Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról (z á r s z á m a d á s)<br>

Hatályos: 2021. 05. 01

Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról (z á r s z á m a d á s)

Keszthely Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1–24. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2020. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

  • a) Eszközök (aktívák) 39.181.264 eFt-ban,
  • b) Források (passzívák) 39.181.264 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2020. évi összes bevétele 8.252.458 eFt, összes kiadása 4.109.385 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevétele 4.293.940 eFt, költségvetési kiadása 4.060.250 eFt. A 2020. évi költségvetési többlete 233.690 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2020. évi költségvetési többletet Keszthely Város Önkormányzata az Európai Uniós pályázatok megvalósítására fordítja.

(3) Az összes bevételből 1.790.937 eFt a kötelező feladatok bevétele, 6.461.521 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 1.757.574 eFt a kötelező feladatok kiadása és 2.351.811 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2020. évi halmozódás nélküli összes bevétele 7.563.823 eFt a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 1.784.959 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2020. évi halmozódás nélküli összes kiadása 3.527.727 eFt a 9. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat által 2020. évben foglalkoztatottak létszáma 363 fő, ebből:

  • a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,
  • b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 361 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 10 fő. Ebből:

  • a) Keszthely Város Önkormányzata által 2 fő
  • b) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által 4 fő
  • c) Balatoni Múzeum által 1 fő
  • d) Goldmark Károly Művelődési Központ által 2 fő
  • e) Fejér György Városi Könyvtár által 1 fő.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint tudomásul veszi. A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 17. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát 4.143.073 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2020. évi maradványból 3.356.858 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány és 786.215 eFt a szabad maradvány.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit 19. mellékletben kimutatott, a 2021. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

01 melléklet.xlsx

2. melléklet

02. melléklet.xlsx

3. melléklet

03. melléklet.xlsx

4. melléklet

04. melléklet.xlsx

5. melléklet

05. melléklet.xlsx

6. melléklet

06. melléklet.xlsx

7. melléklet

07. melléklet.xlsx

8. melléklet

08. melléklet.xlsx

9. melléklet

09. melléklet.xlsx

10. melléklet

10. melléklet.xlsx

11. melléklet

11. melléklet.xlsx

12. melléklet

12. melléklet.xlsx

13. melléklet

13. melléklet.xlsx

14. melléklet

14. melléklet.xlsx

15. melléklet

15. melléklet.xlsx

16. melléklet

16. melléklet.xlsx

17. melléklet

17. melléklet.xlsx

18. melléklet

18. melléklet.xlsx

19. melléklet

19. melléklet.xlsx

20. melléklet

20. melléklet.xlsx

21. melléklet

21. melléklet.xlsx

22. melléklet

22. melléklet.xlsx

23. melléklet

23. melléklet.xlsx

24. melléklet

24. melléklet.xlsx