Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(IV.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljárva Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdése, 62. § (2) bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság állásfoglalásának kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet

  • a) 13/A. § (1) bekezdésében az „eseté” szövegrész helyébe az „esetén” szöveg és a „rendelkezett.” szövegrész helyébe a „rendelkezett és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át nem haladja meg.” szöveg,
  • b) 13/A. § (2) bekezdésében a „valamint” szövegrész helyébe a „ ,” szöveg és a „kártyáját.” szövegrész helyébe a „kártyáját, valamint a család jövedeleméről szóló igazolásokat.” szöveg,
  • c) 13/B. § (1) bekezdésében az „aki a kérelem benyújtásának időpontjában legalább 1 éve simontornyai bejegyzett lakcímmel rendelkezett” szövegrész helyébe az „amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg” szöveg,
  • d) 13/B. § (3) bekezdésében a „kártyáját.” szövegrész helyébe a „kártyáját, valamint a család jövedelméről szóló igazolásokat.” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 13/B. § (1) bekezdésében az „annak” szövegrész.

4. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

7. melléklet

KÉRELEM

települési támogatás megállapításához

(gyermek születésének támogatása)

A kérelmet kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni.

I. A kérelmező személyi adatai:

Neve: ..........................................................................................................................................

Születési neve:.............................................................……………………………………………….……………

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................

Lakóhely: ....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

TAJ-száma: ………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………………………………….………

Telefonszám: …………………………………………………………………………………………………………………………

A családban az egy főre jutó jövedelem összege: …………………………………………………………………..

A támogatást bankszámlára utalással kérem

Bankszámla száma: _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _

A támogatást személyesen veszem át

II. A gyermek adatai:

Neve: ..........................................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................

Lakóhely: ....................................................................................................................................

III. Nyilatkozatok

Büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Tudomásul veszem, hogy a jogtalanul igénybe vett ellátást vissza kell térítenem.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

A kérelemhez csatolni kell:

- a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata

- a gyermek lakcímkártyájának másolatát

- a kérelmező (szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám) lakcímkártyájának másolatát

- a jövedelemigazolást (munkáltató által kiállított vagy bankszámla kivonat).

Kelt: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

a kérelmező aláírása”

2. melléklet

8. melléklet

KÉRELEM

települési támogatás megállapításához

(iskolakezdési támogatás)

A kérelmet kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni.

I. A kérelmező személyi adatai:

Neve: ..........................................................................................................................................

Születési neve:.............................................................……………………………………………….……………

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................

Lakóhely: .................................................................................................................................... Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

TAJ-száma: ………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………………………………….………

Telefonszám: …………………………………………………………………………………………………………………………

A családban az egy főre jutó jövedelem összege: ……………………………………………………………………

A támogatást bankszámlára utalással kérem

Bankszámla száma: _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _

A támogatást személyesen veszem át

II. A gyermek adatai:

Neve: ..........................................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................

Lakóhely: ....................................................................................................................................

Iskola neve, címe: ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Nyilatkozatok

Büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Tudomásul veszem, hogy a jogtalanul igénybe vett ellátást vissza kell térítenem.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

A kérelemhez csatolni kell:

- a 16. életévet betöltött gyermek tanulói jogviszony igazolását

- a gyermek lakcímkártyájának másolatát

- a kérelmező (szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám) lakcímkártyájának másolatát

- jövedelemigazolást (munkáltató által kiállított vagy bankszámla kivonat).

Kelt: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

a kérelmező aláírása”