Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IV.23.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 04. 24

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IV.23.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2021.04.24.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését
5.843.258 e Ft költségvetési bevétellel,
3.708.835 e Ft költségvetési kiadással,
2.134.423 e Ft maradvánnyal,
az 1. és a 2. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat 2020. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitel állományáról - szóló jelentést a 3. és 3/a mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3. § Az önkormányzat 2020. december 31-i mérlegét
24.674.498 e Ft eszközök
24.674.498 e Ft források
főösszeggel, részleteiben a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. § A 2020. évi maradvány összege 2.134.423 eFt, melyről szóló jelentést a 18. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

5. § 1. melléklet: Szarvas Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi forrásai
2. melléklet: Szarvas Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási kiadásai
3. melléklet: Szarvas Város Önkormányzata 2020. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása,
4. melléklet: Szarvas Város Önkormányzatának 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
5. melléklet: Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államigazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2020. évben
6. melléklet: Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2020-2023 években
7. melléklet: Szarvas Város Önkormányzatának 2020. évi létszámadatai (fő)
8. melléklet: A kincstár működési rendje
9. melléklet: 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
10. melléklet: 2020. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzat bontásban
11. melléklet: Szarvas Város Önkormányzatának tartalékai
12. melléklet: Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2020. évben
13. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról 2020. év
14. melléklet: Szarvas Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege
15. melléklet: Egyszerűsített eredménykimutatás 2020. év
16. melléklet: Maradványkimutatás 2020. év
17. melléklet: Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2020. év
18. melléklet: 2020. évi maradvány és kötelezettségek kimutatása intézményenként
19. melléklet: Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. évben
20. melléklet: Az önkormányzat vagyonkimutatása a mérlegben nem szereplő eszközökről

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.