Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 30

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

  • a) 6.427.576.545 Ft költségvetési bevétellel,
  • b) 10.430.716.189 Ft költségvetési kiadással,
  • c) -4.003.139.644 Ft költségvetési egyenleggel,
  • d) 2.223.533.037 Ft működési hiánnyal,
  • e) 1.779.606.607 Ft felhalmozási hiánnyal,
  • f) 4.072.770.841 Ft finanszírozási bevétellel,
  • g) 69.631.197 Ft finanszírozási kiadással,
  • h) 4.003.139.644 Ft finanszírozási egyenleggel,
  • i) a bevételek és kiadások főösszegét 10.500.347.386 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) Az Ör. 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 9.1.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 9.1.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 9.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 9.2.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Ör. 9.3. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Ör. 9.3.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Ör. 9.4. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Ör. 9.4.1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Ör. 9.5. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Ör. 9.5.1. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Ör. 9.5.2. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Ör. 9.6. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Ör. 9.6.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Ör. 9.7. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Ör. 9.7.1. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1.1. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Eredeti előirányzat

2021. áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 740 779 935

1 740 779 935

46 756 504

1 787 536 439

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

648 335 186

648 335 186

648 335 186

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

483 002 070

483 002 070

483 002 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

555 099 369

555 099 369

20 325 727

575 425 096

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

54 343 310

54 343 310

54 343 310

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

26 430 777

26 430 777

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

338 568 641

338 568 641

16 782 754

355 351 395

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

338 568 641

338 568 641

16 782 754

355 351 395

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 195 697

15 195 697

15 195 697

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 195 697

15 195 697

15 195 697

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 971 000 000

2 971 000 000

31 750 000

3 002 750 000

4.1.

Építményadó

1 400 000 000

1 400 000 000

1 400 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

250 000 000

250 000 000

250 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

21 000 000

21 000 000

31 750 000

52 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

850 439 564

850 439 564

-31 750 000

818 689 564

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

335 005 900

335 005 900

-25 000 000

310 005 900

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

28 699 055

28 699 055

28 699 055

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 000 000

7 000 000

7 000 000

5.5.

Ellátási díjak

173 037 440

173 037 440

173 037 440

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

148 080 097

148 080 097

-6 750 000

141 330 097

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

146 414 272

146 414 272

146 414 272

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

10 902 800

10 902 800

10 902 800

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

372 400 000

372 400 000

372 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

350 000 000

350 000 000

350 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

22 400 000

22 400 000

22 400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 027 400

75 027 400

26 050

75 053 450

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

75 000 000

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 400

27 400

26 050

53 450

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

600 000

600 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

600 000

600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 364 011 237

6 364 011 237

63 565 308

6 427 576 545

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

10 436 782 078

10 436 782 078

63 565 308

10 500 347 386

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Eredeti előirányzat

2021. áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

8 211 807 277

8 211 807 277

51 106 608

8 262 913 885

1.1.

Személyi juttatások

2 104 067 913

2 104 067 913

17 457 750

2 121 525 663

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

378 076 511

378 076 511

1 353 045

379 429 556

1.3.

Dologi kiadások

3 547 934 847

3 547 934 847

5 847 687

3 553 782 534

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 365 924

34 365 924

34 365 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

697 560 795

697 560 795

5 717 537

703 278 332

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

530

530

3 932 914

3 933 444

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

377 944 720

377 944 720

377 944 720

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

175 104 295

175 104 295

175 104 295

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

144 511 250

144 511 250

1 784 623

146 295 873

1.18.

Tartalékok

1 449 801 287

1 449 801 287

20 730 589

1 470 531 876

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

300 000 000

300 000 000

28 620 267

328 620 267

1.20.

- Céltartalék

1 149 801 287

1 149 801 287

-7 889 678

1 141 911 609

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 155 343 604

2 155 343 604

12 458 700

2 167 802 304

2.1.

Beruházások

1 284 909 144

1 284 909 144

12 458 700

1 297 367 844

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

505 000 000

505 000 000

2.3.

Felújítások

242 002 000

242 002 000

242 002 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

628 432 460

628 432 460

628 432 460

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

536 994 500

536 994 500

536 994 500

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

91 437 960

91 437 960

91 437 960

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

10 367 150 881

10 367 150 881

63 565 308

10 430 716 189

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

10 436 782 078

10 436 782 078

63 565 308

10 500 347 386

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-4 003 139 644

-4 003 139 644

-4 003 139 644

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4 003 139 644

4 003 139 644

4 003 139 644

2. melléklet

1.2. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Eredeti előirányzat

2021. áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 740 779 935

1 740 779 935

46 756 504

1 787 536 439

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

648 335 186

648 335 186

648 335 186

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

483 002 070

483 002 070

483 002 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

555 099 369

555 099 369

20 325 727

575 425 096

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

54 343 310

54 343 310

54 343 310

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

26 430 777

26 430 777

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

338 568 641

338 568 641

16 652 754

355 221 395

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

338 568 641

338 568 641

16 652 754

355 221 395

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 195 697

15 195 697

15 195 697

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 195 697

15 195 697

15 195 697

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 971 000 000

2 971 000 000

31 750 000

3 002 750 000

4.1.

Építményadó

1 400 000 000

1 400 000 000

1 400 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

250 000 000

250 000 000

250 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

21 000 000

21 000 000

31 750 000

52 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

742 384 564

742 384 564

-31 750 000

710 634 564

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

330 505 900

330 505 900

-25 000 000

305 505 900

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

28 699 055

28 699 055

28 699 055

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 000 000

7 000 000

7 000 000

5.5.

Ellátási díjak

71 197 440

71 197 440

71 197 440

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

146 865 097

146 865 097

-6 750 000

140 115 097

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

146 414 272

146 414 272

146 414 272

5.8.

Kamatbevételek

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

10 402 800

10 402 800

10 402 800

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

372 400 000

372 400 000

372 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

350 000 000

350 000 000

350 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

22 400 000

22 400 000

22 400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 027 400

75 027 400

26 050

75 053 450

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

75 000 000

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 400

27 400

26 050

53 450

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

600 000

600 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

600 000

600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 255 956 237

6 255 956 237

63 435 308

6 319 391 545

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 064 769 827

4 064 769 827

4 064 769 827

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 064 769 827

4 064 769 827

4 064 769 827

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 064 769 827

4 064 769 827

4 064 769 827

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

10 320 726 064

10 320 726 064

63 435 308

10 384 161 372

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Eredeti előirányzat

2021. áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

7 389 950 643

7 389 950 643

51 106 608

7 441 057 251

1.1.

Személyi juttatások

1 873 226 203

1 873 226 203

17 457 750

1 890 683 953

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

329 864 511

329 864 511

1 353 045

331 217 556

1.3.

Dologi kiadások

3 137 447 847

3 137 447 847

5 847 687

3 143 295 534

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 250 000

5 250 000

5 250 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

594 360 795

594 360 795

5 717 537

600 078 332

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

530

530

3 932 914

3 933 444

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

377 944 720

377 944 720

377 944 720

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

172 604 295

172 604 295

172 604 295

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

43 811 250

43 811 250

1 784 623

45 595 873

1.18.

Tartalékok

1 449 801 287

1 449 801 287

20 730 589

1 470 531 876

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

300 000 000

300 000 000

28 620 267

328 620 267

1.20.

- Céltartalék

1 149 801 287

1 149 801 287

-7 889 678

1 141 911 609

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 100 843 604

2 100 843 604

12 458 700

2 113 302 304

2.1.

Beruházások

1 284 909 144

1 284 909 144

12 458 700

1 297 367 844

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

505 000 000

505 000 000

2.3.

Felújítások

242 002 000

242 002 000

242 002 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

573 932 460

573 932 460

573 932 460

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

536 994 500

536 994 500

536 994 500

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36 937 960

36 937 960

36 937 960

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

9 490 794 247

9 490 794 247

63 565 308

9 554 359 555

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

9 560 425 444

9 560 425 444

63 565 308

9 623 990 752

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-3 234 838 010

-3 234 838 010

-130 000

-3 234 968 010

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

3 995 138 630

3 995 138 630

3 995 138 630

3. melléklet

1.3. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Eredeti előirányzat

2021. áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

130 000

130 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

130 000

130 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

108 055 000

108 055 000

108 055 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 500 000

4 500 000

4 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

101 840 000

101 840 000

101 840 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 215 000

1 215 000

1 215 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

500 000

500 000

500 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

108 055 000

108 055 000

130 000

108 185 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 001 014

8 001 014

8 001 014

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 001 014

8 001 014

8 001 014

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

8 001 014

8 001 014

8 001 014

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

116 056 014

116 056 014

130 000

116 186 014

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Eredeti előirányzat

2021. áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

821 856 634

821 856 634

821 856 634

1.1.

Személyi juttatások

230 841 710

230 841 710

230 841 710

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 212 000

48 212 000

48 212 000

1.3.

Dologi kiadások

410 487 000

410 487 000

410 487 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 115 924

29 115 924

29 115 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

103 200 000

103 200 000

103 200 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 500 000

2 500 000

2 500 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 700 000

100 700 000

100 700 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

54 500 000

54 500 000

54 500 000

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

54 500 000

54 500 000

54 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

54 500 000

54 500 000

54 500 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

876 356 634

876 356 634

876 356 634

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

876 356 634

876 356 634

876 356 634

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-768 301 634

-768 301 634

130 000

-768 171 634

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

8 001 014

8 001 014

8 001 014

4. melléklet

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

2021. áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

2021. áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

G

H

I

J

K=I±J

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 740 779 935

1 740 779 935

46 756 504

1 787 536 439

Személyi juttatások

2 104 067 913

2 104 067 913

17 457 750

2 121 525 663

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

338 568 641

338 568 641

16 782 754

355 351 395

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

378 076 511

378 076 511

1 353 045

379 429 556

3.

2.-ból EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

Dologi kiadások

3 547 934 847

3 547 934 847

5 847 687

3 553 782 534

4.

Közhatalmi bevételek

2 971 000 000

2 971 000 000

31 750 000

3 002 750 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 365 924

34 365 924

34 365 924

5.

Működési bevételek

850 439 564

850 439 564

-31 750 000

818 689 564

Egyéb működési célú kiadások

697 560 795

697 560 795

5 717 537

703 278 332

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

75 027 400

75 027 400

26 050

75 053 450

Tartalékok

1 449 801 287

1 449 801 287

20 730 589

1 470 531 876

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

5 975 815 540

5 975 815 540

63 565 308

6 039 380 848

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

8 211 807 277

8 211 807 277

51 106 608

8 262 913 885

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 631 197

69 631 197

69 631 197

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Pénzügyi lízing kiadásai

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

10 048 586 381

10 048 586 381

63 565 308

10 112 151 689

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

8 281 438 474

8 281 438 474

51 106 608

8 332 545 082

26.

Költségvetési hiány:

2 235 991 737

2 235 991 737

-

2 223 533 037

Költségvetési többlet:

-

-

12 458 700

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

-

Bruttó többlet:

1 767 147 907

1 767 147 907

12 458 700

1 779 606 607

5. melléklet

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

2021. áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

2021. áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

G

H

I

J

K=I±J

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

15 195 697

15 195 697

15 195 697

Beruházások

1 284 909 144

1 284 909 144

12 458 700

1 297 367 844

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

505 000 000

505 000 000

3.

Felhalmozási bevételek

372 400 000

372 400 000

372 400 000

Felújítások

242 002 000

242 002 000

242 002 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

600 000

600 000

600 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

628 432 460

628 432 460

628 432 460

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

388 195 697

388 195 697

388 195 697

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

2 155 343 604

2 155 343 604

12 458 700

2 167 802 304

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

388 195 697

388 195 697

388 195 697

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 155 343 604

2 155 343 604

12 458 700

2 167 802 304

27.

Költségvetési hiány:

1 767 147 907

1 767 147 907

12 458 700

1 779 606 607

Költségvetési többlet:

-

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

1 767 147 907

1 767 147 907

12 458 700

1 779 606 607

Bruttó többlet:

-

-

-

-

6. melléklet

4. melléklet

Siófok Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

2021.áprilisi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

A

B

1

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2 950 000 000

2 950 000 000

2

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

307 656 294

-25 000 000

282 656 294

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

4

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

372 400 000

372 400 000

5

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

21 000 000

31 750 000

52 750 000

6

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

7

Saját bevételek összesen*

3 651 056

6 750 000

3 657 806 294

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.”

7. melléklet

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

2021. évi
eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

2021. áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E=(C+D)

Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Mikrocsöves rendszer kiépítése

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Sorház u teljes körű felújításának tervezése

1 717 040

1 717 040

1 717 040

Rózsakert megújítása I. ütem

93 840 428

93 840 428

93 840 428

Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése

9 600 000

9 600 000

9 600 000

Millennium park öntöző rendszer tervezés

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Dísz tér megvásárlása

66 141 732

66 141 732

66 141 732

Városház tér szökőkút gépészeti tervezése

600 000

600 000

600 000

Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben -tervezés

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése

1 879 600

1 879 600

1 879 600

Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése

2 790 604

2 790 604

2 790 604

Fő tér aluljáró korlát rekonstrukció

4 152 900

4 152 900

4 152 900

Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése

800 000

800 000

800 000

Közterületi tűzcsapok az Erkel Ferenc utcában (tervezés)

266 700

266 700

266 700

"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 projekt

505 000 000

505 000 000

505 000 000

Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai

27 178 000

27 178 000

27 178 000

Informatika

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Tárgyieszköz beszerzés hivatal részére

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Kézilabda munkacsarnok vételi előleg

20 357 143

20 357 143

20 357 143

Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg

14 759 500

14 759 500

14 759 500

Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság)

200 000

200 000

200 000

Kamerarendszer fejlesztés

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése

3 900 000

3 900 000

3 900 000

Varga Imre szobor készítés kiadásai

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Siófok, Vitorlás u. 2. ingatlan vásárlása

52 157 480

52 157 480

52 157 480

Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2021.03.01-2022.02.28)

199 390

199 390

199 390

Balaton-parti Kft Petőfi sétányon forg. és biztonságtechnikai beruházás

31 115 000

31 115 000

31 115 000

Balaton-parti Kft Galerius fürdő (parkoló fejlesztés)

20 320 000

20 320 000

20 320 000

Ingatlan vásárlás Balaton-parti Kft-től

25 400 000

25 400 000

25 400 000

Parkoló automaták felújítása és beszerzése

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Honlap készítés

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Pitypang tagóvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás

7 620 000

7 620 000

Kistehergépkocsi vásárlás

4 838 700

4 838 700

Fonyódi erdőberuházás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása

587 627

587 627

587 627

Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Műszaki ellenőrzések

7 300 000

7 300 000

7 300 000

Hajókikötő előtti rendezvénytér-Krúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Jókai parkban lévő pergola újjáépítése ( Petőfi sétány felől )

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Murvás utak pormentesítése, stabilizálása II. ütem

48 000 000

48 000 000

48 000 000

Teherautó beszerzés közmunkaprogramban résztvevők részére

3 000 000

3 000 000

3 000 000

"Okos zebra" kialakítás további 2-3 helyszínen

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Üdvözlő táblák kihelyezése a város bevezető útjainál

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Koch Róbert u. 9/a. alatti játszótér eszközeinek cseréje

9 000 000

9 000 000

-1 500 000

7 500 000

Gyöngyike utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése és telepítése gumiburkolattal

9 000 000

9 000 000

1 500 000

10 500 000

Sió utca-Fő utca-Mártírok útja körforgalom tervezés, engedélyeztetés

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Malomárok kétoldali mederburkolása

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Parkoló kialakítás tervezése a 6814/2 hrsz-ú és 6815/15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross híd mellett )

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Attila utca átépítés ( út, járda, csapadékvíz, zöldfelület ) tervezés

3 800 000

3 800 000

3 800 000

Földesutak kőszórással történő ellátása ( Gaál György utca)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Koch Róbert utca 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Koch Róbert utca 27. mellett parkolóbővítés

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Autóbusz pályaudvar és vasútállomás környezetének rendezése Kálmán Imre sétánnyal, tervezés

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Tárgyi eszköz beszerzés (SVÓ)

14 000 000

14 000 000

14 000 000

SVÓ beruházási munkái

63 000 000

63 000 000

63 000 000

Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)

4 800 000

4 800 000

4 800 000

Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Gondozási Központ beruházási munkái

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Bölcsőde beruházási munkái

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

KIMK beruházási munkái

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Hivatal épület beruházások, tisztasági festés

16 000 000

16 000 000

16 000 000

KIMK közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszköz beszerzése

716 000

716 000

716 000

Siófok Város Önkormányzata

1 275 779 144

1 275 779 144

12 458 700

1 288 237 844

Könyvek

7 805 000

7 805 000

7 805 000

Emlékház pályázat 2025/N6528 (szakmai állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése)

1 325 000

1 325 000

1 325 000

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

9 130 000

9 130 000

0

9 130 000

ÖSSZESEN:

1 284 909 144

1 284 909 144

12 458 700

1 297 367 844

8. melléklet

7. melléklet

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

2021. évi
eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

2021. áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E=(C+D)

Gondozási Központ felújítási munkái

20 000 000

20 000 000

20 000 000

KIMK felújítási munkái

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SVÓ felújítási munkái

40 000 000

40 000 000

40 000 000

BRTKK felújítási munkái

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Bölcsőde felújítási munkái

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai

83 000 000

83 000 000

83 000 000

Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendházban kazáncsere

2 000 000

2 000 000

2 000 000

"Senior Kuckó" kialakítása Széchenyi u. 11. fszt.11. szám alatt

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Balaton-parti Kft Galerius fürdő (gépészeti felújítás)

16 002 000

16 002 000

16 002 000

Aradi utca járda felújítás a Klapka utcai saroktól (Sába előtti szakaszon)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Szabadifürdő Posta utca északi oldal, vasútállomás és Csopaki utca közötti járda teljes felújítása I. ütem

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Sorház utca Sió utca és Kele utca közötti szakaszán járda felújítás

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Új piac téri parkolók felújítása II. ütem

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Tanácsház u 24.-26. aszfaltos járda felújítása

11 000 000

11 000 000

11 000 000

ÖSSZESEN:

242 002 000

242 002 000

242 002 000

9. melléklet

9.1. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
összes bevétel, kiadás

9.1. melléklet

Megnevezés

Siófok Város Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Eredeti
előirányzat

2021. évi áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 740 779 935

1 740 779 935

46 756 504

1 787 536 439

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

648 335 186

648 335 186

648 335 186

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

483 002 070

483 002 070

483 002 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

555 099 369

555 099 369

20 325 727

575 425 096

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

54 343 310

54 343 310

54 343 310

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

26 430 777

26 430 777

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

167 255 241

167 255 241

16 782 754

184 037 995

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

167 255 241

167 255 241

16 782 754

184 037 995

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 195 697

15 195 697

15 195 697

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 195 697

15 195 697

15 195 697

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 971 000 000

2 971 000 000

31 750 000

3 002 750 000

4.1.

Építményadó

1 400 000 000

1 400 000 000

1 400 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

250 000 000

250 000 000

250 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

21 000 000

21 000 000

31 750 000

52 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

638 713 148

638 713 148

-31 750 000

606 963 148

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 656 294

300 656 294

-25 000 000

275 656 294

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

21 259 843

21 259 843

21 259 843

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 000 000

7 000 000

7 000 000

5.5.

Ellátási díjak

51 972 440

51 972 440

51 972 440

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

132 431 915

132 431 915

-6 750 000

125 681 915

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

115 177 456

115 177 456

115 177 456

5.8.

Kamatbevételek

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 115 200

9 115 200

9 115 200

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

372 400 000

372 400 000

372 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

350 000 000

350 000 000

350 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

22 400 000

22 400 000

22 400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 027 400

75 027 400

75 027 400

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

75 000 000

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 400

27 400

27 400

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

600 000

600 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

600 000

600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 980 971 421

5 980 971 421

63 539 258

6 044 510 679

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

9 996 741 401

9 996 741 401

63 539 258

10 060 280 659

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

4 811 883 461

4 811 883 461

51 080 558

4 862 964 019

1.1.

Személyi juttatások

115 434 895

115 434 895

17 457 750

132 892 645

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 692 035

24 692 035

1 353 045

26 045 080

1.3.

Dologi kiadások

2 589 122 857

2 589 122 857

5 821 637

2 594 944 494

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 365 924

34 365 924

34 365 924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

598 466 463

598 466 463

5 717 537

604 184 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

530

530

3 932 914

3 933 444

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

377 944 720

377 944 720

377 944 720

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

76 709 963

76 709 963

76 709 963

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

143 811 250

143 811 250

1 784 623

145 595 873

1.18.

Tartalékok

1 449 801 287

1 449 801 287

20 730 589

1 470 531 876

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

300 000 000

300 000 000

28 620 267

328 620 267

1.20.

- Céltartalék

1 149 801 287

1 149 801 287

-7 889 678

1 141 911 609

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 146 213 604

2 146 213 604

12 458 700

2 158 672 304

2.1.

Beruházások

1 275 779 144

1 275 779 144

12 458 700

1 288 237 844

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

505 000 000

505 000 000

2.3.

Felújítások

242 002 000

242 002 000

242 002 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

628 432 460

628 432 460

628 432 460

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

536 994 500

536 994 500

536 994 500

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

91 437 960

91 437 960

91 437 960

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

6 958 097 065

6 958 097 065

63 539 258

7 021 636 323

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

3 038 644 336

3 038 644 336

3 038 644 336

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

2 969 013 139

2 969 013 139

2 969 013 139

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 038 644 336

3 038 644 336

3 038 644 336

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

9 996 741 401

9 996 741 401

63 539 258

10 060 280 659

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

27

27

27

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13

13

19

32

10. melléklet

9.1.1. melléklet

Siófok Város Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés

Siófok Város Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Eredeti
előirányzat

2021. évi áprilisi módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 740 779 935

1 740 779 935

46 756 504

1 787 536 439

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

648 335 186

648 335 186

648 335 186

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

483 002 070

483 002 070

483 002 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

555 099 369

555 099 369

20 325 727

575 425 096

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

54 343 310

54 343 310

54 343 310

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

26 430 777

26 430 777

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

167 255 241

167 255 241

16 652 754

183 907 995

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

167 255 241

167 255 241

16 652 754

183 907 995

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 195 697

15 195 697

15 195 697

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 195 697

15 195 697

15 195 697

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 971 000 000

2 971 000 000

31 750 000

3 002 750 000

4.1.

Építményadó

1 400 000 000

1 400 000 000

1 400 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

250 000 000

250 000 000

250 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

21 000 000

21 000 000

31 750 000

52 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

632 998 148

632 998 148

-31 750 000

601 248 148

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

296 156 294

296 156 294

-25 000 000

271 156 294

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

21 259 843

21 259 843

21 259 843

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 000 000

7 000 000

7 000 000

5.5.

Ellátási díjak

51 972 440

51 972 440

51 972 440

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

131 216 915

131 216 915

-6 750 000

124 466 915

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

115 177 456

115 177 456

115 177 456

5.8.

Kamatbevételek

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 115 200

9 115 200

9 115 200

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

372 400 000

372 400 000

372 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

350 000 000

350 000 000

350 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

22 400 000

22 400 000

22 400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 027 400

75 027 400

75 027 400

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

75 000 000

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 400

27 400

27 400

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

600 000

600 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

600 000

600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 975 256 421

5 975 256 421

63 409 258

6 038 665 679

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

9 991 026 401

9 991 026 401

63 409 258

10 054 435 659

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

4 356 345 537

4 356 345 537

51 080 558

4 407 426 095

1.1.

Személyi juttatások

85 717 895

85 717 895

17 457 750

103 175 645

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 116 035

14 116 035

1 353 045

15 469 080

1.3.

Dologi kiadások

2 306 193 857

2 306 193 857

5 821 637

2 312 015 494

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 250 000

5 250 000

5 250 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

495 266 463

495 266 463

5 717 537

500 984 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

530

530

3 932 914

3 933 444

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

377 944 720

377 944 720

377 944 720

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

74 209 963

74 209 963

74 209 963

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

43 111 250

43 111 250

1 784 623

44 895 873

1.18.

Tartalékok

1 449 801 287

1 449 801 287

20 730 589

1 470 531 876

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

300 000 000

300 000 000

28 620 267

328 620 267

1.20.

- Céltartalék

1 149 801 287

1 149 801 287

-7 889 678

1 141 911 609

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 091 713 604

2 091 713 604

12 458 700

2 104 172 304

2.1.

Beruházások

1 275 779 144

1 275 779 144

12 458 700

1 288 237 844

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

505 000 000

505 000 000

2.3.

Felújítások

242 002 000

242 002 000

242 002 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

573 932 460

573 932 460

573 932 460

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

536 994 500

536 994 500

536 994 500

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36 937 960

36 937 960

36 937 960

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

6 448 059 141

6 448 059 141

63 539 258

6 511 598 399

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)