Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a köznevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 04. 01

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a köznevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról

Büssü Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat és hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 21/A. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köznevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat illetékességi területén működő köznevelési intézményekre és ezen intézményekben étkezést igénybe vevőkre.

2. § Az igénybe vett étkezésért fizetendő nettó térítési díjakat a 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az étkeztetés igénybevételére és a személyi térítési díj megállapítására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(2) A köznevelési intézményekben (óvoda és általános iskola) a térítési díjat havonta, egy havi időtartamra, előre esedékesen, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni. Nem rendszeres igénybevétel esetén a térítési díjat az igénybevétel napján előre kell megfizetni. Ha a kötelezett (szülő/gondviselő) a befizetést elmulasztja - 10.000 Ft feletti étkezési térítési díj hátralék, vagy minimum három havi rendezetlen számla esetében - az önkormányzat által megbízott személy tizenöt napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az önkormányzat által megbízott személy a hátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a polgármestert és a jegyzőt.

(3) A térítési díj hátralék behajtásával kapcsolatos eljárások elindítása a jegyző hatáskörébe tartozik. A jegyző fizetési meghagyási eljárást kezdeményez a nem fizető szülővel/gondviselővel szemben.

(4) Amennyiben a megkeresés nem jár eredménnyel, a szülő/gondviselő továbbra sem rendezi kintlévőségét, a jegyző az illetékes közjegyzőnél végrehajtási eljárás indítását kéri a nem fizető szülővel/gondviselővel szemben.

(5) Minden, a térítési díj hátralék behajtásával kapcsolatban felmerült költség a szülőt/gondviselőt terheli.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

kép: /download/EJR_100304-t_bla__tkez_s.PNG