Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről

Hatályos: 2005. 12. 01

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló, többször módosított 1999. évi XLIII. törvény 40. §-ának (2-3) bekezdésében és 41. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a temetőről és a temetkezésről alkotott 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendeletének módosításáról és egységes szövegéről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Csanádpalota községben lévő, a helyi önkormányzat tulajdonában álló, működő temetőre terjed ki, ahol az Önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.

2. § (1) A Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő, működő temető

ingatlan-nyilvántartási adatai:

- 3051 hrsz. 1 ha 7156 m2, és a

- 0174/30 hrsz. 1 ha 5087 m2.

(2) Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata az Önkormányzat tulajdonában álló temető fenntartásáról és üzemeltetéséről saját maga gondoskodik, temetőgondnok és saját hivatalának bevonásával.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-használatbavétele

3. § A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra-használatbavételére a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Temetési helyek

4. § (1) A temetési helyek elhelyezésére vonatkozó helyszínrajzot a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A helyszínrajzot a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

(2) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:

a.) koporsós temetkezésre kijelölt hely: A; B; C; D; E; F sírhelytáblák,

b.) hamvasztásos temetkezésre kijelölt hely:

- a ravatalozó falán kialakított és a ravatalozó mellett elhelyezett urnafülke (kolumbárium),

- urnasírhely: „G” sírhelytábla.

(3) A temetőben rendelkezésre álló temetési sírhelyek:

- felnőtt sírhely: szélessége: 1,00 méter, hosszúsága: 2,20 méter, egymástól való

távolsága: 0,60 méter,

- gyermek sírhely: szélessége: 0,60 méter, hosszúsága: 1,30 méter, egymástól

való távolsága: 0,30 méter.

- urnasírhely: szélessége: 0,60 méter, hosszúsága: 0,80 méter, egymástól

való távolsága: 0,30 méter

(4) A temetési helyen elhelyezett sírjel (sírkő, síremlék, stb…) magassági méretei: helyi építési szabályozás hiányában 1,50 méternél magasabb síremlék elhelyezését és tervezett méreteit az építési hatóságnak a temető üzemeltetőjének útján be kell jelenteni, aki 15 napon belül nyilatkozhat a méretek korlátozása tárgyában.

Amennyiben az építési hatóság e határidőn belül nem nyilatkozik, egyetértését vélelmezni kell. Az építési hatóság nyilatkozatának beszerzéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.

(5) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti

rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(6) Felnőtt sírhelyre rátemetéssel további egy koporsó és 2 db urna helyezhető el.

5. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

- egyes sírhely: 25 év,

- kettős sírhely: 25 év,

- sírbolt: 60 év,

- urnafülke: 10 év,

- urnasírhely: 10 év,

- urnasírbolt: 20 év,

- díszsírhely: 50 év,

- díszurnahely: 50 év.

A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(2) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Újraváltás hiányában a sírhelyeket a rendelkezési jog időtartamának lejártát követően újra lehet értékesíteni, ha a temető üzemeltetője hat hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi lapokban, valamint a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé, és ezen idő alatt a sírhelyeket nem váltja meg újra senki.

(4) Ha valamely urnafülke, illetőleg urnasírhely használati ideje lejár, a temető üzemeltetője hirdetményben tartozik a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt legalább hat hónappal erre felhívni. A hirdetményt ilyen esetben az urnafülkét tartalmazó építmény, illetőleg urnasírhely-tábla jól látható helyén és a temető kapuján kell hat hónapra kifüggeszteni.

A temető fenntartása és üzemeltetése

6. § Csanádpalota nagyközség Önkormányzata a temető fenntartói jogosítványok keretében a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról maga gondoskodik.

A köztemető infrastrukturális létesítményei

7. § (1) A tulajdonos köztemetőt fenntartó önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az alábbi építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik:

- ravatalozó,

- bejárati út,

- közkifolyó,

- hulladéktároló.

(2) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást és a vállalkozásszerűen munkát végzőknek a köztemető infrastrukturális létesítményeinek igénybevételéért a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.

A temető üzemeltetése

8. § (1) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik,

azonban a gondozás, a díszítés a sírhely méretén túl nem terjedhet, a sírhelyek közötti közlekedést nem akadályozhatja. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének (például pad és virágtartó elhelyezése, fák, örökzöldek és magasabb szárú évelő növények ültetése, stb…).

(2) A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató stb…) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

Temető rendje

9. § (1) A temető rendjéről a temetőbe látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett tábla szolgálja.

(2) A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

(3) A temető nyitvatartása:

nyári időszámítás esetén: 06.00 – 20.00 óráig,

téli időszámítás esetén: 07.00 – 16.00 óráig.

(4) A temetőt nyitvatartási időben bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

(5) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül kell távozni.

(6) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(7) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata, valamint a harangszó díjtalan.

(8) Kutyát – a vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos.

(9) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(10) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

(11) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal az üzemeltető gondoskodik.

(12) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.

Záró rendelkezések

10. § (1) Aki a temető rendjére vonatkozó jelen rendelet 7. §8. §-aiban meghatározott előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) A koporsós temetkezésre kijelölt sírhelytáblákban a sorok végén kimaradt sírhelyek feletti rendelkezési jogért a 4. §. (7) bekezdése szerinti díjak 50 %-át kell megfizetni.

(3) Ez a rendelet 2005. év december hónap 1. napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(4) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 4/2004. (I. 30.) ÖR. rendelete hatályát veszti.

1. melléklet

kép: /download/EJR_465779-image1.jpeg

2. melléklet

SÍRHELYDÍJAK, TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA

1.) Felnőtt sírhely hagyományos földbetemetés esetén 25 évre 8.000,- Ft

2.) Gyermek sírhely (10 éves korig) hagyományos földbetemetés

esetén 25 évre 1.600,- Ft

3.) Urnasírhely 10 évre 1.600,- Ft

4.) Újraváltási díjak: a.) felnőtt sírhely 25 évre 8.000,- Ft

b.) gyermek sírhely (10 éves korig) 25 évre: 1.600,- Ft

c.) urnasírhely újraváltási díja 10 évre 1.600,- Ft

5.) Urnafülke használati díjak:

a.) tárolási díj 10 évre 4.800,- Ft

b.) újraváltási díj 10 évre 4.800,- Ft

6.) Sírbolthely díja 60 évre m2-enként 9.600,- Ft

7.) A temetkezési szolgáltatást végző által a köztemető infrastrukturális

létesítményeinek használatáért fizetendő díj elhaltanként 4.800,- Ft

8.) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző által az infrastrukturális létesítmények használatáért fizetendő díj a munkával érintett sírhelyek száma szerint 1.000,- Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!