Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 01 - 2020. 11. 26

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(továbbiakban Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembe vételével, az alábbi rendeletet alkotja:
a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervre.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

I. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetését

 • a) tárgyévi költségvetési bevételét 452.141.745 Ft-ban,
  • aa) működési költségvetési bevételét 306.539.871 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 145.601.874 Ft-ban,
 • b) tárgyévi költségvetési kiadását 452.141.745 Ft-ban,
  Ezen belül:
  49.848.200 Ft személyi jellegű kiadásban,
  7.900 000 Ft munkaadót terhelő járulékban,
  145.066.745 Ft dologi jellegű kiadásban,
  5.400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban,
  96.323.422 Ft egyéb működési célú kiadásokban,
  101.151.874 Ft beruházásokban,
  44.450.000 Ft felújításokban,
  2.001.504 Ft finanszírozási célú kiadásban
  állapítja meg a 3. és 4. sz. mellékletekben foglaltak szerint.”

3. § (1) Bükkösd Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2020. évben 34 főben, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámkeretét 16 főben állapítja meg, az alábbiak szerint:
Önkormányzati jogalkotás 0 fő
Egészségügyi ellátás 1 fő
Város-és községgazdálkodás 1 fő
Étkeztetés 0 fő
Falugondnok 1 fő
Pályázati foglakoztatás 9 fő
Mindösszesen: 12 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 16 fő

(2) Az önkormányzat álláshelyeinek számát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4. § A Szeszfőzde 2020. évi költségvetését
0 e Ft Összes bevétellel
0 e Ft Összes kiadással
állapítja meg. A részletes kimutatás a 2 sz. mellékletben olvasható.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja.

5. § A tervezett működési hiány finanszírozására a tervezett pénzmaradvány igénybevételét - belső finanszírozásként- engedélyezi a Képviselő-testület.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6. § A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a megállapított havi személyi alapbér kötelező legkisebb összege 161.000.- Ft/hó, garantált bérminimum: 210.600,- Ft, a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft. Személyi illetmény a Kttv. 235. §-a alapján kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Tárgyévet megelőző átlagkereset összege 364.300,-Ft. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.

7. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja.)

Előirányzatok megváltoztatása

8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. ( Áht. 40. § (5) bek.)

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
( Áht. 40. § (5) bek.

10. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

 • a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,
 • b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (Ámr. 68. § (3) bek.)

Költségvetési szervek pénzmaradványa

12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

13. § A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető cafeteria juttatás éves keretösszegét 400.00 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magába foglalja.

Átruházott hatáskörök

14. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 73. § (3) bekezdés alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.

(2) Az Áht. 77. § (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

15. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1. napjától a 2020. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat címrendje

A

B

C

D

1

Cím

Alcím

Jogcím

Megjegyzés

2

I.

1.

1.

Bükkösd Községi Önkormányzat

3

2.

2.

Önállóan működő költségvetési szervek

4

2/1

-

2. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A.

B.

C.

D.

E.

F.

1

Sor-szám

Megnevezés

Álláshelyek száma 2019. december 31-én

Változás

Álláshelyek száma 2020. január 1-től

Álláshelyek száma 2020. március 1-től

2

I.

Alapfeldatokat ellátó intézmények

3

0

0

0

0

4

I.

Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen

0

0

0

0

5

Önkormányzat Képviselő-testülete

0

0

6

1.

Képviselő testület

7

0

7

7

7

2.

Egyéb önkormányzati feladatok

10

1

11

11

8

3.

Közfoglalkoztatás

13

0

13

16

9

II.

Önkormányzat összesen

30

1

31

34

10

III.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

30

1

31

34

11

Tájékoztató táblázat

12

1

Képviselők

6

6

6

13

2

Polgármester, alpolgármester

1

1

1

14

3

Bizottsági tagok

3

3

3

15

4

Köztisztviselő

0

0

0

16

5

Közalkalmazottak

3

-1

2

2

17

6

Munka törvénykönyve alá tartozók

7

2

9

9

18

7

Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak

10

10

10

3. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

1

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. módosítás

2

B111

Helyi önkományzatok működésének általános támogatása

21 856 052

21 856 052

3

B112

Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

4

B113

Helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezettési feladatainak támogatása

26 381 543

16 811 543

5

B114

Helyi önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

6

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

7

B116

Elszámolásból származó bevétel

0

0

8

B11

Önkormányzatok működési támogatása

50 037 595

40 467 595

9

B16

Egyéb működési célú önkormányzati támogatások

24 161 820

62 150 000

10

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

74 199 415

102 617 595

11

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

29 650 874

12

B25

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről

0

0

13

B2

Felhalmozási célú támogatások

0

29 650 874

14

B34

Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

15

B351

Értékesítési és forgalmi adók

4 200 000

35 000 000

16

B354

Gépjármű adók

2 900 000

0

117

B355

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

60 000

60 000

18

B35

Termékel és szolgálatások adói

9 660 000

37 560 000

19

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

140 000

140 000

20

B3

Közhatalmi bevétel

9 800 000

37 700 000

21

B4

Működési bevétel

11 870 906

13 870 000

22

B5

Felhalmmozási bevétel

0

0

23

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

27 000 000

27 000 000

24

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

25

B8

Pénzmaradvány

243 487 679

241 303 276

26

B1-B8

Költségvetési bevétel

366 358 000

452 141 745

4. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

1

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1. módosítás

2

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

30 155 500

35 540 500

3

K1102

Normatív jutalmak

0

0

4

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

5

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

6

K1105

Végkielégítés

0

0

7

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

8

K1107

Béren kívüli juttatások

400 000

800 000

9

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

10

K1109

Közlekedési költségtérítés

153 000

213 000

11

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

12

K111

Lakhatási támogatások

0

0

13

K112

Szociális támogatások

0

0

14

K113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

450 000

2 450 000

15

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4 252 600

4 252 600

16

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

6 092 100

6 092 100

17

K123

Egyéb külső személyi juttatások

500 000

500 000

18

K1

Személyi juttatások

42 003 200

49 848 200

1

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 689 900

7 900 000

19

K3

Dologi kiadások

108 802 000

145 066 745

20

K4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

5 400 000

5 400 000

21

K502

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése

5 400 000

11 213 000

22

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

34 265 850

37 265 876

23

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 350 000

5 350 000

24

K513

Tartalék

42 494 546

42 494 546

25

K5

Egyéb működési kiadások

85 510 396

96 323 422

26

K6

Beruházások

71 501 000

101 151 874

27

K7

Felújítások

44 450 000

44 450 000

28

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

29

K9

Megelőlegezések

2 001 504

2 001 504

30

K1-K9

Költségvetési kiadások összesen

366 358 000

452 141 745

5. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

5. melléklet .pdf

6. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

A

B

C

D

E

F

G

1

Működési

Eredeti

1. módosítás

Költségvetési
egyenleg

Felhalmozás

Eredeti

1. módosítás

2

Bevétel

Bevételek

3

Önkormányzatok működési támogatása

50 037 595

40 467 595

Felhalmozási célú támogatás Áh-n
belül

0

29 650 874

4

Egyéb működési támogatások

24 161 820

62 150 000

Értékesítésből származó saját
bevétel

0

0

5

Közhatalmi bevételek

9 800 000

37 700 000

Vagyonhasznosításból származó
bebétel

0

0

6

Önkormányzat működési bevételei

11 870 906

5 400 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

7

Működési célú átvett pénzeszközök

27 000 000

27 000 000

8

Előző évi pénzmaradvány

127 536 679

133 822 276

Előző évi pénzmaradvány

115 951 000

115 951 000

9

Bevétel összesen

250 407 000

306 539 871

Bevétel összesen

115 951 000

145 601 874

10

Kiadások

Kiadások

11

Személyi juttatások

42 003 200

49 848 200

Beruházások

71 501 000

101 151 874

12

Munkaadót terhelő járulékok

6 689 900

7 900 000

Felújítások

44 450 000

44 450 000

13

Dologi kiadások

108 802 000

145 066 745

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

14

Ellátottek pénzbeli juttatásai

5 400 000

5 400 000

Beruházási hitel törlesztése

0

0

15

Egyéb működési célú kiadások

43 015 850

53 828 876

Tartalék

16

Tartalék

42 494 546

42 494 546

17

Megelőlegezés

2 001 504

2 001 504

18

Kiadások összesen

250 407 000

306 539 871

Kiadások összesen

115 951 000

145 601 874

19

Működési egyenleg

0

0

0

Felhalmozási egyenleg

0

0

7. melléklet

Bevételek alakulása részletesen

7. melléklet.pdf

8. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.

B.

C.

D

E

F

G

1

Sorszám

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Fejlesztési hitel

Eu-s támogatás

Hazai támogatás

2

Beruházások

3

1

Kerékpárút és pihenő kialakítás TOP 1.2.1-15

2 910 000

2 910 000

4

2

Orvosi eszközök

1 994 992

1 994 992

5

3

TOP 1.1.3 Piac

63 500 000

63 500 000

6

4

Egyéb eszközök a hivatalba

3 096 008

3 096 008

7

5

0

8

6

0

9

7

0

10

Beruházások összesen

71 501 000

11

Felújítások

12

1

VP 6.7.2.1 út

44 450 000

44 450 000

13

2

0

14

Felújítások összesen

44 450 000

15

Felhalmozási kiadások összesen

115 951 000

9. melléklet

Bevételek alakulása több éves bontásban

A

B

C

D

E

F

G

1

Sorszám

Megnevezés

Tárgyév (2020. év)

Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően

Összesen

2

2021. évben

2022. évben

2023. évben

3

1

Helyi adók

37 560 000

33 804 000

33 804 000

33 804 000

138 972 000

4

2

Osztalék, koncesszíós díjak

0

0

5

3

Díjak, pótlékok, bírságok

200 000

200 000

200 000

200 000

800 000

6

4

Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon
értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel

0

7

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

8

6

Vállalt értékesítésből, privatizációból származó
bevételek

0

9

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések

0

10

8

Saját bevételek

37 760 000

34 004 000

34 004 000

34 004 000

139 772 000

11

9

Saját bevételek 50%-a

18 880 000

17 002 000

17 002 000

17 002 000

69 886 000

12

10

Előző évekhez képest tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (11-17 sor)

0

0

0

0

0

13

11

Felvett és átvett hitel és annak
tőketartozás

0

14

12

Felvett és átvett kölcsön és annak
tőketartozás

0

15

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

16

14

Adott váltó

0

17

15

Pénzügyi lízing

0

18

16

Halasztott fizetés

0

19

17

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

0

20

18

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)

0

0

0

0

0

21

19

Felvett és átvett hitel és annak
tőketartozás

0

22

20

Felvett és átvett kölcsön és annak
tőketartozás

0

23

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

24

22

Adott váltó

0

25

23

Pénzügyi lízing

0

26

24

Halasztott fizetés

0

27

25

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

0

28

26

Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)

0

0

0

0

0

29

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (9-26 sor)

18 880 000

17 002 000

17 002 000

17 002 000

69 886 000

10. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

10 melléklet új.pdf

11. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai

A

Bevétel

C

D

E

Sorszám

Bevétel

2020. év

2021. év

2022. év

1

1

Önkormányzatok működési támogatása

40 467 595

44 514 355

44 514 355

2

2

Egyéb működési célú önkormányzati támogatások

62 150 000

68 365 000

68 365 000

3

3

Felhalmozási célú támogatások

29 650 874

0

0

4

4

Közhatalmi bevétel

37 700 000

37 700 000

37 700 000

5

5

Működési bevétel

13 870 000

10 000 000

10 000 000

6

6

Felhalmmozási bevétel

0

0

0

7

7

Működési célú átvett pénzeszközök

27 000 000

0

0

8

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

9

9

Költségvetési bevétel

210 838 469

160 579 355

160 579 355

10

10

Pénzmaradvány

241 303 276

53 894 812

45 798 801

11

11

Finanszírozási bevétel

0

0

0

12

12

Összes bevétel

452 141 745

214 474 167

206 378 156

13

Kiadások

2020. év

2021. év

2022. év

14

1

Személyi juttatások

49 848 200

52 839 092

55 481 047

15

2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 900 000

8 982 646

8 982 646

16

3

Dologi kiadások

145 066 745

130 560 071

117 504 063

17

4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

5 400 000

5 000 000

4 500 000

18

5

Egyéb működési kiadások

53 828 876

300 000

270 000

19

6

Beruházások

101 151 874

0

0

20

7

Felújítások

44 450 000

0

0

21

8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

22

9

Tartalék

42 494 546

0

0

23

10

Megelőlegezések

2 001 504

0

0

24

11

Költségvetési kiadások

452 141 745

197 681 808

186 737 756

12. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

A

B

C

1

I.

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

2

1.

Települési önkormányzat működésénak támogatása

3

I.1.b.a.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7 098 840

4

I.1.b.b.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 480 000

5

I.1.b.c.

Köztetmető fenntartásának támogatása

1 337 496

6

I.1.b.d.

Közutak fentartásának támogatása

9 831 370

7

I.b

22 747 706

8

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

7 000 000

9

I.c.

7 000 000

10

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

89 250

11

I.d.

89 250

12

Kiegészítés

-8 237 104

13

Polgármesteri illetmény támogatás

256 200

14

I.I

Alaptámogatás

21 856 052

15

II.1. (1)

Óvodaped. elismert létszám 8.hó

0

16

II.1. (1)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó

0

17

II.1. (2)

Óvodaped. elismert létszám 4 hó

0

18

II.1. (2)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó

0

19

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó

0

20

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó

0

21

II.5.

Alapfokú végzettségű pedagógus

0

22

II.

Köznevelés támogatás

0

23

Települési önk. egyéb szociális feladatok

5 600 000

24

III.c.

Szociális étkezés

2 941 200

25

III.d.(1)

Házi segítségnyújtás- szociális gondozás

0

26

III.d.(2)

Házi segítsújtás- személyi gondozás

0

27

Falugondnoki szolgálat

4 250 000

28

III.f

Idősek nappali ellátása

0

29

Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám

10 736 000

30

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2 177 639

31

Szünidei étkezés

676 704

32

III.

Szociális támogatás

26 381 543

33

Kulturális feladatok támogatása

1 800 000

34

IV.

Kulturális feladatok támogatása

1 800 000