Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Hatályos: 2021. 05. 02- 2022. 05. 31

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól1

2021.05.02.

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről szóló és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a képviselőtestület hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok;

b) ünnepnap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26., illetve az ezen napokhoz kapcsolódó munkanap-áthelyezés miatti pihenőnap.

(2) Az avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással, vagy a háztartási hulladékszállítás közszolgáltatás során a zöldhulladékgyűjtés szolgáltatás igénybevételével történhet.

(3) A lakosok egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében égetéssel csak a háztartásban keletkezett, komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

(4) Az avar és kerti hulladék égetése a veszélyhelyzet fennállásának időszaka alatt engedélyezett, kizárólag a hét első két munkanapján, napkeltétől napnyugtáig terjedő időszakban, az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott napokon kívül, valamint szombaton, vasárnap, és ünnepnapokon égetni tilos.

(6) Amennyiben az erdőgazdálkodásért felelős miniszter által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom Előszállás nagyközség területére is kiterjed, annak ideje alatt ugyancsak tilos az égetés.

2. § (1) Égetni csak száraz avart és kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és a tüzelés csak kis adagokban történhet.

(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetet erősen zavaró füst, pernye, bűz hatás ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, pernye, bűz hatásokat felerősítő időjárási helyzet, körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős, szeles időben, és füstkód-riadó esetén.

(4) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében azok működési ideje, illetve egyházi rendezvények ideje alatt.

(5) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.

(6) Tilos az égetéshez olajat, benzint vagy más tűzveszélyes anyagot használni, és az éghető hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot.

3. § (1) A tűz őrzéséről és annak eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni.

(2) Az égetés helyszínén a tűz eloltására alkalmas eszközöket kell készenlétben tartani, úgymint legalább 50 l víz edényben, vagy tűzoltó készülék, vagy lapát, ásó, homok. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

4. §2

5. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének napját követő napon hatályát veszti.

1

A rendeletet a Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 145/2022.(VI.29.) önkormányzati határozatával 2022. június 1. napjától hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.