Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkormányzata Polgármesterének 2 /2021.(III.31.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2021. 04. 01 13:48

Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkormányzata Polgármesterének 2 /2021.(III.31.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Árpádhalom Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Árpádhalom község közigazgatási területén történő házasságkötésekre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekre, és az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § A rendelet alkalmazásában:

 • 1. Önkormányzat: Árpádhalom Község Önkormányzata,
 • 2. Képviselő-testület: Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
 • 3. Hivatal: Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal,
 • 4. hivatali helyiség: a Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 1. továbbá - ha ez a helyiség az Önkormányzat részéről felmerülő okból nem vehető igénybe - Fábiánsebestyén község Jegyzője által kijelölt helyiség,
 • 5. külső helyszín: a hivatali helyiségen kívül - Árpádhalom közigazgatási területén belül - tartott házasságkötés helyszíne,
 • 6. hivatali munkaidő: hétfő - csütörtök 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 13.30 óráig,
 • 7. alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben és hivatali munkaidő alatt a házasságkötés szertartásának jogszabályban rögzített eljárása,
 • 8. többletszolgáltatás:

8.1. hivatali helyiségen kívüli

8.2. hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli

8.3. hivatali munkaidőn túli

házasságkötési szertartás jogszabályban rögzített eljárása,

9. Atv.: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályai

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat - az Atv.-ben foglalt feltételek teljesülése esetén - akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

(2) Az anyakönyvvezető a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat időpontját az érintettekkel folytatott egyeztetést követően tűzi ki.

(3) Az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn túli, azonban a Hivatal dísztermében tartandó házasságkötés időpontjának meghatározásakor figyelembe veszi a díszterem igénybevételét érintő, önkormányzati rendezvénytervben foglaltakat.

(4) A hivatali munkaidőn túl vagy a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának engedélyezését külön kell kérni a bejelentkezéskor.

(5) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.

(6) Nem köthető házasság és nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat vasárnap és ünnepnapokon.

4. A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat miatti szolgáltatásért fizetendő díjak

4. § (1) Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) A szolgáltatást igénybe vevőknek

 • a) a hivatali helyiségen kívüli,
 • b) a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli,
 • c) a hivatali munkaidőn túli

házasságkötés lebonyolításáért az Önkormányzat részére szolgáltatási díjat kell fizetniük.

(3) A szolgáltatás igénybevételének díja a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak esetén:

 • a) ha az érintett felek egyike sem rendelkezik állandóra bejelentett Árpádhalmi lakcímmel: 30.000 Ft,
 • b) ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett Árpádhalmi lakcímmel rendelkezik: 20.000 Ft.

(4) A szolgáltatás igénybevételének díja a (2) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén:

 • a) ha az érintett felek egyike sem rendelkezik állandóra bejelentett Árpádhalmi lakcímmel: 10.000 Ft,
 • b) ha az érintett felek legalább egyike állandóra bejelentett Árpádhalomi lakcímmel rendelkezik: 5.000 Ft.

(5) Amennyiben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor, a házasulók a (3) bekezdésben foglalt díjak 50%-át kötelesek megfizetni. Rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében történő megjelenés. E körülmény fennállását kérelmükben a házasulók megjelölni és igazolni kötelesek.

(6) Hivatali munkaidőn belül és hivatali helyiségen belül igénybe vett szolgáltatásért nem kell szolgáltatási díjat fizetni.

5. Szolgáltatási díj megfizetése

5. § (1) A rendelet 4. §-ában meghatározott szolgáltatási díjak megfizetése az Önkormányzat fizetési számlájára történő készpénz-átutalási megbízással, vagy az Önkormányzat házipénztárába történő készpénzbefizetéssel teljesíthető. A készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az „Anyakönyvi díj” megjelölést.

(2) A szolgáltatási díjnak készpénzben történő befizetését vagy átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. A díjat legkésőbb a házasságkötést megelőzően 30 nappal kell teljesíteni.

(3) A 30 napos kötelező várakozási idő alóli felmentéssel történő időpontra kérelmezett házasságkötés esetén, a szolgáltatási díj megfizetésének határideje, a házasságkötést megelőző nap.

(4) A befizetett díjat vissza kell utalni az ügyfél részére, ha a házasságkötés lebonyolítása az Önkormányzat hibájából meghiúsul.

(5) A házasságkötés elmaradása esetén, amennyiben azt az eseményt megelőző 3 napon belül az anyakönyvvezetőnek bejelentik, a befizetett díj 15 napon belül a befizető részére visszatérítésre kerül.

6. A házasságkötések lebonyolításáért járó díjazás

6. § (1) Az anyakönyvi többletszolgáltatás lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető írásban köteles nyilatkozni, hogy a házasságkötések során végzett munka ellentételezéseként szabadidő kiadását vagy díjazást igényel-e.

(2) Amennyiben az anyakönyvvezető az anyakönyvi többletszolgáltatásért díjat igényel, bruttó 10.000 Ft/anyakönyvi esemény összegű díjazás illeti meg, amelyet havonta kell részére az Önkormányzat költségvetése terhére elszámolni.

(3) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőben - mind hivatali helyiségben, mind hivatali helyiségen kívül (külső helyszínen) - történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának lebonyolítása esetén külön díjazás nem illeti meg.

(4) Az anyakönyvvezetőt évente megillető ruházati költségtérítés összege: bruttó 15.000 Ft.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének a szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről 5/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete.