Ecséd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat polgármesterének<br>3/2021. (IV.7.) veszélyhelyzeti rendelete<br>az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

Hatályos: 2021. 04. 08

Ecséd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat polgármesterének
3/2021. (IV.7.) veszélyhelyzeti rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

Ecséd Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 27.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében- figyelemmel az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése végrehajtására és a 2020. évi pénzmaradvány elszámolására- a következő rendeletet alkotja:

1. § Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá 2020. évi tényleges bevétel: 709 878 762, 2020. évi tényleges kiadás: 628 285 129

2. § (1) A teljesített bevételek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere.

(2) A teljesített kiadások részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá Ecséd Község Önkormányzat Polgármestere.

(3) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegét és a felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet alapján hagyja jóvá Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere.

(4) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei címrendjét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 5. melléklet szerint fogadja el Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere.

(6) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi vagyonmérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Ecséd Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleti célok szerinti bontásban való mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 8. számú melléklet szerint fogadja el Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere.

3. §
E rendelet 2021. április 8-án lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2020. évi eredeti előir.

2020. évi módosított előir.

2020. évi teljesítlés

Teljesítés %ban

Megnevezés

2020. évi eredeti előir.

2020. évi módosított
előir.

2020. évi teljesítlés

Teljesítés %ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

644 989 508

723 798 771

587 382 300

81

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

491 903 665

592 565 342

466 257 875

79

1. Intézményi működési bevételek

159 445 973

310 000 000

173 755 560

56

1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok

353 048 927

444 546 344

318 238 877

72

Kötelező feladatok működési bevétele

159 445 973

310 000 000

173 755 560

56

Kötelező feladatok működési kiadása

353 048 927

444 546 344

318 238 877

72

1.1. Önkormányzat működési bevétele

20 591 235

159 996 374

23 751 934

15

1.1. Személyi jellegű kiadások

40 712 263

48 486 927

46 060 354

95

1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele

38 854 985

49 972 059

49 972 059

100

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

7 016 115

7 585 660

7 008 474

92

1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele

99 999 753

100 031 567

100 031 567

100

1.3. Dologi kiadások

86 738 704

123 220 528

95 309 596

77

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

20 106 542

22 442 412

17 015 834

76

Önként vállalt feladatok működési bevétele

-

1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

127 300 283

156 034 764

152 844 619

98

1.3. Önkormányzat működési bevétele

1.7. Általános tartalék

71 175 020

86 776 053

2. Önkormányzat sajátos működési bevétele

31 508 000

37 166 963

36 994 932

100

Önként vállalt feladatok működési kiadása

-

2.1. Helyi adók

23 100 000

35 758 963

35 786 163

100

1.3. Dologi kiadások

-

2.1.1. Iparűzési adó

15 000 000

27 337 727

27 337 727

100

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

2.1.2. Kommunális adó

8 000 000

8 321 236

8 321 236

100

1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2.1.3. Idegenforgalmi adó

100 000

100 000

127 200

127

2.2. Átengedett központi adók

7 000 000

-

-

2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal

38 854 985

49 028 010

49 028 010

100

2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)

7 000 000

Kötelező feladatok működési kiadása

38 854 985

49 028 010

49 028 010

100

2.2.2. Talajterhelési díj

2.1. Személyi jellegű kiadások

27 699 401

37 123 256

37 123 256

100

2.3. Egyéb bevételek

1 408 000

1 408 000

1 208 769

86

2.2. Munkaadókat terhelő járulékok

5 005 672

5 436 294

5 436 294

100

2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek

1 008 000

1 008 000

796 583

79

2.3. Dologi kiadások

6 149 912

6 468 460

6 468 460

100

2.3.2. Pótlék

400 000

400 000

412 186

103

2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

3. Központi költségvetésből kapott támogatás

203 055 569

236 833 526

236 833 526

100

3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda

99 999 753

98 990 988

98 990 988

100

3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása

105 523 200

116 375 658

116 375 658

100

Kötelező feladatok működési kiadása

99 999 753

98 990 988

98 990 988

100

3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása

45 264 650

48 816 170

48 816 170

100

3.1. Személyi jellegű kiadások

57 306 880

59 059 503

59 059 503

100

3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

48 343 332

62 371 680

62 371 680

100

3.2. Munkaadókat terhelő járulékok

10 015 474

9 609 122

9 609 122

100

3.4.Kulturális feladatok támogatása

3 924 387

5 665 068

5 665 068

100

3.3. Dologi kiadások

32 677 399

30 322 363

30 322 363

100

3.5. Egyéb központi támogatás

3 604 950

3 604 950

100

4. Egyéb működési bevételek

4 356 000

18 569 886

18 569 886

100

4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)

4 356 000

9 560 036

9 560 036

100

4.4. Működ.célú támog.értékű bev.

9 009 850

9 009 850

100

5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

246 623 966

121 228 396

121 228 396

100

5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

246 623 966

111 163 732

111 163 732

100

5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés

10 064 664

10 064 664

100

II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)

105 675 631

122 496 462

122 496 462

100

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

258 761 474

253 729 891

162 027 254

64

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-

-

-

1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok

258 761 474

253 729 891

162 027 254

64

1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése

1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val

2. Egyéb felhalmozási bevételek

105 675 631

122 496 462

122 496 462

100

1.2 Felújítási kiadások Áfa-val

48 059 496

61 668 550

46 843 062

76

2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.

105 675 631

122 496 462

122 496 462

100

1.3. Beruházási kiadások Áfa-val

210 701 978

192 061 341

115 184 192

60

3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek

-

-

-

Hitel törlesztés

-

3.1. Hitel

Hitel törlesztés

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)

750 665 139

846 295 233

709 878 762

84

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)

750 665 139

846 295 233

628 285 129

74

2. melléklet

kép: /download/EJR_112384-image1.png

kép: /download/EJR_112385-image2.png

kép: /download/EJR_112386-image3.png

3/5. oldal

kép: /download/EJR_112387-image4.png

3.

ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

1.

Kötelező feladatok

1.

Óvodai nevelés, ellátás

eredeti előir.

34 153 680

5 963 664

6 233 600

46 350 944

46 350 944

46 350 944

10

módosított előir.

35 534 107

5 672 945

6 072 669

47 279 721

47 744 761

47 744 761

teljesítés

35 534 107

5 672 945

6 072 669

47 279 721

47 744 761

47 744 761

teljesítés %-ban

100

100

100

100

100

100

2.

Minibölcsőde

eredeti előir.

7 693 200

1 346 310

2 653 900

11 693 410

11 693 410

11 693 410

3

módosított előir.

8 221 366

1 367 590

2 080 261

11 669 217

11 669 217

11 669 217

teljesítés

8 221 366

1 367 590

2 080 261

11 669 217

11 669 217

11 669 217

teljesítés %-ban

100

100

100

100

100

100

3.

Központi Konyha

eredeti előir.

15 460 000

2 705 500

23 789 899

41 955 399

25 053 929

25 053 929

6

módosított előir.

15 304 030

2 568 587

22 169 433

40 042 050

27 051 944

27 051 944

teljesítés

15 304 030

2 568 587

22 169 433

40 042 050

27 051 944

27 051 944

teljesítés %-ban

100

100

100

100

100

100

4.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

eredeti előir.

3 561 300

3 561 300

módosított előir.

2 332 326

2 332 326

teljesítés

2 332 326

2 332 326

teljesítés %-ban

100

100

5.

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

eredeti előir.

1 101 790

1 101 790

módosított előir.

771 610

771 610

teljesítés

771 610

771 610

teljesítés %-ban

100

100

eredeti előir.

145 200

145 200

4/5. oldal

kép: /download/EJR_112388-image5.png

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:

eredeti előir.

210 701 978

48 059 496

258 761 474

105 675 631

105 675 631

módosított előir.

192 061 341

61 668 550

253 729 891

122 496 462

122 496 462

teljesítés

115 184 192

46 843 062

162 027 254

122 496 462

122 496 462

teljesítés %-ban

60

76

64

100

100

ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

eredeti előir.

125 718 544

22 037 261

125 566 015

20 106 542

127 300 283

71 175 020

210 701 978

48 059 496

750 665 139

203 055 569

190 953 973

4 356 000

246 623 966

0

105 675 631

750 665 139

46

módosított előir.

144 669 686

22 631 076

160 011 351

22 442 412

156 034 764

86 776 053

192 061 341

61 668 550

846 295 233

236 833 526

347 166 963

18 569 886

121 228 396

0

122 496 462

846 295 233

teljesítés

142 243 113

22 053 890

132 100 419

17 015 834

152 844 619

0

115 184 192

46 843 062

628 285 129

236 833 526

210 750 492

18 569 886

121 228 396

0

122 496 462

709 878 762

teljesítés %-ban

98

97

83

76

98

0

60

76

74

100

61

100

100

0

100

84

5/5. oldal

3. melléklet

Ecséd Községi Önkormányzat 2020. évi Felhalmozási kiadása

COFOG

Megnevezés

Beruházás 2020. évi eredeti ei. Ft

Beruházás 2020.
évi módosított ei.
Ft

Beruházás 2020. évi teljesítés Ft

Beruházás Teljesítés %ban

Felújítás 2020. évi eredeti ei. Ft

Felújítás 2020.
évi módosított eir. Ft

Felújítás 2020. évi teljesítés Ft

Felújítás Teljesítés
%-ban

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Európa Uniós pályázat

Esélyotthon

130 939 301

102 658 867

81 404 002

79

62020

Településfejlesztési prjektek és támogatásuk

Óvoda udvar kialakítása

6 000 000

6 000 000

5 509 832

92

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Bölcsőde kerítés építése, bővítés

1 270 000

1 270 000

334 500

26

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Európa Uniós pályázat

Óvoda tornaszoba építése

24 992 677

24 992 677

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Civil faluház

21 000 000

20 347 370

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Emlékmű felújítás

900 000

900 000

793 750

88

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Közbeszerzési szabályzat és terv

300 000

300 000

66010

Zöldterület kezelés

Sport park létesítése

6 000 000

6 000 000

5 236 497

87

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Lakás felújítás - Akácfa utca

12 000 000

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Sportöltöző energetikai felújítás

587 248

587 248

100

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Óvodai átjáró

457 200

457 200

100

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Villanyboyler vás. - Akácfa uta

52 000

52 000

100

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Bölcsőde - projektmenedzsmenti fea.

127 000

127 000

100

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Sportpark - villanyszerelési munka

16 430

16 430

100

13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

Hűtőáramkör, világítás korszerűsítés

234 950

234 950

100

13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

Urna oszlop vásárlás

3 500 000

647 700

647 700

100

13350

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Lakás felújítás - Akácfa utca

1 727 790

1 750 380

101

62020

Településfejlesztési prjektek és támogatásuk

Lakás felújítás - Akácfa utca

11 059 066

7 736 214

70

62020

Településfejlesztési prjektek és támogatásuk

Út felújítás

27 159 496

27 489 453

101

62020

Településfejlesztési prjektek és támogatásuk

Fogászati gép vásárlás

1 936 300

1 936 300

100

62020

Településfejlesztési prjektek és támogatásuk

Kegyeleti hűtő vásárlás

3 500 000

3 005 411

86

62020

Településfejlesztési prjektek és támogatásuk

Traktor vásárlás

15 941 700

11 063 850

69

64010

Közvilágítás

Közvilágítás korszerűsítése

3 000 000

3 000 000

1 414 723

47

66010

Zöldterület kezelés

Fűnyíró, fűkasza vásárlás

673 100

426 880

63

66010

Zöldterület kezelés

Pavilon vásárlás

1 200 000

1 200 000

610 870

51

45120

Út, autópálya építés

Út- és járda felújítás

35 159 496

20 000 000

8 251 067

41

104042

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Számítógép vásárlás

258 260

258 260

100

66020

Város és községgazdálkodás

Traktor vásárlás

12 500 000

82091

Művelődési Ház

Mukrohullámú sütő vásárlás

19 999

19 999

100

107052

Házi segítségnyújtás

Számítógép vásárlás

258 260

258 260

100

91140

Óvodai nevelés, ellátás

Számítógép vásárlás

308 940

308 940

100

91140

Óvodai nevelés, ellátás

Mosógép vásárlás

156 100

156 100

100

96015

Központi konyha

Számítógép vásárlás

392 659

392 659

100

96015

Központi Konyha

Rozsdamentes tárolóasztal vásárlás

182 880

182 880

100

11130

Ecsédi Polgármesteri Hivatal

Berendezési tárgy vásárlás

414 660

414 660

100

11130

Ecsédi Polgármesteri Hivatal

Számítógép vásárlás

949 239

949 239

100

Beruházás, felújítás összesen:

210 701 978

192 061 341

115 184 192

60

48 059 496

61 668 550

46 843 062

76

4. melléklet

CÍMREND

Cím

Alcím

Előirányzat-csoport szám

Feladat-átvállalás jellege

Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatátvállalás jellegének a megnevezése

1.

ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1.

MŰKÖDÉSI FELADATOK

1.

Kötelező feladatok

1.

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

2.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3.

Állat- egészségügyi tevékenység

4.

Zöldterület kezelése

5.

Önkormányzat

6.

Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás

7.

Közvilágítás

8.

Önkormányzatok elszámolásai

9.

Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

10.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)

11.

Egyéb szociális ellátás

12.

Civil szervezetek támogatása

13.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat

14.

Házi segítségnyújtás

15.

Szociális étkeztetés

16.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

17.

Könyvtári szolgáltatás

18.

Közművelődési tevékenységek és támogatások

19.

Köztemető-fenntartás és működtetés

20.

Önkormányzatok bevételei - helyi adók

21.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

22.

Munkahelyi étkeztetés Köznevelési intézményben

2.

Önként vállalt feladatok

11.

Egyéb szociális ellátás

24.

Speciális tehetséggondozó program

12.

Civil szervezetek működési támogatása

2.

FELHALMOZÁSI FELADATOK

1.

Kötelező feladatok

4.

Zöldterület kezelés

7.

Közvilágítás

19.

Köztemető fenntartás

9.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

5.

Önkormányzati igazgatási tevékenység

18.

Közművelődési tevékenységek és támogatások

14.

Házi segítségnyújtás

13.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat

23.

Utak felújítása

25.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

8.

3.

HITEL TÖRLESZTÉS

2.

ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.

MŰKÖDÉSI FELADATOK

1.

Kötelező feladatok

1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2.

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység

2.

FELHALMOZÁSI FELADATOK

1.

Kötelező feladatok

1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

3.

ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA

1.

MŰKÖDÉSI FELADATOK

1.

Kötelező feladatok

1.

Óvodai nevelés, ellátás

2.

Minibölcsőde

3.

Központi konyha

4.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5.

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6.

Gyermekétkeztetés bölcsődében

7.

Szociális étkeztetés

2.

FELHALMOZÁSI FELADATOK

1.

Kötelező feladatok

1.

Óvodai nevelés, ellátás

2.

Központi konyha

5. melléklet

Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1

Személyi juttatások

125 718 544

144 669 686

142 243 113

2

Munkaadót terhelő járulékok

22 037 261

22 631 076

22 053 890

3

Dologi kiadások

125 566 015

160 011 351

132 100 419

4

Egyéb működési célú kiadások

127 300 283

156 034 764

152 844 619

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 106 542

22 442 412

17 015 834

6

Tartalék

71 175 020

86 776 053

7

Működési kiadások összesen

491 903 665

592 565 342

466 257 875

8

Felújítás

48 059 496

61 668 550

46 843 062

9

Beruházás

210 701 978

192 061 341

115 184 192

10

Felhalmozási kiadás összesen:

258 761 474

253 729 891

162 027 254

11

Hitel

12

Költségvetési kiadás összesen:

750 665 139

846 295 233

628 285 129

13

Intézményi működési bevétel

159 445 973

310 000 000

173 755 560

14

Közhatalmi bevétel

31 508 000

37 166 963

36 994 932

15

Működési célú támogatások

203 055 569

236 833 526

236 833 526

16

Működési célú átvett pénzeszköz

4 356 000

18 569 886

18 569 886

17

Pénzmaradvány

246 623 966

111 163 732

111 163 732

18

Államháztartáson belüli megelőlegezés

10 064 664

10 064 664

19

Működési bevételek mindösszesen:

644 989 508

723 798 771

587 382 300

20

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

105 675 631

122 496 462

122 496 462

21

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen:

105 675 631

122 496 462

122 496 462

22

Költségvetési bevételek mindösszesen:

750 665 139

846 295 233

709 878 762

6. melléklet

ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2020. ÉVI VAGYONMÉRLEGE

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

Vagyoni értékű jogok

557 534

478 450

Szellemi termékek

4 105 213

3 390 731

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 881 490 323

1 964 014 259

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

34 537 128

52 772 383

Beruházások, felújítások

87 438 137

80 811 783

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

2 008 128 335

2 101 467 606

Készletek

484 229

486 841

Értékpapírok

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Hosszú lejáratú betétek

126 000 000

126 000 000

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

Forintszámlák

120 638 722

94 719 238

Devizaszámlák

Idegen pénzeszközök

Pénzeszközök

246 638 722

220 719 238

Költségvetési évben esedékes követelések

244 961

473 979

Költségvetési évet követően esedékes követelések

303 200

303 200

Sajátos eszközoldali elszámolások

127 645 077

136 814 236

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

128 193 238

137 591 415

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

2 383 444 524

2 460 265 100

Nemzeti vagyon induláskori értéke

490 257 146

490 257 146

Nemzeti vagyon változásai

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

122 867 777

122 867 777

Felhalmozott eredmény

1 667 766 956

1 745 066 277

Eszközök értékhelyesbítésének forrásai

Mérleg szerinti eredmény

76 699 111

71 464 044

Saját tőke

2 357 590 990

2 429 655 244

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

4 587 000

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

8 122 223

10 064 664

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

17 731 311

15 958 192

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

25 853 534

30 609 856

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

2 383 444 524

2 460 265 100

Adatok Ft-ban

7. melléklet

Ecséd Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek,valamint az adósságot keletkeztető ügyletek célok szerint évenkénti bontásban Ft-ban

Kötelezettség megnevezése

kötelezettség

2020

2021

2022

2023

2024

Helyi identitás és kohézió erősítése

21 421 170

21 421 170

0

0

0

0

Óvoda tornaszoba építése

24 992 677

24 992 677

0

0

0

0

Esélyotthon

130 939 301

109 684 436

21 254 865

0

0

0

Kötelezettség összesen

177 353 148

156 098 283

21 254 865

0

0

0

8. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési zárszámadási rendeletéhez

COFOG

Megnevezés

Beruházás
2020. évi eredeti eir.
Ft-ban

Beruházás
2020. évi
módosított eir.
Ft-ban

Beruházás
Teljesítés
Ft-ban

2020. évben
leutalt támogatás
összege
Ft-ban

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Esélyotthon

130 939 301

102 658 867

81 404 002

104 445 906 + előző években leutalt

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Óvoda tornaszoba építés

24 992 677

24 992 677

előző években leutalt

Mindösszesen

155 931 978

127 651 544

81 404 002