Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 04. 28

Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § [1] A rendelet hatálya kiterjed Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Bokod Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Bokodi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), és a Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsődére (a továbbiakban: Óvoda).

2. A költségvetési bevételek és kiadások főösszege,

a költségvetési egyenleg

2. § [2] (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2020. évi együttes költségvetését

 • a) 593 277 342 forint költségvetési bevétellel,
 • b) 898 911 176 forint költségvetési kiadással, és
 • c) 305 633 834 forint költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
 • d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 306 150 764 forint előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2020. évi együttes költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti önkormányzati főösszesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget és annak belső és külső finanszírozásának módját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai, és a létszám

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2020. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó bevételi források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2020. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete határozza meg.

(3) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2020. évi összesített létszámkerete 41 fő, amelyből közfoglalkoztatottként foglalkoztatott létszám 2 fő. A létszámkeret részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által sajátos közszolgálati jogviszonyban – amely a polgármester foglalkoztatási jogviszonya – foglalkoztatottak 2020. évben engedélyezett létszámát 1 főben határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2020. évi együttes és elemi 2020. évi költségvetésében 368 992 771 Ft azaz Háromszázhatvannyolcmillió-kilencszázkilencvenkettőezer-hétszázhetvenegy forint értéken tervez bevételi és kiadási előirányzatot az európai uniós, és más forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokra, és projektekre.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2020. évi együttes és elemi 2020. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értéken tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2020. évi együttes és elemi 2020. évi költségvetésében 2 643 611 Ft, azaz Kettőmillió-hatszáznegyvenháromezer-hatszáztizenegy forint értéken állapítja meg a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig.

(8) A Képviselő-testület a Bokodi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban határozza meg.

4. Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda gazdálkodásának szabályai

4. § A Képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozat szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg és a forrást igénylő javaslatok kizárólag a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

5. § A Képviselő-testület a fizetési, vagy besorolási fokozatot váltó közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában a garantált illetménytábla változásából eredő bérfejlesztést egyénenként biztosítja a munkáltatói keresetkiegészítés nominál értéken történő megőrzése mellett.

6. § A köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozók és a polgármester részére megállapított cafetéria juttatás éves összege bruttó 200 000 Ft. A felhasználásra vonatkozó részletes szabályokat a költségvetési szerv szabályzata tartalmazza.

7. § A K1103 céljuttatás, projektprémium rovat költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben a polgármester esetében 5 havi illetménye mértékéig vállalható kötelezettség.

8. § Az Önkormányzat a rendeletben a Hivatal és az Óvoda részére jóváhagyott támogatását havi rendszerességgel folyósítja.

9. § Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda bankszámlavezetője a Pannon Takarékbank Zrt. 2855 Bokod, Fő utca 50/A. szám alatti fióktelepe.

10. § Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda munkáltatói jogkör gyakorlója a rendelet 4. mellékletben megállapított létszám- (álláshely) keretet, és a rendeletben elemi költségvetésben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

5. A Hivatal, és az Óvoda pénzmaradvány elszámolása

11. § (1) A Hivatal, és az Óvoda esetében a Képviselő-testület dönt a pénzmaradvány elvonandó és felhasználható részéről.

(2) A Hivatal, és az Óvoda pénzmaradványának elszámolása során

 • a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 • b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha e maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
 • c) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó összege,
 • d) az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesülés nélküli összeg,
 • e) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

az Önkormányzatot illeti meg.

6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél a legnagyobb hozamot biztosító elhelyezésére.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

13. § Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda tevékenységük során kötelesek a jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésére, betartására és kötelesek takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatni.

14. § A Képviselő-testület a bevételi források gyarapítása céljából elrendeli:

 • a) a pályázati forrás lehetőségek folyamatos feltárását,
 • b) az intézményi folyó bevételek növelése érdekében a szabad kapacitások kihasználását.

15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 500 000 Ft , azaz ötszázezer forint nettó értékhatárig történő kötelezettségvállalásra, amelyről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles.

8. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

16. § (1) E rendeletben megtervezett és elfogadott beszerzések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt) hatálya alá tartozó beszerzések kivételével az Önkormányzat nevében a polgármester jár el és jogosult a bekért ajánlatok elbírálására és a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára.

(2) Az Önkormányzat nettó 500.000 Ft egyedi értékét meg nem haladó beszerzései tekintetében elegendő megrendelést küldeni, a nettó 500.000 Ft egyedi értékét meghaladó beszerzései tekintetében legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól.

17. § (1) A Hivatal, és az Óvoda nettó 500.000 Ft egyedi értékét meg nem haladó beszerzései tekintetében:

 • a) az ajánlatkérő nevében a költségvetési szerv vezetője jár el és jogosult a bekért ajánlatok elbírálására és a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára,
 • b) elegendő megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére.

(2) A Hivatal, és az Óvoda nettó 500.000 Ft egyedi értékét meghaladó beszerzései tekintetében:

 • a) az ajánlatkérő nevében a költségvetési szerv vezetője jár el, de a Képviselő-testület jogosult a bekért ajánlatok elbírálására és a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára,
 • b) legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól.

(3) A Kbt. hatálya alá nem tartozó nettó 500.000 Ft egyedi értékét meghaladó beszerzéseknél az ajánlatkérő nevében eljáró költségvetési szerv vezetője által meghatározott tartalmú – legalább 3 ajánlattevő részére kiküldött – ajánlatkérés alapján történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

9. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

1.melléklet

1-4. melléklet 1-

2. melléklet

2.melléklet

3. melléklet

3.melléklet

4. melléklet

üres cím

4.melléklet


[1] Az 1. § a Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § a Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.