Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hatályos: 2021. 04. 29

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2019.(VIII.28.)

önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) - (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja.[1]

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a gyermek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságoknak megfelelő feltételeket és eljárásokat szabályozza.

A rendelet hatálya

2. § [2] A rendelet területi hatálya Szentgyörgyvár község közigazgatási területére, személyi hatálya a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

A gyermekek védelmének rendszere

3. § (1) A gyermek védelmét a képviselő-testület a következő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja.

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgáltatás

- gyermekek napközbeni ellátása

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti szolgáltatás

4. § (1) A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást, mint alapszolgáltatást biztosítja.

(2) A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja útján látja el.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása

5. § (1) A napközbeni ellátás

- bölcsőde

- óvoda

- általános iskola útján biztosított.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást a Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ (Sármellék, Dózsa György u. 344.) és a Sármelléki Általános Iskola (Sármellék, Zala u. 1-2.) útján biztosítja.

(3) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ Bölcsődei felvételi szabályzat 1. mellékletét képező formanyomtatványon a Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ intézményvezetőjéhez kell benyújtani. A felvételről az intézményvezető dönt. A kérelem elbírálásakor az intézményvezető a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (3) bekezdést veszi figyelembe. A döntésről az intézményvezető a beíratást követő 15 napon belül írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. Az intézményvezető döntése ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételnek van helye, melyet a fenntartóhoz – Sármellék Község Polgármesteréhez címezve kell benyújtani. Az észrevételről a fenntartó határozattal dönt.

(4) A bölcsődei ellátást az intézményvezető külön eljárás nélkül biztosíthatja, amennyiben az ellátás elmaradása az igénylő életét, egészségét, testi épségét veszélyezteti. A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül, utólag ebben az esetben is le kell folytatni.

(5) A bölcsődei ellátás megszűnik:

a) a jogosultsági feltételek megszűnésével

b) szülő vagy törvényes képviselő kérelmére

c) ha a szülő a bölcsőde házirendjét a figyelmeztetés ellenére sem tartja be

d) a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését

e) a sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beilleszkedési próbaidő leteltével szűnik meg, a bölcsőde orvos, a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa, a kisgyermeknevelő, az intézményvezető együttes döntése alapján

Térítési díj

6. § [6] A bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés esetében az intézményi térítési díjat Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezés térítési díjak megállapításáról szóló 5/2020.(IV.1.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A bölcsődei ellátás esetében a gondozásért térítési díjat nem kell fizetni.

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Sármellék, 2019. augusztus 27.

Ádovics István Hetesi Krisztina

polgármester jegyző

Kihirdetve:

Sármellék, 2019. augusztus 28.

Hetesi Krisztina

jegyző


[1] A szöveg a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] Az 5. § (3) bekezdését a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
[4] Az 5. § (4) bekezdését a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
[5] Az 5. § (5) bekezdését a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
[6] A 6. § a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.