Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az árva és félárva gyermekek részére biztosított nevelési és képzési hozzájárulásról

Hatályos: 2021. 05. 01 - 2022. 02. 10

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az árva és félárva gyermekek részére biztosított nevelési és képzési hozzájárulásról

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány egészségügyi és gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a 2020. március 1. és 2021. december 31. napja között elhunyt személyek gyermekei részére, a család anyagi biztonságának megőrzése érdekében, a család jövedelmi helyzetétől függetlenül, vissza nem térítendő juttatásként nevelési és képzési hozzájárulást biztosítson, meghatározza annak jogosultsági feltételeit, továbbá az erre irányuló kérelem benyújtásának, valamint a hozzájárulás folyósításának módját.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

 • a) szülő: a vér szerinti szülő, az örökbefogadó szülő, a mostohaszülő, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő kivételével a nevelőszülő,
 • b) gyermek:
  • ba) a tizennyolc évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező,
  • bb) a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató,
  • bc) a huszonhat évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában nem minősül szülőnek az, akinek szülői felügyeleti jogát megvonták.

2. A nevelési és képzési hozzájárulás jogosultsági feltételei, a kérelem benyújtásának szabályai

3. § Az önkormányzat – kérelemre - nevelési és képzési hozzájárulást biztosít a gyermek törvényes képviselője vagy a gyermek nagykorúsága esetén a gyermek részére, ha

 • a) a gyermek szülője 2020. március 1. és 2021. december 31. napja között elhalálozott, és
 • b) az elhalálozás időpontjában a gyermek kecskeméti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezett, és
 • c) az elhalálozás időpontjában vagy a kérelem benyújtásának időpontjában a gyermek megfelelt a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek valamelyikének.

4. § A nevelési és képzési hozzájárulásról a polgármester határozattal dönt.

5. § (1) A nevelési és képzési hozzájárulás iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

 • a) az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • b) az elhunyt szülő valamennyi, a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyermeke születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • c) mindkét szülő halála esetén a kiskorú gyermek részére történő gyámrendelésről szóló döntést,
 • d) 18. életévét betöltött gyermek esetén a nappali oktatást biztosító intézmény vagy felsőoktatási intézmény által kiállított jogviszony igazolást,
 • e) a gyermek lakcímkártyájának másolatát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmeket legkésőbb 2022. január 31-ig lehet benyújtani, úgy, hogy eddig a határnapig a kérelem a Polgármesteri Hivatalhoz megérkezzen.

6. § (1) A törvényes képviselő köteles a törvényes képviseletben beállt változásról a Polgármesteri Hivatalt soron kívül tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása okán jogosulatlanul felvett hozzájárulást az önkormányzat részére vissza kell fizetni.

3. A nevelési és képzési hozzájárulás időtartama, összege és folyósításának szabályai

7. § A nevelési és képzési hozzájárulást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kell megállapítani.

8. § A nevelési és képzési hozzájárulás összege gyermekenként havonta

 • a) félárván maradt gyermek esetén bruttó 12.000 Ft,
 • b) árván maradt gyermek esetén bruttó 24.000 Ft.

9. § (1) A nevelési és képzési hozzájárulás személyi jövedelemadóval csökkentett havi összegét minden hónap 10. napjáig a Polgármesteri Hivatal átutalással vagy postai úton a kérelmező részére folyósítja.

(2) A személyi jövedelemadó összegét az önkormányzat fizeti be az adóhatóság részére.

4. Adatkezelés

10. § A jegyző a nevelési és képzési hozzájárulásra való jogosultság fennállásának elbírálása és a hozzájárulás biztosítása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

 • a) a kérelmező és a gyermek
  • aa) nevét, születési nevét, anyja születési nevét, valamint születési helyét és idejét,
  • ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,
  • ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét;
 • b) az ellátást kérelmező és a gyermek állampolgárságát;
 • c) a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokat;
 • d) a kérelmező adóazonosítóját;
 • e) átutalással történő folyósítás esetén a kérelmező bankszámlaszámát.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.