviszony igazolását követően, legkésőbb szeptember 30. napjáig kerül sor.
 • c) A támogatás összege 5.000.-Ft.

(9) A támogatások kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Csincsei Kirendeltsége gondoskodik.

6. § (1) Visszatérítendő krízis támogatás állapítható meg azon kérelmező részére, akinek önhibáján kívül felhalmozódott közüzemi és más egyéb tartozása van, családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetén 300%-át.

(2) A visszatérítendő krízis támogatás maximális összege 24.000.- Ft lehet, melyet 2.000.- Ft/hó összeggel egy év alatt kell visszafizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti visszatérítendő krízis támogatásra való jogosultságról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

7. § (1) Csincse községben családi házat vásárló vagy építő személynek költségei hozzájárulásához letelepedési támogatásra jogosult az a csincsei lakos, akinek az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 1.500.%-át.

(2) A letelepedési támogatás összege: 100.000,- Ft

(3) A letelepedési támogatás kérelemhez csatolni kell a lakóingatlan építési engedélyét v. vásárlás esetén az adásvételi szerződést, melyeket a szükséges adatok feltüntetését követően a kérelmezőnek vissza kell adni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti letelepedési támogatásra való jogosultságról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

8. § A családsegítés és a házi segítségnyújtás feladatait az Önkormányzat az Szt. 63-64. §-ában foglaltak figyelembevételével a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ útján biztosítja.

9. § A köztemetésről a testület Szt. 48. § alapján gondoskodik.

10. § (1) Szociális étkezésnél rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki

 • a) a kora miatt, ha a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
 • b) korkedvezményes, vagy korengedményes nyugellátásban részesül,
 • c) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy
 • d) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy
 • e) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, vagy
 • f) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

(2) A szociális étkezés térítési díját önálló önkormányzati rendelet szabályozza.

11. § Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése az Szt. 17. § és 17/A. § alapján történik.

12. § E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, ezzel egyidejűleg a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

KÉRELEM

Szociális ellátás megállapítására (lakhatási támogatás, rendkívüli települési támogatás)

Kérelmezett támogatás fajta:

1. lakhatási támogatás

2. rendkívüli települési támogatás:

2.1 átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére,

2.2 eseti gyógyszerkiadás mérséklésére,

2.3 gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra,

2.4 születési támogatásra,

2.5 elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra,

2.6 beiskolázási támogatásra

3. visszatérítendő krízis támogatás átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak rendezésére

4. letelepedési támogatás a településen családi házat vásárló vagy építő személyek költségeinek hozzájárulásához

(a megfelelő aláhúzandó a dőlt betűvel jelzettek közül)

1. Az igénylő adatai:

Kérelmező neve:_______________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________

Születési hely, és idő: ___________________________________________________

Anyja neve: ___________________________________________________________

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): ____________________________

Adószám: ____________________________________________________________

Bankszámla száma: ____________________________________________________

Számlavezető pénzintézet neve: __________________________________________

2. Állampolgársága:

- magyar

- bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező

- hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ___________________

(a megfelelő rész aláhúzandó)

3. Családi állapota:

- egyedül álló (hajadon, nőtlen)

- házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik

- házastársától külön élő,

- elvált

- özvegy

(a megfelelő rész aláhúzandó)

4. Lakóhely: _____________________________________________________________

Tartózkodási hely: _____________________________________________________

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek.

(Megfelelő rész aláhúzandó)

5. A kérelmező családi körülménye:

5.1.1 • egyedül élő,

5.1.2• nem egyedül élő

5.2 A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

5.2.1 A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók

száma: ______ fő.

A

B

C

D

E

Közeli hozzátartozó
neve

Anyja neve

Születési helye, ideje
(é,hó,nap)

Társadalombizosítási
Azonosító Jele

Családi kapcsolat
megnevezése

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók összessége.

Közeli hozzátartozó:

- házastárs, élettárs,

- húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; huszonhárom évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

- korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve e testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban fogyatékos gyermek)

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

Házastárs: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége)

6. A települési támogatás igénylésének oka:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

7. Jövedelmi adatok:

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme, forintban:

A

B

C

Kérelmező házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik

A jövedelem típusa

Kérelmező

1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó

2.

Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó

3.

Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások

5.

Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Elismert költség: SZJA
törvényben elismert
költség,
valamint a fizetett
tartásdíj

8.

Összes jövedelem

A jövedelemnyilatkozatba szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Egy főre jutó havi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban: …………….Ft

8. Egyéb nyilatkozatok:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 993. évi III. törvény alapján a NAV-nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint amennyiben releváns gyógyszerköltségről, valamint betegséghez kapcsolódó kiadásokról igazolást!


Csincse, ……………………………………………


_____________________________ _________________________
Kérelmező házastársa (élettársa) Kérelmező aláírása
bejegyzett élettárs aláírása