Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 04. 14

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Szarvas Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, aki, vagy amely Szarvas Város közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott – közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes – magatartások valamelyikét elköveti.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

 • 1. közösségi együttélés alapvető szabályai: a rendeletben a közösség érdekében meghatározott szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják,
 • 2. közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás: az a magatartás, amely bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek nem minősül de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és azt e rendelet a közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg,
 • 3. közterület: a közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott fogalom,
 • 4. ingatlan használója: az ingatlan tulajdonosa, valamint az ingatlant egyéb jogcímen használó személy, vagy szervezet,
 • 5. lófuttatás: vezetőszáron vezetéssel a ló futásra kényszerítése.

3. Szarvas Város címerével és zászlajával kapcsolatos cselekmények

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki Szarvas Város címerét, vagy zászlaját a Szarvas Város címeréről és zászlajáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérő módon használja.

4. Közterület használatával, tisztántartásával és rendjével kapcsolatos alapvető szabályok megsértésével összefüggő cselekmények

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról és a közterület-használati díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt - reklám- és hirdetéshez szükséges használati szabályokat - megszegi.

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki választási plakát elhelyezése során a választási plakátok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat megsérti.

6. § [1]

7. § [2]

8. § [3]

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki közterületen ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók mellett azokból állatokat itat, járművet mos, úgyszintén az is aki közkifolyóra bárminemű szennyező anyagot, csövet csatlakoztat.

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az ingatlan használója aki a:

 • a) az ingatlan határától az úttestig terjedő zöldsáv tisztántartásáról nem gondoskodik,
 • b) tömb-, valamint úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló 1 méteres területsáv tisztántartásáról nem gondoskodik,
 • c) két szomszédos ingatlan közötti közterületi járda vagy átjáró esetében nem teljesíti a tisztántartási kötelezettségét az érintett ingatlan határától a közterületi járda, vagy átjáró középvonaláig; úgyszintén abban az esetben is ha az ingatlannal határos közterületi járdát nem tartja folyamatosan tisztán (hulladéktól, portól, sártól, szennyező anyagoktól mentesen),
 • d) szükség szerint nem gondoskodik az ingatlanával határos járdák hótól való letisztításáról, jegesedés esetén azok csúszásmentesítésről, majd a csúszásmentesítésre szolgáló anyagot a csúszásveszély elmúltával nem takarítja el,
 • e) az ingatlannal határos árokszakaszt, a járműbehajtók átereszét és a folyókákat szükség szerint de legalább kétévenként nem tisztítja,
 • f) az ingatlannal határos zöldsávon nem távolítja el a csapadékvíz lefolyását akadályozó tárgyakat, anyagokat, ezáltal nem biztosítja, hogy a csapadékvíz-elvezető árokba, vagy zárt csapadékvíz-elvezető csatornába a csapadékvíz szabadon lefolyhasson.

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki árok, áteresz, csapadékvíz-elvezető csatorna nyílásába olyan anyagot helyez amely a víz lefolyást akadályozza, vagy akadályozhatja.

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki szervezőként közterületen megrendezett sport- és egyéb rendezvény idején nem gondoskodik az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti megfelelő számú illemhely biztosításáról és folyamatos üzemeléséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról, a keletkezett szemét elszállításáról.

13. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas gépjárművet tizenöt napot meghaladó időtartamban közterületen engedély nélkül tárol.

14. § [4]

5. A közösség nyugalmát zavaró cselekmények

15. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki önkormányzati intézményben tartózkodása alatt annak házirendjében, működési szabályzatában foglalt szabályokat megsérti.

16. § [5]

6. [6] Kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó magatartási szabályok megsértésével összefüggő cselekmények

17. § (1)[7] A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki Szarvas Város belterületén kedvtelésből lovat tart.

(2) Nem valósítja meg az (1) bekezdésben foglalt magatartást azon - legfeljebb kettő lovat tartó - személy, aki az alábbiakban felsorolt feltételeknek egyidejűleg megfelel:

 • a) az állattartást olyan ingatlanon folytatja, amely Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet szerinti falusias lakóterületen helyezkedik el,
 • b) a tartásában lévő állatra vonatkozóan olyan lóútlevéllel és lótulajdonos nyilvántartó betétlappal rendelkezik, amelyen neve és az érvényes lakcímét igazoló hatósági igazolványon szereplő lakcíme van feltüntetve,
 • c) az állattartás helyéül szolgáló ingatlanon az állattartásból származó istállótrágyát a trágyalé összegyűjtésére is alkalmas gyűjtőcsatornákkal és jól záródó fedlappal ellátott, a szükségletnek megfelelő méretű szilárd építményű, vízzáró módon kialakított trágyatárolóban tárolja.

18. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a közterületen lovat futtat, illetve kerékpárúton vezet és ezzel a közterületen tartózkodókat veszélyezteti, illetve zavarja.

19. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a közterületen lovat lóútlevél vagy jelölés hiányában vezet.

20. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségben, a terménytárolókban és az egyéb gazdasági épületekben megtelepedett kártékony állatok (rágcsálók) irtásáról (beleértve a legyek irtását is) és a szagártalom csökkentéséről nem gondoskodik.

21. § [8] A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a lakóház közös használatú helyiségeiben, épületrészén, udvarán az eb által okozott szennyeződést nem távolítja el.

22. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki ebet táblával tiltott helyre beenged, bevisz.

7. Eljárási rendelkezések

23. § (1)[9] A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben helyszíni bírság, illetve közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) Helyszíni intézkedés során a közterület-felügyelő szabhat ki helyszíni bírságot.

(3)[10]

(4)[11]

(5)[12] Az e rendeletben szabályozott magatartások elkövetőivel szemben lefolytatott közigazgatósági hatósági eljárásokban és a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban - átruházott hatáskörben - a jegyző jár el

(6) A rendeletben foglaltak betartását a Szarvasi Polgármesteri Hivatal erre feljogosított ügyintézői, valamint a közterület - felügyelői ellenőrizhetik.

(7)[13]

(8)[14]

(9)[15] Nem valósul meg a 17. § (1) bekezdés szerinti közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az illetékes állategészségügyi szerv által engedélyezett rendezvények, versenyek (pl. oktatási intézmény által szervezett rendezvény, fogathajtó verseny) időpontját megelőző és követő három napos időszakban amennyiben a belterületi kedvtelésből végzett lótartás igazolhatóan az említett eseményhez kapcsolódik.

24. § [16]

8. Záró rendelkezések

25. § A rendelet 2015. december 1-én lép hatályba.

26. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(VI. 28.) önkormányzati rendelete hatályát veszti azzal, hogy a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

27. § A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre és mulasztásokra kell alkalmazni.


[1] Hatályon kívül helyezte: 15/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja Hatályos: 2017.06.19-től.
[2] Hatályon kívül helyezte: 15/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja Hatályos: 2017.06.19-től.
[3] Hatályon kívül helyezte: 15/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja Hatályos: 2017.06.19-től.
[4] Hatályon kívül helyezte: 15/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 2. § d) pontja Hatályos: 2017.06.19-től.
[5] Hatályon kívül helyezte: 15/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 2. § e) pontja Hatályos: 2017.06.19-től.
[6] A 6. alcím címeje a Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.
[7] A 17. § (1) bekezdése a Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.
[8] Módosította: 15/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályos: 2017.06.19-től.
[9] A 23. § (1) bekezdése a Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
[10] A 23. § (3) bekezdését a Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[11] A 23. § (4) bekezdését a Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[12] A 23. § (5) bekezdése a Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 1. § c) pont, 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
[13] A 23. § (7) bekezdését a Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
[14] A 23. § (8) bekezdését a Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
[15] A 23. § (9) bekezdése a Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.
[16] A 24. §-t a Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja hatályon kívül helyezte.