Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendelete

a gépjármű várakozóhelyek biztosításáról szóló 20/2020. (VIII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 07 - 2021. 04. 06

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendelete

a gépjármű várakozóhelyek biztosításáról szóló 20/2020. (VIII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Csákvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A gépjármű várakozóhelyek biztosításáról szóló 20/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 4. pontjában meghatározott építtetőre, akinek beépítésre szánt területen vagy meglévő épület nagyobb parkoló-igénnyel járó bővítése során, illetve rendeltetési mód változtatás esetén az országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) előírt mennyiségű személygépkocsi-parkolóhelyet (továbbiakban: parkolóhely) kell biztosítani.

2. § A gépjármű várakozóhelyek biztosításáról szóló 20/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Amennyiben az OTÉK 42. § (2) bekezdése szerint a parkoló-szükséglet nem biztosítható, úgy a közterület közlekedésre szánt területén való parkoló építéssel is teljesíthető. A közterületen történő személygépkocsi parkoló az 1. mellékletben meghatározott 1.1 számú övezetben kizárólag szilárd burkolattal építhető. Az 1. mellékletben meghatározott 1.2 számú övezetében „Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről” szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel létesíthető parkoló. Az önkormányzattal történő megállapodás feltétele, hogy az építtető az útügyi hatósághoz benyújtandó létesítési engedélyezési dokumentációt benyújtja az önkormányzathoz jóváhagyásra.

(3) Amennyiben a parkolóhely kialakítása a (2) bekezdésben meghatározott módon nem biztosítható, az önkormányzat az OTÉK 42. § (11) bekezdésének megfelelő módon biztosít parkolóhelyet, amennyiben az építtető parkolóhely-építési ellenértéknek az önkormányzat részére történő megfizetésével (továbbiakban: megváltási összeg) megválthatja azt.

3. § A gépjármű várakozóhelyek biztosításáról szóló 20/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A megváltási összeg megfizetésére az önkormányzattal megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a parkolóhelyek számát.

4. § A gépjármű várakozóhelyek biztosításáról szóló 20/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

5. § Hatályát veszti a gépjármű várakozóhelyek biztosításáról szóló 20/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelet

6. § Ez a rendelet 2021. április 7-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. Csákvár Város közterületein létesíthető parkolók övezeti besorolása:

1.1 számú övezetbe tartoznak: Csákvár településen áthaladó 8126, 8121, 8119 jelű országos közutakhoz tartozó földhivatali nyilvántartásban meghatározott telkek területe, valamint 30 m-es távolságban azok védőövezete.

1.2 számú övezetbe tartoznak az 1.1 számú övezetbe fel nem sorolt közterületek.