Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IV.20.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Maglódi Polgármesteri Hivatalban

Hatályos: 2021. 04. 21 - 2022. 01. 01

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Maglódi Polgármesteri Hivatalban

Maglód Város Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett, és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel meghosszabbított veszélyhelyzetre figyelemmel, Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltakra –, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Maglódi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.

2. § A Hivatal 2021. évi munkarendjében 2021. július 19. napjától 2021. július 30. napjáig, és 2021. december 27. napjától 2021. december 31. napjáig igazgatási szünetet rendelek el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. január 1. napján hatályát veszti.