Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról <br>

Hatályos: 2021. 04. 13

Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A bölcsőde az alapellátáson túl térítésköteles szolgáltatásként napközbeni játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet tevékenységet is elláthat. E tevékenység az alapellátást nem zavarhatja, személyi és dologi többletkiadást nem jelenthet.

(2) A bölcsődei felvétel a bölcsőde vezetőjéhez benyújtott, írásbeli kérelem útján történik, a szabad férőhelyek függvényében. A bölcsődei felvételt a szülő, illetve a szülő hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos, a család- és gyermekjóléti szolgálat is kezdeményezheti. A felvétel rendjét az intézmény házirendje határozza meg.

(3) A bölcsődei ellátás megszűnik a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte.

(4) A bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt. 42/ A. §-ban foglalt esetekben.

(5) Gyvt. 37/A § (2) bekezdése értelmében az önkéntesen igénybevett gyermekjóléti ellátás megszűntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve annak hiányában, a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

3. § Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete

  • a) 2. § (2) bekezdés a) pontja,
  • b) 3. §-a,
  • c) 4. §-a.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.