Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról <br>

Hatályos: 2021. 05. 01

Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetőleg a Nktv. 115. §-a alapján a térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik.

(2) A rendelet hatálya a 2. § (2) bekezdés b) pontja első francia bekezdésében meghatározott ellátás tekintetében Keszthely város közigazgatási területén túlmenően Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Sármellék, Szentgyörgyvár, Zalaapáti, Zalavár önkormányzatainak, valamint az érintett közös önkormányzati hivatal székhely településének önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződés keretében Dióskál, Egeraracsa, Zalaszentmárton és Alsópáhok önkormányzatainak közigazgatási területe.

2. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

 • a) gyermekjóléti szolgáltatás,
 • b) gyermekek napközbeni ellátása.”

3. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete 6. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társuláshoz Szociális Szolgáltató Központ biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást 1. § (2) bekezdésében meghatározott települések vonatkozásában.

(4) Az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátások:

 • a) egyéni pszichológiai/mentálhigiénés tanácsadás,
 • b) pár- és családkonzultáció/pár és családterápia,
 • c) Mediáció, közvetítői eljárás,
 • d) Jogi tanácsadás,
 • e) Csoportos zeneterápia és művészetterápia,
 • f) Szülőcsoport,
 • g) Kamaszklub,
 • h) Egészséges Életmód és Táncklub,
 • i) Kapcsolattartási ügyelet,
 • j) Készenléti ügyelet,
 • k) Iskolai szünidő idejére szervezett szabadidős programok.

4. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete „A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK” alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) A gyermekjóléti központ a Gyvt. 39. § (2)-(4) bekezdései, a 40. § (2) bekezdése, valamint 40/A. § (2) bekezdése által meghatározott feladatokat látja el. A feladatai ellátása során a szakmai szabályok betartásával köteles eljárni.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére a Gyvt. 31. § - 32. §-ában meghatározottak az irányadók.

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás önkéntes igénybevételét szóban, vagy írásban kell kezdeményezni.

(5) A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelemről, az ellátás megszüntetéséről a gyermekjóléti központ vezetője dönt. A döntéshozó az ellátás igénybevételéről szóló döntéséről értesíti az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét.

(6) Ha a kérelmező vagy törvényes képviselője az intézményvezető (5) bekezdés szerinti döntését vitatja, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ez esetben a polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéről.

(7) A gyermekjóléti szolgáltatás ellátás megszüntetésére a Gyvt. 37/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.