Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 05

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi zárszámadásának

 • a) bevételi főösszegét 3.801.005 ezer forintban,
 • b) kiadási főösszegét 3.116.471 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

 • a) az intézményi működési bevétel teljesítése 191.052 ezer forint,
 • b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 451.536 ezer forint,
 • c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 1.398 ezer forint,
 • d) a közhatalmi bevételek teljesítése 477.616 ezer forint,
 • e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 1.208.664 ezer forint,
 • f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 13.686 ezer forint,
 • g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 304.398 ezer forint,
 • h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 127.977 ezer forint,
 • i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 68.779 ezer forint,
 • j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 294.636 ezer forint,
 • k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 661.263 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.211.030 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

 • a) személyi juttatás 575.419 ezer forint,
 • b) munkaadókat terhelő járulék 89.844 ezer forint,
 • c) dologi kiadás 617.419 ezer forint,
 • d) működési célú támogatásértékű kiadás 720.598 ezer forint
 • e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 164.306 ezer forint,
 • f) ellátottak pénzbeli juttatása 43.444 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat működési céltartalékait a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzati felújítások összege 276.716 ezer forint, beruházási kiadása 371.175 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 16.297 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 241.253 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2020. december 31.-én a 13. melléklet tartalmazza.

13. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

15. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat 2020. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.

19. § Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.

20. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2020-2023. években a 21. melléklet mutatja be.

21. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege

1. melléklet

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2020. évben

2. melléklet

3. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2020. évi bevételeinek részletezése

3. melléklet

4. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozási bevételei

4. melléklet

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2020. évben

5. melléklet

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2020. évben

6. melléklet

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2020. évben

7. melléklet

8. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadások részletezése

8. melléklet

9. melléklet

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

9. melléklet

10. melléklet

Költségvetési szervek létszáma 2020. évben

10. melléklet

11. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv

11. melléklet

12. melléklet

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

12. melléklet

13. melléklet

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2019.12.31.

13. melléklet

14. melléklet

A 2020. évi működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

14. melléklet

15. melléklet

A működési és felhalmozási mérleg közgazdasági tagolásban

15. melléklet

16. melléklet

2020. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

16. melléklet

17. melléklet

Maradványkimutatás 2020. december 31.

17. melléklet

18. melléklet

Az eszközállomány alakulásának bemutatása

18. melléklet

19. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában és többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2019. évben

19. melléklet

20. melléklet

Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséből

20. melléklet

21. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020 - 2023. évi alakulása

21. melléklet