Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Mikepércs Község egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2021. 04. 01

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Mikepércs Község egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettovábbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése felhatalmazó rendelkezésére, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatának időszakára változtatási tilalom alatt állnak

  • a) a Mikepércs, Deák Ferenc u. – Kossuth Lajos u. – Szél utca – Jókai utca – Orosz István utca által határolt telektömb ingatlanjai;
  • b) 47-es sz. főútvonal – Mikepércs, Szent Erzsébet utca – Szent László utca – valamint a 0170/1, 0170/2, 0170/3, 0170/4, 0170/5, 0170/6 hrsz-ú ingatlanok és az Élő Forrás Kútja Idősek Otthona által határolt telektömb ingatlanjai.

2. § A Mikepércs Község 1.§ -ban meghatározott területére elrendelt változtatási tilalom a helyi építési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg, de legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő három év elteltével megszűnik.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.