Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2021. 03. 31 14:12- 2021. 09. 16

Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csincse Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés (1a) pontja, a 131. § (1) bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a kiterjed Csincse község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

2. § E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 5. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell értelmezni.

3. § (1) Csincse Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek védelmét természetbeni ellátással és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja.

(2) Természetbeni ellátásként az Önkormányzat a gyermekétkeztetést biztosítja a Gyvt. 21. §- a szerinti rendelkezések szerint.

(3) Személyes gondoskodás keretében tartozó gyermekjóléti alapellátások:

  • a) Gyermekjóléti szolgáltatás
  • b) Gyermekek napközbeni ellátása

4. § (1) A gyermekétkeztetést az Önkormányzat a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha (3421 Mezőnyárád, Szent István király út 69.) intézményével oldja meg.

(2) Az ellátást igénybe vevők részére a gyermekjóléti szolgáltatást a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja az Önkormányzat.

(3) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását óvoda működtetésével (Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha Csincsei Tagóvodája 3442 Csincse, Mátyás u. 45.) biztosítja.

5. § (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az Önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetés keretében az óvodás és iskolás gyerekek számára nevelési, valamint nevelés nélküli munkanapokon, a tanulók számára az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést biztosít.

(2) Az óvodai gyermekétkeztetés a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha, Csincsei Tagóvodai épületrészben, (3442 Csincse, Mátyás u. 45.), az Általános iskolai gyermekétkeztetés iskolai napokon a Mezőnyárádi Főzőkonyha Éttermében (3421 Mezőnyárád, Szent István király út 75.), a nevelés nélküli napokon a Csincsei Tagóvoda épületében kialakított étteremben (3442 Csincse, Mátyás utca 43.) történik.

(3) A gyermekétkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére a Gyvt. 21/B. § szabályai és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját önálló önkormányzati rendelet szabályozza.

(4) A térítési díj összegét az igénybevétel tárgyhónap 10-15. napja között kell befizetni a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha házipénztárában. Amennyiben tárgyhónapban túlfizetés keletkezik, a túlfizetés összegét a következő hónapban kerül elszámolásra.

(5) Az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést (déli meleg főétkezés) szülő, törvényes képviselő kérelmére a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha által biztosítja a Gyvt. 21/C. §-ban meghatározottak szerint.

6. § (1) A gyermekek napközbeni ellátására (óvodai, bölcsődei ellátás) vonatkozó kérelmet a szülő vagy a törvényes képviselő a Mezőnyárádi Óvoda Bölcsőde és Konyha intézményvezetője részére nyújthatja be.

(2) Az óvodai felvételről az intézményvezető dönt a Gyvt.-ben meghatározott feltételek szerint.

(3) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását:

  • a) akinek az orvosi szakvélemény szerinti egészségi állapota nem teszi lehetővé óvodában a gondozását, illetőleg
  • b) megállapított magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek testi, szellemi fejlődését.

(4) A gyermek napközbeni ellátása megszűnik:

  • a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
  • b) a gyermek törvényes képviselőjének az ellátás megszüntetésére vonatkozó bejelentést követő hónap 1. napjától kivéve, ha az ellátást kötelező igénybevételen alapult,
  • c) nevelési év végén, ha a gyermek az adott intézményi ellátásra meghatározott korhatárt elérte,
  • d) a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették,
  • e) a gyermek halálával.

7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.