Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (III.31.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(III.31.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról<br><br>

Hatályos: 2021. 04. 01 - 2021. 04. 03

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(III.31.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljárva Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§ (1) bekezdése, 62.§ (2) bekezdése, valamint a 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 59.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság állásfoglalásának kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Települési támogatások keretében igényelhető támogatások ellátások:

  • a) lakhatási támogatás
  • b) ápolási támogatás
  • c) gyógyszertámogatás
  • d) rendkívüli települési támogatás
  • e) gyermek születésének támogatása
  • f) iskolakezdési támogatás.”

2. § A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti ellátások havi rendszerességgel nyújtott ellátások (a továbbiakban együtt: rendszeres ellátások), míg a (2) bekezdés d)-f) pontjai szerinti ellátások eseti ellátások.”

3. § A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A képviselő-testület a helyi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköreibőlA képviselő-testület a helyi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköreiből

  • a) a rendkívüli települési támogatás megállapítását a Humánpolitikai Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság),
  • b) a köztemetés és a gyermek születésének támogatása megállapítását a polgármesterre,
  • c) a lakhatási támogatás, az ápolási támogatás, a gyógyszertámogatás és az iskolakezdési támogatás megállapítását a jegyzőre ruházza át.”

4. § A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő 13/A. és 13/B. §-sal egészül ki:

„13/A. § (1) Simontornya közigazgatási területére lakcímmel bejegyzett gyermek születése eseté 25.000,- Ft támogatás állapítható meg, amennyiben a gyermek szülői felügyeletére jogosított kérelmező a gyermek születésének időpontjában legalább 1 éve simontornyai bejegyzett lakcímmel rendelkezett.

(2) Az e rendelet 7. melléklete szerinti kérelem a gyermek születését követő 90. napig nyújtható be azzal, hogy a kérelmezőnek csatolnia kell a gyermek anyakönyvi kivonatát és lakcím kártyáját valamint a jogosult lakcím kártyáját.

13/B. § (1) Simontornya Város Önkormányzata települési támogatásként évente egy alkalommal iskolakezdési támogatást nyújt az általános iskolai vagy nappali tagozatos középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekekre tekintettel annak a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek vagy gyámnak aki a kérelem benyújtásának időpontjában legalább 1 éve simontornyai bejegyzett lakcímmel rendelkezett.

(2) Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 15.000,- Ft.

(3) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet e rendelet 8. melléklete szerinti formanyomtatványon a tárgyév augusztus 1. napját követően a tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 16. életévét betöltött gyermek esetén a tanulói jogviszonyról szóló igazolást valamint a gyermek és a kérelmező lakcím kártyáját.”

5. § (1) A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(3) A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

6. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

6. melléklet

A bölcsődei ellátás intézményi térítési díjai

Étkeztetés intézményi térítési díja: 0,- Ft

Bölcsődei ellátás gondozás térítési díja: 0,- Ft”

2. melléklet

7. melléklet

KÉRELEM

települési támogatás megállapításához

(gyermek születésének támogatása)

A kérelmet kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni

I. A kérelmező személyi adatai:

Neve: ..........................................................................................................................................

Születési neve:.............................................................……………………………………………….……………

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................

Lakóhely: .................................................................................................................................... Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

TAJ-száma: ………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………………………………….………

Telefonszám: …………………………………………………………………………………………………………………………

A támogatást bankszámlára utalással kérem

Bankszámla száma: _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _

A támogatást személyesen veszem át

II. A gyermek adatai:

Neve: ..........................................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................

Lakóhely: ....................................................................................................................................

III. Nyilatkozatok

Büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Tudomásul veszem, hogy a jogtalanul igénybe vett ellátást vissza kell térítenem.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

A kérelemhez csatolni kell:

- a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata

- a gyermek lakcím kártyájának másolatát

- a kérelmező (szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám) lakcím kártyájának másolatát).

Kelt: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

aláírás”

3. melléklet

8. melléklet

KÉRELEM

települési támogatás megállapításához

(iskolakezdési támogatás)

A kérelmet kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni

I. A kérelmező személyi adatai:

Neve: ..........................................................................................................................................

Születési neve:.............................................................……………………………………………….……………

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................

Lakóhely: .................................................................................................................................... Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

TAJ-száma: ………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………………………………….………

Telefonszám: …………………………………………………………………………………………………………………………

A támogatást bankszámlára utalással kérem

Bankszámla száma: _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _

A támogatást személyesen veszem át

II. A gyermek adatai:

Neve: ..........................................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................

Lakóhely: ....................................................................................................................................

Iskola neve, címe: ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Nyilatkozatok

Büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Tudomásul veszem, hogy a jogtalanul igénybe vett ellátást vissza kell térítenem.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

A kérelemhez csatolni kell:

- a 16. életévet betöltött gyermek tanulói jogviszony igazolását

- a gyermek lakcím kártyájának másolatát

- a kérelmező (szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám) lakcím kártyájának másolatát).

Kelt: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

aláírás”