Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

gépjármű várakozóhelyek biztosításáról

Hatályos: 2021. 04. 07

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

gépjármű várakozóhelyek biztosításáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont. 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § [1] A rendelet hatálya kiterjed az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 4. pontjában meghatározott építtetőre, akinek beépítésre szánt területen vagy meglévő épület nagyobb parkoló-igénnyel járó bővítése során, illetve rendeltetési mód változtatás esetén az országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) előírt mennyiségű személygépkocsi-parkolóhelyet (továbbiakban: parkolóhely) kell biztosítani.

2. A parkolóhelyek biztosításának módjai

2. § (1)[2]

(2)[3] Amennyiben az OTÉK 42. § (2) bekezdése szerint a parkoló-szükséglet nem biztosítható, úgy a közterület közlekedésre szánt területén való parkoló építéssel is teljesíthető. A közterületen történő személygépkocsi parkoló az 1. mellékletben meghatározott 1.1 számú övezetben kizárólag szilárd burkolattal építhető. Az 1. mellékletben meghatározott 1.2 számú övezetében „Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről” szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel létesíthető parkoló. Az önkormányzattal történő megállapodás feltétele, hogy az építtető az útügyi hatósághoz benyújtandó létesítési engedélyezési dokumentációt benyújtja az önkormányzathoz jóváhagyásra.

(3)[4] Amennyiben a parkolóhely kialakítása a (2) bekezdésben meghatározott módon nem biztosítható, az önkormányzat az OTÉK 42. § (11) bekezdésének megfelelő módon biztosít parkolóhelyet, amennyiben az építtető parkolóhely-építési ellenértéknek az önkormányzat részére történő megfizetésével (továbbiakban: megváltási összeg) megválthatja azt.

3. A parkolóhely-építési ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok

3. § (1)[5] A megváltási összeg megfizetésére az önkormányzattal megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a parkolóhelyek számát.

(2) A megváltási összeg mértéke parkolóhelyenként 500.000,- forint+ÁFA.

(3) Meglévő építmények bővítésével vagy átalakításával létrejövő új lakások esetén 50 %-os kedvezményes megváltási összeget kell fizetni. Amennyiben a lakás funkciója 10 éven belül építési engedély vagy rendeltetés-megváltoztatási engedély alapján megváltozik, a kedvezményes összeget az akkor érvényes ide vonatkozó helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően kell kiegészíteni.

(4) A megváltási összeget a megállapodás aláírásával egyidejűleg kell megfizetni. Építésügyi hatósági engedély csak a megváltási összeg megfizetésére vonatkozó megállapodás megkötése és – az (5) bekezdést kivéve - a teljes összeg megfizetése után adható ki.

(5) Háromnál több parkolóhely megváltása esetén, kérelemre, a polgármester a megállapodásban részletfizetési lehetőséget is engedélyezhet. Ekkor az első részletet a megállapodás aláírásával egyidejűleg, a második részletet a jogerős építési engedély megszerzéséig köteles az építtető megfizetni. A második részlet erejéig az önkormányzat az ingatlanra a földhivatalnál saját javára jelzálogjogot jegyeztet be. Az építésügyi hatósági engedély a megállapodás aláírása és az első részlet megfizetése után adható ki.

(6) Ha az építtető nem él építési jogosultságával, a korábban befizetett megváltási díjat nem igényelheti vissza abban az esetben, ha az önkormányzat szerződés alapján már kötelezettséget vállalt a parkolóhely megvalósítására. A megváltott parkoló-szükségletet az adott ingatlanon történő későbbi építés során figyelembe kell venni.

(7) A befizetett megváltási összeget az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kell kezelni, az ilyen célra befizetett összeget kizárólag belterületi parkolóhelyek létesítésére vagy karbantartására lehet felhasználni.

(8) Az e paragrafus, valamint a 2. § (2) bekezdés szerint kiépített parkoló a továbbiakban önkormányzati tulajdonként funkcionál, arra az építő, illetve az építtető sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez.

(9) Az önkormányzat és fenntartásában lévő intézményei mentesülnek a (2) bekezdés szerinti díj megfizetése alól.

4. Átmeneti rendelkezések

4. § (1)[6]

(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet [7]

1. Csákvár Város közterületein létesíthető parkolók övezeti besorolása:

1.1 számú övezetbe tartoznak: Csákvár településen áthaladó 8126, 8121, 8119 jelű országos közutakhoz tartozó földhivatali nyilvántartásban meghatározott telkek területe, valamint 30 m-es távolságban azok védőövezete.

1.2 számú övezetbe tartoznak az 1.1 számú övezetbe fel nem sorolt közterületek.


[1] Az 1. § a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § (1) bekezdését a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
[3] A 2. § (2) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 2. § (3) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 3. § (1) bekezdése a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 4. § (1) bekezdését a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[7] Az 1. mellékletet a Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.