Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról

Hatályos: 2022. 01. 01

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról

2022.01.01.

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § A Fejér Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: közgyűlés) a következő kitüntető címet, díjakat (a továbbiakban együtt: díj vagy díjak) és elismerést alapítja:

a) Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím

b) Szakmai díjak:

ba) A Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja

bb) A Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja

bc) A Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja

bd) A Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja

be) A Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja

bf) A Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja

bg) A Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja

bh) A Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja

bi) A Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja

bj) A Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja

bk) A Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Paulikovics Elemér Díja

bl) A Fejér Megyei Önkormányzat gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme

c) Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének Elismerő Oklevele

2. § (1) A díjak természetes személyeknek (továbbiakban: személy) és kollektív díjként jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, közösségeknek (továbbiakban együtt: közösség) adományozhatók.

(2) A közösség részére kiadott díj egy díjnak minősül, ebben az esetben a közösségnek egy díszoklevelet és egy emlékplakettet kell átadni.

(3) Amennyiben az elismerésre méltó személyek tevékenysége elválaszthatatlanul összefügg és a javaslattevő javaslatában külön is jelzi, részükre a díjak – a Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím kivételével - megosztva is adományozhatók.

(4) A több személynek megosztva adományozott díj egy díjnak minősül. Megosztott díj esetén a díszoklevél és az emlékplakett személyenként kerül kiosztásra.

(5) A korábban már díjazott személy vagy közösség részére ugyanazon tevékenységéért csak egyfajta szakmai díj adományozható.

(6) A díjak elhunyt személyek részére, posztumusz is adományozhatók.

(7) A posztumusz díj átvételére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozók közül, az általuk kijelölt személy jogosult.

3. § (1)2 A díjakra történő javaslattétel lehetőségéről a megyei jegyző a javaslattételre jogosultakat a helyben szokásos módon, a Fejér Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján, valamint az írott és az elektronikus sajtó útján a tárgyévet megelőző év december 31-ig tájékoztatja.

(2)3 A díjakra minden év január 31-ig lehet javaslatot tenni. Javaslatot tenni személy esetén a rendelet 1. melléklete, vagy közösség esetén a 2. melléklete szerinti adatlap benyújtásával és az ajánlott személy, közösség tevékenysége bemutatásával lehet. A javaslatokat a közgyűlés elnökéhez címezve a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani. Amennyiben a javaslattevő települési önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, a javaslathoz csatolni kell a javaslattételről szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot.

(3) A javaslattevő javaslatát legkésőbb a díj odaítéléséről szóló Fejér Megyei Közgyűlés döntésének meghozataláig visszavonhatja.

(4) Amennyiben a javaslattevő javaslata nem tartalmazza a rendelet 1. vagy 2. mellékletei szerinti kötelező tartalmi elemeket, valamint a javaslattevő és a javasolt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, úgy az a közgyűlés elé nem terjeszthető.

4. § (1) A közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága a díjakra vonatkozó javaslatokat előzetesen véleményezi.

(2) A közgyűlés az egyes díjak vonatkozásában – a 3. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével - valamennyi javaslatról a Megyenapot megelőző legalább 30 nappal korábban dönt.

(3)4 A közgyűlés valamennyi díj kategóriában évente legfeljebb két darabot adományoz.

(4) A díjak átadására minden évben a Megyenapon kerül sor. A díjakat a közgyűlés elnöke adja át.

(5) A közgyűlés elnöke által átadott díszokleveleken Fejér megye címeres körpecsétjét kell elhelyezni.

5. § (1) A díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen a kitüntetésre az, aki

a) a megye jó hírnevét csorbító, méltatlan magatartást tanúsít, vagy tevékenységet folytat,

b) akit szándékos bűncselekmény miatt, jogerősen szabadságvesztésre ítéltek,

c) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette.

(3) A díj visszavonását a javaslattételre jogosultak közül bárki kezdeményezheti a közgyűlés elnökénél. A közgyűlés elnöke a kezdeményezést megvizsgálja, s amennyiben az 5. § (2) bekezdésében foglalt érdemtelenségi okot állapít meg, úgy a visszavonásra vonatkozó javaslatot a közgyűlés elé terjeszti. A visszavonásról a közgyűlés dönt.

6. § (1) A kitüntetettekről, az elismerésben részesítettekről a megyei jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a díjazott nevét, a lakcímét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, a telefonszámát, a díj odaítélésének évét és az érdemesség rövid indokát.

(2) Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást a rendelet 1. függeléke tartalmazza.

(3) A kitüntetettek nevét és a díj odaítélésének évét a önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

7. § A díj adományozásával járó költségek fedezetét a megyei önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

II. Fejezet

2. Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím

8. § (1) Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím (továbbiakban: díszpolgári cím) adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó, maradandó értéket teremtő munkájával, áldozatos tevékenységével, vagy egész életművével elismerést vívott ki, és példamutató emberi magatartással hozzájárult a megye jó hírnevének öregbítéséhez, fejlődéséhez.

(2) A díszpolgári cím adományozására az ajánlott személy tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

a) a megye országgyűlési képviselői,

b) a Fejér Megyei Kormánymegbízott,

c) történelmi egyházak képviselői,

d) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,

e) a megyei közgyűlés tagjai,

f) a megyei jegyző,

g) megye települési önkormányzatai,

h) a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai.

9. § (1) A díszpolgári cím adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet, emlékplakettet és arany pecsétgyűrűt kell átadni.

(2) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó nevét, a „Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím megjelölését, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában kell elhelyezni.

(3) Az emlékplakett kétoldalas öntött bronz érem, átmérője 100 mm, pereme sima. Előlapján Fejér megye címere, a köriratban: FEJÉR VÁRMEGYE FEJÉR MEGYE DÍSZPOLGÁRA felirat látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

(4) Az arany pecsétgyűrű 17 g súlyú, 14 karátos, amely Fejér megye címerének vésetével ékesített.

(5) A Fejér megye díszpolgára kitüntető címben részesített személyek nevét és az adományozás évét a Megyeházán elhelyezett márványtáblán – véséssel - meg kell örökíteni.

10. § (1) Fejér megye díszpolgárát a Fejér Megyei Önkormányzat ünnepi üléseire és a Megyenapra meg kell hívni.

(2) A közgyűlés elnökének felkérése alapján Fejér megye díszpolgára a megyét delegációban képviselheti.

(3) Fejér megye díszpolgárát elhalálozása esetén az önkormányzat saját halottjának tekinti, az erre vonatkozó rendelkezéseket az önkormányzat külön rendeletben szabályozza.

III. Fejezet

3. Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja

11. § (1) A Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik a megye fejlesztése érdekében a műszaki, tudományos, ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, gazdasági, terület- és településfejlesztési vagy környezetvédelmi területen, példamutató, kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki.

(2) A díj adományozására az ajánlott személy, közösség tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

a) a megye országgyűlési képviselői,

b) a Fejér Megyei Kormánymegbízott,

c) történelmi egyházak képviselői,

d) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,

e) a megyei közgyűlés tagjai,

f) a megyei jegyző,

g) megye települési önkormányzatai,

h) a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai,

i) az érintett kamarák vezetői.

12. § (1) A díj adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet és emlékplakettet kell átadni.

(2) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó nevét, a „Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja” megjelölést, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában kell elhelyezni.

(3) Az emlékplakett egyoldalas öntött bronz érem, átmérője 110 mm, pereme sima. Előlapján az éremkép közepén jobbra néző félprofilban látható Fejér megye egykori főispánjának mellképe, a köriratban: A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI VIKTOR DÍJA felirat látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

4. A Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja

13. § (1) A Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik a kulturális élet, az irodalom, a művészet terén magas színvonalú alkotó tevékenységet fejtettek ki, valamint a társadalomtudományok és a közművelődés területén a megyében hosszú éveken keresztül maradandó értéket teremtő munkát végeztek.

(2) A díj adományozására az ajánlott személy, közösség tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

a) a megye országgyűlési képviselői,

b) a Fejér Megyei Kormánymegbízott,

c) történelmi egyházak képviselői,

d) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,

e) a megyei közgyűlés tagjai,

f) a megyei jegyző,

g) megye települési önkormányzatai,

h) a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai.

14. § (1) A díj adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet és emlékplakettet kell átadni.

(2) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó nevét, a „Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja” megjelölést, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában kell elhelyezni.

(3) Az emlékplakett egyoldalas öntött bronz érem, átmérője 110 mm, pereme sima. Előlapján az éremkép közepén balra néző félprofilban látható a költő arcképe, a köriratban: A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VÖRÖSMARTY MIHÁLY DÍJA felirat látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

5. Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja

15. § (1) A Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik kiemelkedő módon járultak hozzá a megyében a korszerű és eredményes oktatás-nevelés megvalósításához, továbbá adományozható azoknak, akik a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok gondozása, nevelése terén fejtettek ki hosszú időn keresztül áldozatos pedagógiai, vagy más segítő, támogató jellegű tevékenységet.

(2) A díj adományozására az ajánlott személy, közösség tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

a) a megye országgyűlési képviselői,

b) a Fejér Megyei Kormánymegbízott,

c) történelmi egyházak képviselői,

d) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,

e) a megyei közgyűlés tagjai,

f) a megyei jegyző,

g) megye települési önkormányzatai,

h) a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai.

16. § (1) A díj adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet és emlékplakettet kell átadni.

(2) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó nevét, a „Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja” megjelölést, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában kell elhelyezni.

(3) Az emlékplakett egyoldalas öntött bronz érem, átmérője 110 mm, pereme sima. Előlapján az éremkép közepén balra néző profilban látható az író arcképe, a köriratban: A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÉMETH LÁSZLÓ DÍJA felirat látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

6. Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja

17. § (1) A Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik a megyei egészségügy területén hosszú ideje, kimagasló szakmai tevékenységet folytattak, továbbá a gyógyítás, vagy megelőzés terén jelentős eredményt hozó új eljárás, készítmény, vagy műszer kidolgozásában, fejlesztésében vettek részt.

(2) A díj adományozására az ajánlott személy, közösség tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

a) a megye országgyűlési képviselői,

b) a Fejér Megyei Kormánymegbízott,

c) történelmi egyházak képviselői,

d) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,

e) a megyei közgyűlés tagjai,

f) a megyei jegyző,

g) megye települési önkormányzatai,

h) megyében működő kórházak vezetői,

i) érintett kamarák vezetői.

18. § (1) A díj adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet és emlékplakettet kell átadni.

(2) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó nevét, a „Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja” megjelölést, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában kell elhelyezni.

(3) Az emlékplakett egyoldalas öntött bronz érem, átmérője 110 mm, pereme sima. Előlapján az éremkép közepén látható a Fejér Vármegyei Szent György Kórház egykori orvosának szembe néző arcképe, a köriratban: A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Dr BERZSENYI ZOLTÁN DÍJA felirat látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

7. Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja

19. § (1) A Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható azoknak,

a) akik a megye testnevelési és sport mozgalmában, a sportolók eredményes felkészítésében, a testnevelés és sporttudomány terén kimagasló szakmai, hivatásbeli tevékenységet végeztek, továbbá az egészséges életmódra nevelés körében végzett hosszabb ideje kiemelkedő munkát folytattak.

b) akik olimpiai, világ vagy Európa-bajnokságon kiemelkedő eredményt értek el.

(2) A díj adományozására az ajánlott személy, közösség tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

a) a megye országgyűlési képviselői,

b) a Fejér Megyei Kormánymegbízott,

c) történelmi egyházak képviselői,

d) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,

e) a megyei közgyűlés tagjai,

f) a megyei jegyző,

g) megye települési önkormányzatai,

h) a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai,

i) a Fejér megyében működő sportegyesületek vezetői.

20. § (1) A díj adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet és emlékplakettet kell átadni.

(2) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó nevét, a „Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja” megjelölést, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában kell elhelyezni.

(3) Az emlékplakett egyoldalas öntött bronz érem, átmérője 110 mm, pereme sima. Előlapján az éremkép közepén látható az olimpiai bajnok kardvívó, honvéd ezredes szembe néző mellképe, a köriratban: A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TERSTYÁNSZKY ÖDÖN DÍJA felirat látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

8. Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja

21. § (1) A Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik a megye helyi önkormányzatainál, valamint a megyében működő államigazgatási szerveknél, hosszú időn át kimagasló munkát végeztek, akik a lakosság szolgálatában, a közéleti munkában kivívták az állampolgárok elismerését, megbecsülését.

(2) A díj adományozására az ajánlott személy, közösség tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

a) a megye országgyűlési képviselői,

b) a Fejér Megyei Kormánymegbízott,

c) történelmi egyházak képviselői,

d) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,

e) a megyei közgyűlés tagjai,

f) a megyei jegyző,

g) megye települési önkormányzatai,

h) a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai,

i) Fejér megyei államigazgatási szervek vezetői.

22. § (1) A díj adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet és emlékplakettet kell átadni.

(2) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó nevét, a „Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja” megjelölést, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában kell elhelyezni.

(3) Az emlékplakett egyoldalas öntött bronz érem, átmérője 110 mm, pereme sima. Előlapján az éremkép közepén látható Fejér megye egykori főjegyzőjének, főlevéltárosának szembe néző mellképe, a köriratban: A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FEKETE JÁNOS DÍJA felirat látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

9. Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja

23. § (1) A Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik a megye közrendje, köz-, és vagyonbiztonsága, katasztrófaelhárítás érdekében hosszú ideje kimagasló szakmai tevékenységet folytattak, valamint a lakosság szolgálatában példamutató helytállást tanúsítottak.

(2) A díj adományozására az ajánlott személy, közösség tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

a) a megye országgyűlési képviselői,

b) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,

c) az országos, a megyei rendvédelmi, rendészeti szervek vezetői,

d) Fejér Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke

e) Fejér Megyei Védelmi Bizottság Elnöke.

24. § (1) A díj adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet és emlékplakettet kell átadni.

(2) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó nevét, a „Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja” megjelölést, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában kell elhelyezni.

(3) Az emlékplakett egyoldalas öntött bronz érem, átmérője 110 mm, pereme sima. Előlapján az éremkép közepén látható jobbra néző félprofilban látható Fejér vármegye egykori közbiztonsági kormánybiztosának, első alispánjának mellképe, a köriratban: A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SALAMON LAJOS DÍJA felirat látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

10. Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja

25. § (1) A Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik a megyében élő nemzetiségek nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak megőrzése, valamint a nemzetiségi jogok védelme és gyakorlása érdekében hosszú időn át kimagasló munkát végeztek.

(2) A díj adományozására az ajánlott személy, közösség tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

a) a megye országgyűlési képviselői,

b) a Fejér Megyei Kormánymegbízott,

c) történelmi egyházak képviselői,

d) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,

e) a megyei közgyűlés tagjai,

f) a megyei jegyző,

g) megye települési önkormányzatai,

h) a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai.

26. § (1) A díj adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet és emlékplakettet kell átadni.

(2) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó nevét, a „Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja” megjelölést, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában kell elhelyezni.

(3) Az emlékplakett egyoldalas öntött bronz érem, átmérője 110 mm, pereme sima. Előlapján az éremkép közepén látható Magyarország egykori háromszoros miniszterelnökének balra néző mellképe, köriratban: A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT WEKERLE SÁNDOR DÍJA felirat látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

11. Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja

27. § (1) A Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik a megyében a szociális és gyermekvédelem területén hosszú ideje kimagasló szakmai tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedő eredményeket értek el.

(2) A díj adományozására az ajánlott személy, közösség tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

a) a megye országgyűlési képviselői,

b) a Fejér Megyei Kormánymegbízott,

c) történelmi egyházak képviselői,

d) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,

e) a megyei közgyűlés tagjai,

f) a megyei jegyző,

g) megye települési önkormányzatai,

h) a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai,

i) a megyében működő szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetői,

j) az i) pontban meghatározott intézmények fenntartói.

28. § (1) A díj adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet és emlékplakettet kell átadni.

(2) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó nevét, a „Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja” megjelölést, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában kell elhelyezni.

(3) Az emlékplakett egyoldalas öntött bronz érem, átmérője 110 mm, pereme sima. Előlapján az éremkép közepén látható az egykori gyógypedagógus, fogyatékos emberek érdekképviselőjének szembe néző mellképe, köriratban: A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PÁPAY ÁGOSTON DÍJA felirat látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

12. Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja

29. § (1) A Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik a megye településeinek helyi értékei, történeti, régészeti, helytörténeti és néprajzi emlékhelyei, emlékei feltárásában, kialakításában, védelmében kiemelkedő, példa értékű munkát végeztek.

(2) A díj adományozására az ajánlott személy, közösség tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

a) a megye országgyűlési képviselői,

b) a Fejér Megyei Kormánymegbízott,

c) történelmi egyházak képviselői,

d) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,

e) a megyei közgyűlés tagjai,

f) a megyei jegyző,

g) megye települési önkormányzatai,

h) a megyében működő múzeumi szervezetek vezetői.

30. § (1) A díj adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet és emlékplakettet kell átadni.

(2) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó nevét, a „Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja” megjelölést, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában kell elhelyezni.

(3) Az emlékplakett egyoldalas öntött bronz érem, átmérője 110 mm, pereme sima. Előlapján az éremkép közepén látható jobbra néző félprofilban az egykori ciszterci pap-tanár, múzeumigazgató arcképe, köriratban: A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MAROSI ARNOLD DÍJA felirat látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

13. Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Paulikovics Elemér Díja

31. § (1) A Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Paulikovics Elemér Díja (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik a megyében a mentés és a betegszállítás területén kiemelkedő, példa értékű munkát végeztek.

(2) A díj adományozására az ajánlott személy, közösség tevékenységének bemutatásával javaslatot tehet:

a) a megye országgyűlési képviselői,

b) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,

c) Országos Mentőszolgálat Főigazgatója,

d) a regionális mentőszervezet vezetője,

e) megye települési önkormányzatai.

32. § (1) A díj adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet és emlékplakettet kell átadni.

(2) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó nevét, a „Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Paulikovics Elemér Díja” megjelölést, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában kell elhelyezni.

(3) Az emlékplakett egyoldalas öntött bronz érem, átmérője 110 mm, pereme sima. Előlapján az éremkép közepén látható az egykori Városok és Vármegyék Országos Mentőegyesületének első orvos igazgatójának szembe néző mellképe, köriratban: A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT DR. PAULIKOVICS ELEMÉR DÍJA felirat látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

14. Fejér Megyei Önkormányzat gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme

33. § (1) A Fejér Megyei Önkormányzat gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme (a továbbiakban: emlékérem) adományozható azoknak a megyében élő és dolgozó pedagógusoknak, akik a köznevelés és a felsőoktatás területén a gyermekek, tanulók, hallgatók közvetlen nevelésében és oktatásában hosszú ideje kimagasló, áldozatkész és önzetlen tevékenységet végeztek.

(2) Az emlékérem adományozására az ajánlott személy tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek

a) a megye országgyűlési képviselői,

b) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,

c) a megyében működő köznevelési és felsőoktatási intézmények vezetői,

d) a c) pontban meghatározott intézmények fenntartói.

34. § (1) A emlékérem adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet és emlékplakettet kell átadni.

(2) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó nevét, a „Fejér Megyei Önkormányzat gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme” megjelölést, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában kell elhelyezni.

(3) Az emlékplakett egyoldalas öntött bronz érem, átmérője 110 mm, pereme sima. Előlapján az éremkép közepén látható Magyarország egykori miniszterelnökének balra néző arcképe, míg attól balra alul két sorban a legfőbb életrajzi adatok jelennek meg: 1875/1932. Köriratban: A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GRÓF KLEBELSBERG KUNO EMLÉKÉRME felirat látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

14/A.5

34/A. §

34/B. §

34/C. §

IV. Fejezet

15. Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének Elismerő Oklevele

35. § A Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke Elismerő Oklevelet (a továbbiakban: elismerés) adományozhat azon személyeknek, akik Fejér megye közjavát szolgálták, hosszantartóan kiváló munkát végeztek, vagy teljesítményt nyújtottak, továbbá egy területen kiváló eredményt értek el az adott évben.

36. § (1) Az elismerés a közgyűlés elnöke döntése alapján, idő- és mennyiségi korlát nélkül adományozható és bármikor átadható.

(2) Az elismerés adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet kell átadni.

(3) Az adatkezelési hozzájárulást az elismerés odaítéléséig az elismerésben részesített személy a rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozatban teszi meg.

V. Fejezet

16. Záró rendelkezések

37. § Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

38. § (1) 2020. évben a javaslattétel lehetőségéről a megyei jegyző a javaslatételre jogosultakat a helyben szokásos módon, a Fejér Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján, valamint az írott és az elektronikus sajtó útján 2020. március 10. napjáig tájékoztatja.

(2) A 2020. évben átadásra kerülő díjak adományozására vonatkozó javaslatokat 2020. április 30. napjáig lehet benyújtani.

39. § Hatályát veszti a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

2.
melléklet

3. melléklet

1. függelék

Adatvédelmi tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető cím és díjakról szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos adatkezelésről
1

Az 1. § b) pont bm) alpontját a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. Az 1. § b) pont bm) alpontját a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § (1) bekezdése a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdése a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 14/A. alcímet (34/A. §, 34/B. §, 34/C. §) a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be. A 14/A. alcímet a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.