Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrásátadás és forrásátvétel szabályairól

Hatályos: 2021. 04. 30

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrásátadás és forrásátvétel szabályairól

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörben, a képviselő-testület rendeletalkotási jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban: államháztartáson kívüli szervezet), és a természetes személyekre (a továbbiakban együtt: támogatott).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Siófok Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat), által történő államháztartáson kívüli forrás átvételére, és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki:

 • a) az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben elfogadott előirányzata terhére a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati támogatásra,
 • b) az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben elfogadott előirányzat terhére történő felhalmozási, felújítási célú forrásátadásra,
 • c) az önkormányzat által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermekeket nevelő családok támogatásáról, valamint a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletekben szabályozott szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli és természetbeni támogatásokra,
 • d) az önkormányzat által alapított és adományozható ösztöndíjakról és kitüntetetésekről szóló önkormányzati rendeletekben meghatározott pénzbeli juttatásokra, valamint a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra,
 • e) a lakhatás önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokra,
 • f) a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás átvételére. valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott, átvett államháztartáson kívüli forrásokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § A rendelet alkalmazásában:

 • 1. államháztartáson kívüli forrás: az államháztartásról szóló törvényben meghatározott államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és természetes személyek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó valamint ingatlan vagyontárgy.
 • 2. felhalmozási célú forrásátadás:
  • a) a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések,
  • b) az államháztartáson kívüli szervezetek, természetes személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök,
  • c) a felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések, ideértve a közcélú felajánlásokat, adományokat, a segélyeket, az agrár és a bűncselekmények áldozatainak fizetett kárenyhítéseket, a bevett egyháznak átadásra nem került ingatlanok utáni járadékot, az életjáradékot, valamint a tanulmányi szerződés díját,
  • d) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célú pénzeszközként vagy felhalmozási bevételként kapott bevételeknek a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetése.
 • 3. felhalmozási célú forrásátvétel:
  • a) a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítése,
  • b) az államháztartáson kívüli szervezetek, természetes személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevétel,
  • c) az államháztartáson kívüli szervezetektől, természetes személytől felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott bevételek,
  • d) az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson kívüli szervezetek, természetes személyek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek.
 • 4. közfeladat: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) - (2) bekezdésében foglalt feladatok.
 • 5. működési célú forrásátadás:
  • a) a működési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések,
  • b) az államháztartáson kívüli szervezetek, természetes személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök,
  • c) a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések, ideértve a közcélú felajánlásokat, adományokat, a segélyeket, az agrár és a bűncselekmények áldozatainak fizetett kárenyhítéseket, a bevett egyháznak átadásra nem került ingatlanok utáni járadékot, az életjáradékot, valamint a tanulmányi szerződés díját,
  • d) az államháztartáson kívüli szervezetektől, természetes személyektől működési célú pénzeszközként vagy működési bevételként kapott bevételeknek a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetése.
 • 6. működési célú forrásátvétel:
  • a) a működési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítése,
  • b) az államháztartáson kívüli szervezetek, természetes személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevétel,
  • c) az államháztartáson kívüli szervezetektől, természetes személytől működési célból, ellenérték nélkül kapott bevételek,
  • d) az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételek.
 • 7. támogatás: az önkormányzat által, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működési vagy felhalmozási célra adandó pénzbeli juttatás – függetlenül azok visszatérítendő vagy vissza nem térítendő jellegétől, kivéve a szociális ellátások, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli és természetbeni támogatásokat.

3. Államháztartáson kívüli forrás átadás célja, formái, a támogatás nyújtása iránti kérelem

3. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel támogatást nyújthat.

(2) A céljellegű támogatás lehet:

 • a) eseti jellegű támogatás, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,
 • b) általános működési célú támogatás, amely a támogatott működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(3) A támogatás formája:

 • a) visszatérítendő támogatás;
 • b) vissza nem térítendő támogatás.

4. § (1) Támogatásban az részesülhet, aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.

(2) A céljellegű támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti önkormányzati támogatás iránti kérelem nyomtatványon kell benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

(4) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.

4. A támogatás nyújtásának feltételei, a támogatás odaítélése

5. § (1) A beérkezett támogatás iránti kérelmeket a polgármester megvizsgálja, s javaslatot tesz a képviselő-testületnek a támogatás odaítélésére, a támogatás formájára, illetve annak összegére.

(2) Amennyiben a kérelem benyújtása hiányosan történt, a polgármester a kérelmezőt 5 napon belül írásban felhívja a hiányosság felhívástól számított 8 napon belüli pótlására.

(3) A támogatás iránti kérelem vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy:

 • a) a támogatást igénylő tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát mennyiben szolgálja, szakmai szempontból megvalósítható-e;
 • b) a támogatást igénylő, amennyiben az előző két évben az önkormányzattól pénzügyi támogatásban részesült, azzal megfelelően elszámolt-e,
 • c) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve- rendelkezik-e a szükséges pénzügyi és szervezeti, személyi feltételekkel,
 • d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon.

(4) A támogatások odaítéléséről az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében rendelkezésre álló előirányzat figyelembevételével a sportcélú támogatások kivételével a képviselő-testület dönt a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül.

(5) A sporttevékenység finanszírozásához kapcsolódó támogatások odaítéléséről az e rendeletben foglalt eljárási szabályok alkalmazásával a képviselő-testület, illetve a sportról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott körben az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, sporttal kapcsolatos feladatokat ellátó állandó bizottság dönt.

(6) A támogatás nyújtására vonatkozó képviselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját, a támogatás kifizetésének módját, a támogatás felhasználásáról történő elszámolás határidejét.

(7) A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás, vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.

6. § Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha:

 • a) a támogatott lejárt esedékességű, hatvan napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,
 • b) ha a támogatottal szemben csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
 • c) ha a támogatásban részesülő az előző két évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, vagy nem megfelelően számolt el.

5. A támogatási szerződés

7. § (1) A képviselő-testület határozatával megállapított, önkormányzat által nyújtott támogatás folyósítására támogatási szerződést kell kötni.

(2) A támogatási szerződés az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatással összefüggő kötelezettségvállalás alapdokumentuma.

(3) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

 • a) a felek megnevezését, címét, képviseletükben eljáró személyeket,
 • b) természetes személy esetén születési helyét, idejét,
 • c) a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát,
 • d) a támogatás összegét,
 • e) a támogatás felhasználásának célját,
 • f) a támogatás felhasználásának feltételeit,
 • g) a pénzügyi teljesítés határidejét, módját és ütemezését,
 • h) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,
 • i) a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,
 • j) a vissza nem térítendő támogatásnál a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

visszatérítendő támogatás, és a fel nem használt támogatás esetén a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit.

(4) Az önkormányzati támogatás összegének folyósítását a támogatási szerződés aláírását követően az abban foglalt ütemezés szerint, államháztartáson kívüli szervezet esetén kizárólag a támogatott pénzintézeti számlájára való átutalással, természetes személy esetén, amennyiben pénzintézetnél vezetett számlával rendelkezik, a pénzintézeti számlájára való átutalással, ennek hiányában az önkormányzat házipénztárából történő készpénz kifizetéssel a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) Közgazdasági Osztály teljesíti.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatási szerződést a hivatal jegyzője készíti elő, a szerződés megkötésére és önkormányzat általi aláírására a gazdálkodási szabályzat kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(7) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6. A támogatás elszámolása

8. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási szerződésben foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatás felhasználásáról

 • a) eseti jellegű támogatás esetén a cél megvalósulását követő 30 napon belül,
 • b) általános célú működési támogatás esetén a tárgyévet követő év február 28. napjáig kell elszámolni.

(3) A támogatottnak az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

 • a) kitöltött 5. melléklet szerinti Elszámoló lapot,
 • b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokat. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain másolást megelőzően szükséges feltüntetni „Elszámolva Siófok Város Önkormányzata ………számú támogatási szerződése terhére ….. Ft összegben”,
 • c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példányát,
 • d) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetést, mint a c) pontban meghatározott dokumentumok mellékletét,
 • e) építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozatot, a műszaki átadási-átvételi jegyzőkönyvet, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén a teljesítésigazolást,
 • f) a támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolót.

(4) Amennyiben a támogatott részére önrész megléte is előírásra került, akkor a támogatottnak a támogatással és az önrész összegével együttesen kell elszámolnia.

(5) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a képviselő-testület dönt.

9. § (1) A támogatott által benyújtott elszámolást – az 1. melléklet szerint a támogatóhoz beadott kérelem valamint a támogató és a támogatott között a 7. § (3) bekezdésében és a 4. mellékletben meghatározott tartalommal létrejött támogatási szerződés figyelembevételével – a hivatal Közgazdasági Osztálya ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés során meg kell győződni arról, hogy a támogatás felhasználása a célnak megfelelően, és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét, és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón rögzíteni kell.

(3) Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek a támogatási szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel és kapcsolódnak a támogatott feladathoz.

(4) Működési célú támogatás terhére azok a költségek számolhatóak el, amelyek az államháztartáson kívüli szervezet létesítő okiratának megfelelő tevékenységéhez kapcsolódnak.

10. § (1) Az elszámolás elfogadásáról a tartalmi és számszaki ellenőrzését követően, az ellenőrzés megállapításainak figyelembevételével a képviselő-testület dönt.

(2) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számol el a támogatás felhasználásáról, akkor a támogatást a támogatottnak a Ptk. szerinti, a támogatás átutalása és a visszafizetés közötti időre elszámolt késedelmi kamattal növelten kell visszafizetnie.

(3) A fel nem használt támogatást a támogatott az elszámolást követő 15 napon belül köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(4) A támogatásról való elszámolás elutasítása, vagy a részbeni elutasítása esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolással el nem fogadott részére eső összegét, annak utalása vagy átadása időpontjától számított Ptk. szerinti késedelmi kamattal együtt az önkormányzat támogatási szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára visszafizetni.

(5) Amennyiben a támogatott a visszatérítendő támogatás összegét a megadott határidőig nem, vagy csak részben fizeti vissza, úgy a késedelmes időszakra késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a késedelem a kilencven napot meghaladja, és a támogatott felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a támogató polgári peres vagy nemperes eljárás útján érvényesíti követelését a támogatottal szemben.

7. A támogatás nyilvántartása és közzététele

11. § (1) A támogatásokról és az elszámolási kötelezettség teljesítéséről a hivatal a 6. melléklet szerint nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, a támogatás formáját, az átutalás idejét, a támogatás cél szerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát.

(2) A támogatott köteles a támogatással kapcsolatos iratokat és a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen nyolc évig megőrizni, továbbá a támogató ilyen irányú felhívása esetén támogatott köteles azokat bemutatni.

(3) A támogatásban részesült államháztartáson kívüli szervezet köteles a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak eleget tenni.

(4) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény közérdekű adatok megismerésére és közzétételére vonatkozó rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az erre szolgáló internetes honlapon, valamint a település honlapján közzé kell tenni a döntést követő 15 napon belül.

(5) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzat Knyt-ben meghatározott közzétételi kötelezettségnek a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon kell eleget tenni.

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

12. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a forrásátvétel következményeit.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről

 • a) alapítványi forrás átvétele esetén, és az egymillió forintot elérő költséget, kötelezettséget keletkeztető ingó, ingatlan vagyon, pénzeszköz végleges átvételéről a képviselő-testület,
 • b) az egymillió forintot el nem érő pénzeszköz, valamint az egymillió forintot el nem érő költséget, kötelezettséget keletkeztető ingó, ingatlan vagyon átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester

dönt.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében a képviselő-testületi döntéshozatalt előkészítő előterjesztésben be kell mutatni annak átvételkori forgalmi értéket, valamint az átvételt követő 3 évre vonatkozóan a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, továbbá javaslatot kell tenni a hasznosítás mikéntjére és a vagyontárgy forgalomképesség szempontjából történő besorolására.

(4) A forgalmi érték meghatározásához a költség-haszon elvre is tekintettel ingatlan esetében ingatlanforgalmi értékbecslést, ingó esetében szakértői véleményt kell beszerezni.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a (7) - (8) bekezdésben meghatározott esetek kivételével megállapodást kell kötni, mely tartalmazza:

 • a) a megállapodást kötő felek megnevezését, egyéb azonosításra szolgáló adatait, a képviseletében eljáró személyeket,
 • b) a forrás átvételéről szóló képviselő-testületi döntést, amennyiben a döntés a képviselő-testület hatáskörbe tartozik,
 • c) az átvett forrás pontos megnevezését, értékét, összegét, annak célját, közérdekű cél esetén annak pontos megnevezését,
 • d) az átvett forrás felhasználására vonatkozó szabályozást, ingó és ingatlan vagyon esetén a hasznosítás módját, feltételeit,
 • e) a forrás rendelkezésre bocsátásának ütemezését,
 • f) az átvett forrás felhasználásáról szóló elszámolás módját, határidejét,
 • g) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodásokat a hivatal jegyzője készíti el, megkötésére és önkormányzat általi aláírására a gazdálkodási szabályzat kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(7) A 200 000 forintot el nem érő költséget, kötelezettséget keletkeztető ingó és ingatlan vagyon esetében az átvételhez nem kell megállapodást kötni, ahhoz elegendő a polgármester hozzájáruló nyilatkozata.

(8) A képviselő-testületi határozattal elfogadott és kihirdetett közérdekű célra történő pénzeszköz felajánlások önkormányzat számlájára történő utalása, pénztárba történő befizetése esetén nem szükséges elfogadó nyilatkozat vagy megállapodás kötése.

(9) Közérdekű cél megvalósítására történő forrásátvétel esetén, amennyiben a megvalósításhoz szükséges forrásnál több gyűlik össze, a képviselő-testület dönt többletforrásnak az eredeti közérdekű célhoz hasonló célra történő felhasználásáról. Ennek lehetőségét az eredeti közérdekű célra vonatkozó felajánlásról szóló képviselő-testületi határozatban és hirdetményben fel kell tüntetni.

(10) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet az államháztartáson kívülről átvett forrásokról és azok felhasználásáról.

9. Az államháztartáson kívüli forrás átadása, átvétele és nyilvántartása során keletkező adatok kezelése

13. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása, átvétele és nyilvántartása során keletkező adatok kezelésének célja: az államháztartáson kívüli forrás átadása, átvétele, valamint nyilvántartása, a támogatás nyújtása az igénylők részére.

(2) Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, azaz az adatkezelőre ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(3) A kezelt adatok köre: a támogatott neve, természetes személy esetén születési helye, ideje, címe, telefonszáma, adószáma illetve adóazonosító jele, bankszámlaszáma, a támogatott képviselője, a támogatás formája, a támogatás összege, a támogatás célja, a támogatás átutalásának, átadásának ideje, határideje, a támogatásról való elszámolás határideje, helye, időpontja, az elszámolás során bemutatott pénzügyi bizonylatok száma.

(4) Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok a 6. melléklet szerinti nyilvántartásból 5 év elteltével kerülnek törlésre.

(5) Az önkormányzat köteles az e rendeletben szabályozott adatkezelésekről adatkezelési tájékoztatót készíteni, melyet közzétesz a www.siofok.hu honlapon.

(6) Az önkormányzat biztosítja, hogy az érintettek személyes adataihoz csak azon hivatali alkalmazottak férjenek hozzá, akik azok nyilvántartása során eljárnak. Az érintettek személyes adatait, a támogatást nyilvántartó elektronikus rendszerhez csak arra engedéllyel rendelkező személyek férhetnek hozzá.

(7) Az adatkezelő az érintett személyes adatait a Knyt. 5. § (1) bekezdése alapján közzéteszi a www.kozpenzpalyazat.gov.hu weboldalon.

10. Záró rendelkezés

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § A rendelet rendelkezéseit az önkormányzathoz a hatálybalépését követően beadott támogatás iránti kérelmek alapján történő államháztartáson kívüli forrás átadásokra, és a hatálybalépését követően felajánlott forrás átvételekre kell alkalmazni.

1. melléklet

Önkormányzati támogatás iránti
kérelem

(A kérelmet nyomtatott betűvel, vagy géppel kérjük kitölteni!)

1. Támogatást igénylő adatai:

Név: ……………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................

Cím: ……………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................

Levelezési cím, telefon: ……………………………………………………………………….............................................................................................................................

Adószám (adóazonosító jel): …………………………………………………………………….........................................................................................................................

Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………............................................................................................................................

2. Kapcsolattartó személy adatai:

Név: …………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................

Cím: …………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................

Elérhetőségek (telefon, e-mail cím): ……………………………………………………………...........................................................................................................................

3. Támogatási cél rövid megnevezése:

…………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................

4. Támogatás céljának rövid leírása:

…………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................

5. Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

……………………………………….napjától …………………………………….napjáig

6. A támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás / visszatérítendő támogatás [1]

7. A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

A támogatás cél megvalósításának részletes költségvetése

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

____________Ft
____________Ft
____________Ft
____________Ft
____________Ft
____________Ft

Költségvetés teljes összege

Ft

A támogatási cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg

Ft

Egyéb forrásból származó támogatások

__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________

____________Ft
____________Ft
____________Ft


A kért támogatás összege összesen:


___________Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, az azokban – a támogatás elszámolása előtt - bekövetkező változásokról az önkormányzatot 15 napon belül tájékoztatom.

Kijelentem, hogy lejárt esedékességű, 60 napon túli köztartozásom nem áll fenn, és hogy az általam képviselt szervezet nem áll csőd-felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatást a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen használom fel, és a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó felé.

…………………………, 20……. év ………………. hó ……… nap

…………………………….

Igénylő aláírása

[1] A megfelelőt alá kell húzni.

2. melléklet

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Támogatott neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény ( Knyt.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (A megfelelő rész aláhúzandó!)

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ... pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (A megfelelő rész aláhúzandó!)

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ... pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

3. melléklet

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A Támogatott neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A támogatási kérelem elbírálására irányuló eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy támogatott esetén!).

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): ……………………...……………………...……….……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy támogatott esetén!)

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy támogatott esetén!)

Indoklás:

- Közeli hozzátartozóm a támogatási kérelem elbírálására irányuló eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A támogatottként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság támogatott esetén!).

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

………………………………………………………………………………………………...…...............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………...…..............................................................................................................................

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

……………………………………………………………………………...…………………................................................................................................................................

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A támogatottként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

o vezető tisztségviselője

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a támogatási kérelem elbírálására irányuló eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

……………………………………………………………………………….………………….....................................................................................................................................

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

.…………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

4. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: képviseli: polgármester) Siófok, Fő tér 1., mint támogató,

másrészről

neve:

címe:

képviselője:

közhasznú minősítése:

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:

adóigazgatási azonosító száma:

telefonszáma, fax száma:

e-amil címe:

mint támogatott között

1. A képviselő-testület Támogatott ………… számon iktatott kérelmére … 202...(….) számú határozatával …….. Ft azaz …………………………………………forint összegű visszatérítendő/vissza nem térítendő önkormányzati támogatást hagyott jóvá Támogatott részére. (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

2. A támogatás kizárólag az alábbi célokra fordítható: ……………………………………………………………………………….......................................................................

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

…………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................

3. A támogatás kifizetése utalással történik a Támogatott ………………………..pénzintézetnél vezetett ……………………………………….számú számlájára, melyet Támogató jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül folyósít.

4. A Támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, államháztartáson kívüli szervezet, mint támogatott esetén amennyiben annak feltételei fennállnak, a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításával számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.

5. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat és a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat 202…………….-ig (legalább a tárgyidőszakot követő 8. év végéig) teljes körűen megőrzi, ezen időn belül támogató írásbeli felszólításra 15 napon belül bemutatja.

6. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 20…………..-ig elszámol a Támogató felé. Az elszámolás rendjét Siófok Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló …. 2021.(…..) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A támogatott vállalja, hogy a kapott támogatást egy összegben ………. részletekben ………..

… év ………….hó…. napjáig visszafizeti Támogató részére. (Ezen szövegrészt a szerződés csak visszatérítendő támogatás esetén tartalmazza!).

7. A támogatás felhasználása során támogatott – attól függően, hogy természetes személy vagy államháztartáson kívüli szervezet –, vállalja, hogy az általános forgalmi adóról illetve a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint ha annak feltételei fennállnak, a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény szabályainak betartásával jár el.

8. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás).

Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követő 8 napon belül visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének ezen szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.

9. Amennyiben Támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljes körűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Siófok Város Önkormányzatának Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11639002-06180700-39000008 számú pénzforgalmi számlájára visszafizetni.

Amennyiben a Támogatott a visszatérítendő támogatást a 6. pontban írt határidőig nem fizeti vissza, úgy a késedelmes időszakra a Ptk. szerinti kamatot köteles fizetni.

Amennyiben a késedelem meghaladja a 90 napot, s a Támogatott felszólítás ellenére sem tesz eleget visszafizetési kötelezettségének úgy Támogató polgári peres vagy nemperes eljárás útján fogja érvényesíti követelését Támogatottal szemben*

10. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a támogatottnál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.

11. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

12. Támogatott tudomásul veszi, a támogatás folyósításának feltétele, hogy írásban nyilatkozzon arról, nincs az állami vagy önkormányzati adóhatóság felé fennálló adó-, vám és társadalombiztosítási tartozása.

13. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy:

- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen szerződést, és a támogatás felhasználása során keletkező további szerződéseket,

- Támogató a támogatás jelen szerződésben foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza.

14. A támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságára vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a pertárgy értékétől függően a Siófoki Járásbíróság, vagy a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

15. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

16. A Felek a jelen támogatási szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták

Siófok, 20.........................

........................................ ..............................................

támogatott támogató

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

5. melléklet

ELSZÁMOLÓ LAP
Siófok Város Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról

Támogatást igénybe vevő megnevezése: ………………………………………………………

Támogatást igénybe vevő címe: ………. ………………………………………………………

Támogatást igénybe vevő képviselője: …………………………………………………………

A képviselő elérhetősége:………………………………………………………………………

A támogatás célja: ……………………………………………………………………………..

Mellékletek száma: …………. db. (A mellékleteket fénymásolatban kérjük becsatolni)

Sorszám

A bizonylat

A kifizetés

kiállítója

kelte

száma

jogcíme

Összege Ft-ban

Összesen:

Kijelentem, hogy az elszámoláson szereplő adatok helyesek, valódiak, a kapott támogatást

a Támogatóval kötött megállapodásban írt célokra használta fel a támogatott szervezet. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak érvénytelenítése* megtörtént.

*Érvénytelenítésként az eredeti bizonylaton szükséges feltüntetni Elszámolva Siófok Város Önkormányzata ………számú Támogatási szerződése terhére ….. Ft összegben”

Nyilatkozom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/ szerepeltettük.

………………………… 20... év ……………………….. hó……nap

……………………………………….

Támogatott cégszerű aláírása

ZÁRADÉK:

1) Tartalmilag, és számszakilag a pénzügyi elszámolást ellenőrizte: .........................................

Megjegyzés:……………………………………………………………………………………..................................................................................................................................

2) A pénzügyi elszámolást a képviselő-testület …………………………számú határozatával

ELFOGADTA NEM FOGADTA EL**

**A megfelelő aláhúzandó

Megjegyzés:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..

Támogató önkormányzat polgármestere

6. melléklet

Siófok Város Önkormányzata által nyújtott támogatások nyilvántartása

…………………év

Támogatott neve és címe

Támogatott képviselője

A támogatás formája

Támogatás összege Ft

Támogatás célja

Átutalás ideje, határideje

Elszámolás határideje

Elszámolás időpontja

Elszámolás és bizonylat helye Biz. szám

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19