Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2012. 01. 01

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében és 79. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól a következőket rendeli:

Az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása

1. § Az önkormányzat törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen vagyontárgyakat jelen rendelet 1 melléklete határozza meg.

2. § Az önkormányzat törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat jelen rendelet 2 melléklete határozza meg.

3. § Az önkormányzat egyéb vagyona körébe tartozó forgalomképes vagyontárgyakat jelen rendelet 3 melléklete határozza meg.

A vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

4. § (1) Az önkormányzat egyéb vagyona körébe sorolt ingatlan vagyont értékesíteni az önkormányzat ingatlanvagyon kataszterében lévő becsült értéken lehet.

(2) Amennyiben az ingatlan ezen az értéken nem értékesíthető

  • a) 500.000 Ft érték alatt a helyben szokásos piaci érték figyelembevételével a Képviselő-testület mérlegelési jogkörében állapíthatja meg a vételi árat.
  • b) 500.000 Ft érték fölött a forgalmi értéket ingatlanforgalmi értékbecslő szakemberrel kell megállapíttatni. Ebben az esetben a szakértői díj a vásárlót terheli, melyet az ingatlan értékének megfizetésével együtt kell megtéríteni az önkormányzatnak.

5. § 1 millió Ft értékhatár felett vagyont értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. értékesíteni versenytárgyalás útján lehet. A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie.

6. § (1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni minősített többséggel hozott döntéssel a (2) bekezdésben megjelölt célra lehet.

(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházására az alábbi célok megvalósítása érdekében kerülhet sor:

  • a) nem vállalkozási célú településfejlesztés,
  • b) non profit turisztikai beruházás

7. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyontárgyairól való rendelkezés feltételei:

(1) Víziközművek –a (2) bekezdés szerinti kivétellel ─ nem idegeníthetők el, nem terhelhetők meg.

(2) A viziközműveket az önkormányzat csak az e célra létrehozott gazdálkodó szervezet útján működtetheti és csak olyan gazdasági társaságba apportálhatja, amelyben az önkormányzatok többségi tulajdonnal rendelkeznek.

(3) Az intézmények és a középületek az adott intézményi feladat, illetve középület esetén a közfeladat ellátásáig nem idegeníthetők el és nem terhelhetők meg.

8. § Az önkormányzat döntése alapján helyi védettséget élvező korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba való bevitele, illetőleg más célú hasznosítása előtt a településen működő civil szervezetek véleményét ki kell kérni.

Vagyonkezelői jog

9. § Az önkormányzat az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódóan vagyonkezelői jog létesítésére a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyoni köréből ingatlant nem jelöl ki.

Záró rendelkezés

10. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Az önkormányzat vagyonáról szóló 12/2003. (VI. 2.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 9/2005. (IV. 15.) ÖR. számú rendelete és az azt módosító 31/2005. (X. 26.) ÖR., 10/2006. (III.31.) ÖR., 11/2007. (V.30.) ÖR., 11/2008. (IV. 18.) ÖR., 2/2009. (II. 25. ) ÖR., 7/2009. (IV. 16.) ÖR. 12/2009., (VI. 25.) ÖR., 20/2009. (VI. 2.) ÖR., 9/2011. (IV. 14.) és a 14/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Csanádpalota Város Önkormányzatának vagyonrendeletéhez a törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen vagyon kimutatásról

Forgalomképtelen törvény alapján

Napló Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

2 Csanádpalot 405/ 1/ / 00001 1 Udvar CSOKONAI 154 100 154 30,000 30

16 Csanádpalot 1210/ 3/ / 00001 1 Közterület Ltp előke KOSSUTH UTCA 1813 100 1813 1691,276 1023

92 Csanádpalot 416/ / / 24120 1 Sport,üdülés(Horgász PáZSIT SOR 4658 100 4658 600,000 489

94 Csanádpalot 3051/ / / 00004 1 Temető DóZSA SOR 17156 100 17156 8996,398 2487

102 Csanádpalot 417/ / / 22124 1 Záportározó ZöLDMEZő SOR 3884 100 3884 5681,000 94

104 Csanádpalot 1563/ / / 21534 1 Árok HóVIRáG UTCA 1442 100 1442 329,000 329

105 Csanádpalot 1566/ / / 21534 1 Árok HóVIRáG UTCA 245 100 245 55,000 55

106 Csanádpalot 0134/ / / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 2641 100 2641 495,680 496

124 Csanádpalot 8/ / / 21123 1 Közterület FéSZEK U ARANY-TáNCSICS K 1816 100 1816 2808,376 2356

125 Csanádpalot 33/ / / 21124 1 Közterület ÁG UTCA DIÓFA-APK. KÖZT 1165 100 1165 425,000 425

126 Csanádpalot 94/ / / 21124 1 Közterület ERZSéBET UTCA 5852 100 5852 8190,500 7178

127 Csanádpalot 106/ / / 21124 1 Közterület TáNCSICS UTCA 8053 100 8053 12362,154 4517

128 Csanádpalot 130/ / / 21124 1 Közterület ASZTALOS P.KáLMáN UTCA 11114 100 11114 13693,684 13175

129 Csanádpalot 166/ / / 21124 1 Közterület AKáCFA UTCA 16419 100 16419 12387,892 12054

130 Csanádpalot 204/ / / 21124 1 Közterület SIRáLY UTCA 13242 100 13242 15149,168 5848

131 Csanádpalot 230/ / / 21124 1 Közterület ADY ENDRE UTCA 14120 100 14120 11609,458 11497

132 Csanádpalot 263/ / / 21124 1 Közterület ROZMARING UTCA 14800 100 14800 14254,545 4698

133 Csanádpalot 396/ / / 21123 1 Közterület FüRDő SOR 15358 100 15358 9415,300 7172

134 Csanádpalot 415/ / / 21124 1 Közterület PáZSIT SOR 3438 100 3438 6200,248 973

136 Csanádpalot 422/ / / 21123 1 Közterület ZöLDMEZő SOR 9999 100 9999 13559,040 3023

137 Csanádpalot 451/ / / 21123 1 Közterület TOMPA UTCA 12527 100 12527 8883,852 7037

138 Csanádpalot 468/ / / 21123 1 Közterület MAROS U. SZENT I.-DÉLIBÁB 626 100 626 644,300 551

139 Csanádpalot 488/ / / 21123 1 Közterület LANT U. SZENT I.-DEÁK F. 1629 100 1629 2266,776 2042

140 Csanádpalot 582/ / / 21124 1 Közterület DéLIBáB UTCA 22727 100 22727 14172,000 14172

141 Csanádpalot 591/ 2/ / 21123 1 Közterület RáKóCZI UTCA 2340 100 2340 2366,000 2366

143 Csanádpalot 702/ / / 21124 1 Közterület SZéCHENYI UTCA 13272 100 13272 13597,215 13266

144 Csanádpalot 724/ / / 21124 1 Közterület BéKE UTCA 14322 100 14322 14904,966 8841

145 Csanádpalot 800/ / / 21124 1 Közterület VöRöSMARTY UTCA 28050 100 28050 21373,500 17786

146 Csanádpalot 832/ / / 21124 1 Közterület GYöNGY UTCA 22835 100 22835 8078,309 8078

147 Csanádpalot 896/ / / 21124 1 Közterület BAJZA UTCA 20496 100 20496 4673,000 4673

148 Csanádpalot 925/ / / 21124 1 Közterület JóKAI UTCA 6629 100 6629 7242,315 2043

149 Csanádpalot 940/ / / 21124 1 Közterület PETőFI UTCA BAJZA UTCÁTÓL 15800 100 15800 12857,446 3325

150 Csanádpalot 942/ / / 21120 1 Közterület SZABADSáG UTCA 17005 100 17005 14696,135 14512

151 Csanádpalot 943/ 1/ / 21123 1 Közterület NAP UTCA 11311 100 11311 12754,316 6818

152 Csanádpalot 943/ 3/ / 21124 1 Közterület SZENT ISTVáN UTCA 2990 100 2990 3911,090 2196

153 Csanádpalot 944/ / / 21124 1 Közterület FECSKE SOR 9419 100 9419 3493,696 2142

154 Csanádpalot 983/ / / 21124 1 Közterület TüCSöK UTCA 572 100 572 397,000 397

155 Csanádpalot 988/ / / 21123 1 Közterület ARANY JáNOS UTCA 13803 100 13803 9355,000 8855

156 Csanádpalot 1004/ / / 21124 1 Közterület HADAK úTJA 7179 100 7179 9023,000 9023

157 Csanádpalot 1049/ / / 21124 1 Közterület SAS UTCA 5039 100 5039 7636,255 6746

158 Csanádpalot 1083/ / / 21124 1 Közterület GERLE UTCA CSALOGáNY UTCá 4359 100 4359 10367,064 8210

159 Csanádpalot 1121/ / / 21124 1 Közterület HATTYU UTCA 5751 100 5751 8586,418 3790

160 Csanádpalot 1147/ / / 21124 1 Közterület PACSIRTA UTCA 3884 100 3884 5814,217 1750

161 Csanádpalot 1203/ / / 21123 1 Közterület CSALOGáNY UTCA GERLE UTCá 7154 100 7154 10040,048 9281

162 Csanádpalot 1225/ / / 21124 1 Közterület NEFELEJCS U.DIÓFA-MUSKÁTL 2108 100 2108 4412,629 2484

163 Csanádpalot 1248/ / / 21123 1 Közterület GERBERA UTCA 7042 100 7042 11549,925 8969

164 Csanádpalot 1282/ / / 21124 1 Közterület MUSKáTLI UTCA 11783 100 11783 16581,928 16047

165 Csanádpalot 1353/ / / 21123 1 Közterület RÓZSA UTCA 11905 100 11905 31326,600 16921

166 Csanádpalot 1366/ / / 21124 1 Közterület IBOLYA UTCA 3895 100 3895 1734,272 1734

167 Csanádpalot 1382/ / / 21124 1 Közterület REZEDA UTCA 5039 100 5039 7842,300 7359

168 Csanádpalot 1403/ / / 21124 1 Közterület VIOLA UTCA 6183 100 6183 10451,532 3039

169 Csanádpalot 3058/ 21/ / 21124 1 Közterület PÁVA UTCA 5313 100 5313 7254,000 7254

170 Csanádpalot 1765/ / / 21124 1 Közút DINNYEFÖLDEK KISKÖZ 532 100 532 149,000 149

171 Csanádpalot 1678/ / / 21124 1 Közút DINNYEFöLDEK 1388 100 1388 1301,176 531

172 Csanádpalot 1648/ / / 21124 1 Közterület HóVIRáG UTCA 6388 100 6388 11945,073 3310

173 Csanádpalot 1548/ / / 21124 1 Közterület TULIPáN UTCA 7718 100 7718 11148,534 9809

174 Csanádpalot 1517/ / / 21124 1 Közterület SZéL SOR 9379 100 9379 4829,476 2263

175 Csanádpalot 1502/ / / 21124 1 Közterület BúZA SOR 11196 100 11196 9495,917 4273

176 Csanádpalot 1489/ / / 21124 1 Közterület SZEGFü UTCA 4125 100 4125 9315,091 2571

177 Csanádpalot 1463/ / / 21124 1 Közterület GYöNGYVIRáG UTCA 5823 100 5823 7431,200 6933

178 Csanádpalot 926/ / / 21124 1 Közút JóKAI UTCA ( DŰLŐÚT) 5528 100 5528 685,000 685

179 Csanádpalot 1048/ 1/ / 21124 1 Közút GERLE,HATTYU 3012 100 3012 459,000 459

180 Csanádpalot 1148/ 1/ / 21124 1 Közút PACSIRTA MÖGÖTT 369 100 369 103,000 103

181 Csanádpalot 1579/ / / 21124 1 Közút HóVIRáG,TULIPáN HÁTSÓ ÖSS 1961 100 1961 503,000 503

183 Csanádpalot 3045/ / / 21124 1 Közút NINCS UTCA NéV 337 100 337 90,000 90

184 Csanádpalot 3053/ / / 21124 1 Közút DüLőúT 1656 100 1656 222,000 222

185 Csanádpalot 3078/ / / 21124 1 Közút NINCS UTCA NéV 662 100 662 191,000 191

186 Csanádpalot 011/ / / 21125 1 Közút DüLőúT 8461 100 8461 1436,000 1436

187 Csanádpalot 020/ / / 21125 1 Közút DüLőúT 11655 100 11655 1458,000 1458

188 Csanádpalot 043/ / / 21125 1 Közút DüLőúT 3003 100 3003 543,000 543

189 Csanádpalot 0120/ 5/ / 21125 1 Közút DüLőúT 688 100 688 175,000 175

191 Csanádpalot 0201/ 4/ / 21125 1 Közút DüLőúT 4821 100 4821 621,000 621

192 Csanádpalot 0201/ 5/ / 21125 1 Közút DüLőúT 19492 100 19492 2509,000 2509

193 Csanádpalot 0201/ 8/ / 21125 1 Közút DüLőúT 836 100 836 186,000 186

194 Csanádpalot 0201/ 9/ / 21125 1 Közút DüLőúT 5431 100 5431 490,000 490

196 Csanádpalot 0201/ 11/ / 21125 1 Közút DüLőúT 20775 100 20775 2675,000 2675

197 Csanádpalot 0247/ 2/ / 21125 1 Közút DüLőúT 6459 100 6459 1033,000 1033

198 Csanádpalot 0252/ 51/ / 21125 1 Közút DüLőúT 3645 100 3645 584,000 584

199 Csanádpalot 0254/ / / 21125 1 Közút DüLőúT 24881 100 24881 3035,000 3035

200 Csanádpalot 0256/ / / 21125 1 Közút DüLőúT 1308 100 1308 210,000 210

201 Csanádpalot 0258/ / / 21125 1 Közút DüLőúT 356 100 356 79,000 79

202 Csanádpalot 0270/ / / 21125 1 Közút DüLőúT 8191 100 8191 1311,000 1311

203 Csanádpalot 0272/ 1/ / 21125 1 Közút DüLőúT 3323 100 3323 449,000 449

204 Csanádpalot 0273/ / / 21125 1 Közút DüLőúT 1525 100 1525 244,000 244

205 Csanádpalot 941/ / / 21124 1 Közterület PETőFI UTCA BAJZA UTCáIG 3719 100 3719 5478,169 2182

206 Csanádpalot 0145/ 25/ / 21125 1 Út DüLőúT 1104 100 1104 177,000 177

207 Csanádpalot 0145/ 16/ / 21125 1 Út DüLőúT 3484 100 3484 558,000 558

208 Csanádpalot 0129/ 25/ / 21125 1 Út DüLőúT 157 100 157 34,000 34

209 Csanádpalot 0130/ / / 21125 1 Közút DüLőúT 9782 100 9782 1259,000 1259

210 Csanádpalot 079/ / / 21125 1 Saját használatú út DüLőúT 21517 100 21517 2771,000 2771

211 Csanádpalot 094/ 5/ / 24120 1 Lőtér MEZőHEGYESI úT MELLETT 2628 100 2628 300,000 300

217 Csanádpalot 0115/ / / 21125 1 Saját használatú út KüLTERüLETI 16697 100 16697 2149,000 1739

220 Csanádpalot 018/ 2/ / 22232 1 Folyékony hulladékle KüLTERüLETI 4340 100 4340 1500,000 2600

221 Csanádpalot 421/ 1/ / 24111 1 Játszótér DIóFA UTCA 1592 100 1592 7597,600 7388

223 Csanádpalot 421/ 2/ / 21123 1 Közterület DIóFA UTCA 26836 100 26836 22704,479 14999

237 Csanádpalot 0246/ / / 21534 1 Csatorna KüLTERüLETI 9369 100 9369 1118,000 1118

238 Csanádpalot 071/ / / 21125 1 Út KüLTERüLETI 4458 100 4458 713,000 713

239 Csanádpalot 0110/113/ / 21125 1 Út KüLTERüLETI 2718 100 2718 435,000 435

240 Csanádpalot 0184/ 25/ / 21125 1 Út KüLTERüLETI 2594 100 2594 334,000 334

241 Csanádpalot 069/ / / 21125 1 Út KüLTERüLETI 14243 100 14243 2279,000 2279

242 Csanádpalot 075/ / / 21125 1 Út KüLTERüLETI 2736 100 2736 437,000 437

243 Csanádpalot 060/ 20/ / 21125 1 Út KüLTERüLETI 10994 100 10994 1759,000 1759

244 Csanádpalot 065/ / / 21125 1 Út KüLTERüLETI 5234 100 5234 837,000 837

245 Csanádpalot 059/ / / 21125 1 Saját használatú út KüLTERüLETI 26421 100 26421 3402,000 3402

246 Csanádpalot 0117/ / / 21125 1 Saját használatú út KüLTERüLETI 10247 100 10247 1640,000 1640

247 Csanádpalot 105/ / / 21123 1 Közterület FéSZEK U.TáNCSICS-SIRáLY 2100 100 2100 2474,976 2090

248 Csanádpalot 231/ / / 21123 1 Közterület FéSZEK UTCA SIRáLY-ADY K 435 100 435 1358,688 1025

249 Csanádpalot 323/ / / 21123 1 Közterület FéSZEK UTCA ADY-SZENT I. 1014 100 1014 2090,534 1775

250 Csanádpalot 129/ / / 21120 1 Közterület ÁG UTCA APK.-AKÁCFA KÖZT 924 100 924 385,000 385

251 Csanádpalot 262/ / / 21120 1 Közterület ÁG UTCA AKÁCFA-ROZMARING 378 100 378 173,000 173

252 Csanádpalot 300/ / / 21120 1 Közterület ÁG UTCA ROZMARING-SZENT 878 100 878 538,000 538

253 Csanádpalot 581/ / / 21123 1 Közterület MAROS U.DÉLIBÁB-SZÉCHENYI 1744 100 1744 485,000 485

254 Csanádpalot 701/ / / 21123 1 Közterület MAROS U.SZÉCHENYI-VÖRÖSMA 1464 100 1464 391,000 391

255 Csanádpalot 605/ / / 21123 1 Közterület LANT UTCA DEÁK F.-BÉKE 1636 100 1636 1837,088 1717

256 Csanádpalot 723/ / / 21123 1 Közterület LANT UTCA BÉKE-GYÖNGY 1140 100 1140 1689,100 1428

257 Csanádpalot 1204/ / / 21123 1 Közterület CSALOGáNY U ARANY-GERLE K 4516 100 4516 8685,000 8685

258 Csanádpalot 1294/ / / 21120 1 Közterület NEFELEJCS U.MUSKÁTLI-RÓZS 2007 100 2007 690,000 690

259 Csanádpalot 1437/ / / 21120 1 Közterület NEFELEJCS U.RÓZSA-BÚZA SO 8560 100 8560 10211,631 2785

260 Csanádpalot 3034/ 1/ / 21124 1 Közút GYAKORLÓKERTI ÚT 610 100 610 234,000 234

261 Csanádpalot 930/ 1/ / 00001 1 Mocsár PETŐFI UTCA (RIGÓ GÖDÖ 1378 100 1378 48,000 48

262 Csanádpalot 1048/ 2/ / 21124 1 Közút GERLE,HADAK U. MÖGÖTT 2045 100 2045 486,000 486

263 Csanádpalot 1148/ 2/ / 21124 1 Közút HATTYÚ,PACSIRTA U. MÖGÖT 140 100 140 47,000 47

266 Csanádpalot 1202/ / / 21124 1 Közterület GERLE UTCA KOSSUTH UTCáTó 4352 100 4352 4102,000 4102

267 Csanádpalot 000001/ 1/ / 21127 1 Közterületi járda JóZSEF ATTILA 71 100 71 229,000 229

268 Csanádpalot 000001/ 2/ / 21127 1 Közterületi járda DÓZSA SOR 345 100 345 1072,000 1072

269 Csanádpalot 477/ 5/ / 24200 1 Közterület KELEMEN LáSZLó TéR 4157 100 4157 15538,422 1469

271 Csanádpalot 477/ 3/ / 00003 1 Közpark KELEMEN LáSZLó TéR 2945 100 2945 25901,853 1564

272 Csanádpalot 477/ 4/ / 00003 1 Játszótér KELEMEN LáSZLó TéR 2244 100 2244 12322,595 1933

273 Csanádpalot 606/ 2/ / 21124 1 Közterület DEÁK FERENC UTCA 20450 100 20450 25489,133 6537

274 Csanádpalot 606/ 1/ / 24200 1 Piactér DEÁK FERENC UTCA 1493 100 1493 447,760 234

277 Csanádpalot 0244/ 2/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 2856 100 2856 130,000 130

278 Csanádpalot 0201/ 12/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET NAGYLAKI ÚT ME 6930 100 6930 315,000 315

279 Csanádpalot 0232/ 2/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET KÖVEGY HATÁRDŰ 7941 100 7941 361,000 361

280 Csanádpalot 0207/ 2/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 6618 100 6618 301,000 301

281 Csanádpalot 0220/ 4/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 13404 100 13404 610,000 610

282 Csanádpalot 0145/ 11/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 3070 100 3070 140,000 140

283 Csanádpalot 0206/ / / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 2823 100 2823 128,000 128

284 Csanádpalot 0228/ 5/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 5834 100 5834 265,000 265

285 Csanádpalot 0120/ 19/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 8688 100 8688 395,000 395

286 Csanádpalot 0243/ 2/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 9446 100 9446 430,000 430

287 Csanádpalot 0222/ 3/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 8601 100 8601 391,000 391

288 Csanádpalot 0212/ 45/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 1899 100 1899 86,000 86

289 Csanádpalot 0212/ 12/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 11304 100 11304 514,000 514

290 Csanádpalot 0212/ 15/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 8225 100 8225 374,000 374

291 Csanádpalot 018/ 4/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 36980 100 36980 1683,000 1683

292 Csanádpalot 0120/ 20/ / 21534 1 Árok KÜLTERÜLET 482 100 482 22,000 22

293 Csanádpalot 015/ 13/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 12333 100 12333 561,000 561

294 Csanádpalot 055/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 2393 100 2393 109,000 109

295 Csanádpalot 051/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 3225 100 3225 147,000 147

296 Csanádpalot 083/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 3763 100 3763 171,000 171

297 Csanádpalot 085/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 2617 100 2617 119,000 119

298 Csanádpalot 028/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 2717 100 2717 124,000 124

299 Csanádpalot 031/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 2572 100 2572 117,000 117

300 Csanádpalot 032/ 6/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 478 100 478 22,000 22

301 Csanádpalot 033/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 3302 100 3302 150,000 150

302 Csanádpalot 035/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 4481 100 4481 204,000 204

303 Csanádpalot 041/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 14239 100 14239 648,000 648

304 Csanádpalot 045/ 18/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 3768 100 3768 171,000 171

305 Csanádpalot 045/ 32/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 1160 100 1160 53,000 53

306 Csanádpalot 0137/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 3126 100 3126 142,000 142

311 Csanádpalot 0164/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 3014 100 3014 137,000 137

312 Csanádpalot 0169/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 17056 100 17056 776,000 776

313 Csanádpalot 0173/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 2082 100 2082 95,000 95

317 Csanádpalot 0141/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 4059 100 4059 185,000 185

318 Csanádpalot 0147/ 12/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 2320 100 2320 106,000 106

319 Csanádpalot 0149/ 8/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 1670 100 1670 76,000 76

320 Csanádpalot 091/ 2/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 87869 100 87869 3998,000 3998

321 Csanádpalot 097/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 4918 100 4918 224,000 224

322 Csanádpalot 098/ 55/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 1489 100 1489 68,000 68

323 Csanádpalot 0100/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 15402 100 15402 701,000 701

324 Csanádpalot 0111/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 17880 100 17880 814,000 814

325 Csanádpalot 0116/ 14/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 5037 100 5037 229,000 229

326 Csanádpalot 0119/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 16202 100 16202 737,000 737

327 Csanádpalot 0121/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 6080 100 6080 277,000 277

328 Csanádpalot 0129/ 17/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 410 100 410 19,000 19

329 Csanádpalot 0131/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 18433 100 18433 839,000 839

330 Csanádpalot 0132/ 26/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 968 100 968 44,000 44

331 Csanádpalot 047/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 1384 100 1384 63,000 63

332 Csanádpalot 046/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 646 100 646 29,000 29

333 Csanádpalot 060/ 11/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 3406 100 3406 155,000 155

334 Csanádpalot 060/ 61/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 6819 100 6819 310,000 310

335 Csanádpalot 061/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 3655 100 3655 166,000 166

336 Csanádpalot 066/ 8/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 1048 100 1048 48,000 48

337 Csanádpalot 066/ 9/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 1221 100 1221 56,000 56

338 Csanádpalot 080/ 4/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 1800 100 1800 82,000 82

339 Csanádpalot 016/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 8904 100 8904 405,000 405

340 Csanádpalot 05/ 1/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 1362 100 1362 62,000 62

341 Csanádpalot 05/ 2/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 58660 100 58660 7609,000 7609

342 Csanádpalot 019/ 2/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 4107 100 4107 187,000 187

343 Csanádpalot 024/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 2352 100 2352 107,000 107

344 Csanádpalot 026/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 1065 100 1065 48,000 48

345 Csanádpalot 057/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 2435 100 2435 111,000 111

346 Csanádpalot 3091/ / / 21124 1 Saját használatú út BELTERÜLET 3993 100 3993 182,000 182

347 Csanádpalot 02/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 4130 100 4130 188,000 188

348 Csanádpalot 06/ 14/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 1569 100 1569 71,000 71

349 Csanádpalot 012/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 12302 100 12302 560,000 560

350 Csanádpalot 014/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 14200 100 14200 646,000 646

351 Csanádpalot 015/ 7/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 3648 100 3648 166,000 166

352 Csanádpalot 0204/ 3/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 4277 100 4277 195,000 195

353 Csanádpalot 0245/ 14/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 3176 100 3176 145,000 145

354 Csanádpalot 0266/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 26805 100 26805 1220,000 1220

355 Csanádpalot 0271/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 11779 100 11779 536,000 536

356 Csanádpalot 0244/ 1/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 3969 100 3969 168,000 168

357 Csanádpalot 0228/ 10/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 7442 100 7442 339,000 339

358 Csanádpalot 0179/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 4777 100 4777 20,000 20

360 Csanádpalot 0193/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 6421 100 6421 292,000 292

361 Csanádpalot 0195/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 6427 100 6427 292,000 292

362 Csanádpalot 0196/ 12/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 7293 100 7293 332,000 332

363 Csanádpalot 0197/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 4046 100 4046 184,000 184

364 Csanádpalot 0199/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 3690 100 3690 168,000 168

365 Csanádpalot 0202/ / / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 6090 100 6090 274,000 274

366 Csanádpalot 0204/ 2/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 2630 100 2630 120,000 120

367 Csanádpalot 0204/ 1/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 24634 100 24634 1121,000 1121

368 Csanádpalot 0207/ 1/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 10234 100 10234 466,000 466

369 Csanádpalot 0212/ 13/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 3876 100 3876 176,000 176

370 Csanádpalot 0212/ 25/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 6979 100 6979 318,000 318

371 Csanádpalot 0212/ 43/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 4472 100 4472 203,000 203

372 Csanádpalot 0215/ 2/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 3448 100 3448 157,000 157

373 Csanádpalot 0220/ 5/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 20351 100 20351 926,000 926

374 Csanádpalot 0228/ 9/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 888 100 888 40,000 40

375 Csanádpalot 0204/ 4/ / 21534 1 Csatorna KÜLTERÜLET 4111 100 4111 187,000 187

376 Csanádpalot 0194/ 43/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 925 100 925 42,000 42

377 Csanádpalot 0247/ 1/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 18085 100 18085 823,000 823

378 Csanádpalot 0222/ 1/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 13935 100 13935 634,000 634

379 Csanádpalot 0222/ 2/ / 21125 1 Saját használatú út KÜLTERÜLET 6914 100 6914 315,000 315

380 Csanádpalot 0243/ 3/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 8190 100 8190 373,000 373

381 Csanádpalot 06/ 84/ / 21125 1 Út KÜLTERÜLET 476 100 476 22,000 22

382 Csanádpalot 1210/ 20/ / 00003 1 Temető ( lezárt ) KOSSUTH UTCA 37711 100 37711 7644,787 3970

383 Csanádpalot 000001/ 3/ / 21127 1 Közterületi járda KOSSUTH UTCA 988 100 988 3077,569 3078

384 Csanádpalot 000001/ 4/ / 21127 1 Közterületi járda KÁLMÁNY LAJOS UTCA 590 100 590 2571,450 2571

385 Csanádpalot 000001/ 5/ / 21127 1 Közterületi járda SZENT ISTVáN UTCA 20 100 20 3536,186 1165

387 Csanádpalot 0149/ 46/ / 21125 1 Külterületi dűlőút KÜLTERÜLET 7368 100 7368 335,300 335

388 Csanádpalot 0149/ 48/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 7982 100 7982 363,200 363

389 Csanádpalot 0153/ 61/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 410 100 410 18,300 18

390 Csanádpalot 0153/ 55/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 298 100 298 13,750 14

391 Csanádpalot 0201/ 13/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 9969 100 9969 1281,100 1281

392 Csanádpalot 0201/ 15/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 5634 100 5634 724,000 724

393 Csanádpalot 0201/ 22/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 1648 100 1648 212,500 213

394 Csanádpalot 0201/ 24/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 889 100 889 114,500 115

395 Csanádpalot 0149/ 45/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 1661 100 1661 75,420 75

396 Csanádpalot 0152/ 1/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 22528 100 22528 1025,300 1025

397 Csanádpalot 0152/ 3/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 6536 100 6536 297,500 298

398 Csanádpalot 0153/ 62/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 389 100 389 17,700 18

399 Csanádpalot 0153/ 64/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 7376 100 7376 335,500 336

400 Csanádpalot 0154/ 2/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 4819 100 4819 219,000 219

401 Csanádpalot 0185/ 1/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 3619 100 3619 164,600 165

402 Csanádpalot 0185/ 3/ / 21125 1 Külterületi düllőút KÜLTERÜLET 10037 100 10037 456,500 457

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

Összesen (247 darab): (Forgalomképtelen törvény a.): 1778858 1778858 747567,480 491820

2. melléklet

Csanádpalota Város Önkormányzatának vagyonrendeletéhez a törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon kimutatásról

Korlátozottan forgalomképes törvény alapján

Napló Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

70 Csanádpalot 1210/ 4/ / 12645 3 Orvosi rendelő KOSSUTH LAKóTELEP I.ÉPÜLE 1283 100 1283 35301,376 2060

71 Csanádpalot 70/ / / 12647 3 Kálmány L.utcai Öreg KáLMáNY LAJOS UTCA 9. 931 100 931 22939,066 860

73 Csanádpalot 242/ / / 12621 3 Könyvtár KáLMáNY LAJOS UTCA 6. 842 100 842 15348,500 2432

95 Csanádpalot 238/ / / 12632 3 Sirály utcai óvoda SIRáLY UTCA 6. 2385 100 2385 167033,476 2214

96 Csanádpalot 367/ / / 12633 3 Régi községházi isko SZENT ISTVáN UTCA 48. 2497 100 2497 29659,000 3081

97 Csanádpalot 371/ / / 12633 3 Emeletes iskola SZENT ISTVáN UTCA 46. 2291 100 2291 60636,000 1805

101 Csanádpalot 476/ / / 12201 3 Polgármesteri hivata KELEMEN LáSZLó TéR 10. 3830 100 3830 78879,270 7758

110 Csanádpalot 374/ / / 12611 3 Müvelődési ház SZENT ISTVáN UTCA 40. 2291 100 2291 91889,500 10335

218 Csanádpalot 418/ 2/ / 22122 3 Régi VIZMŰ telep PÁZSIT SOR 3882 100 3882 1,000 2844

219 Csanádpalot 1806/ / / 22122 3 Új VIZMű telep JÓZSEF ATTILA UTCA 27. 8920 100 8920 71356,000 14767

265 MAKÓ 4026/ 2/ / 00002 3 SZIVATTYÚHÁZ BELTERÜLET 10279 68 6938 1,000 1

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

Összesen (11 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.): 39431 36090 573044,188 48157

Korlátozottan forg.kép.helyi döntés alapján

Napló Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

72 Csanádpalot 537/ / / 12648 4 NAPLEMENTE Idősek Go DéLIBáB UTCA 2. 820 100 820 13489,250 2442

77 Csanádpalot 359/ / / 12631 4 Új Bölcsöde Szent I. SZENT ISTVáN UTCA 64. 1421 100 1421 58329,653 897

81 Csanádpalot 420/ / / 24111 4 Sporpálya FüRDő SOR 13117 100 13117 20543,333 13501

87 Csanádpalot 095/ 5/ / 00001 4 Dögtér MEZőHEGYESI úT MELLETT 2000 100 2000 905,000 542

93 Csanádpalot 094/ 7/ / 24201 4 Szeméttelep MEZőHEGYESI úT MELLETT 6000 100 6000 340,000 220

264 Csanádpalot 1026/ 1/ / 11100 4 Lakóház,udvar HADAK úTJA 5 725 100 725 4526,000 4526

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

Összesen (6 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): 24083 24083 98133,236 22128

3. melléklet

Csanádpalota Város Önkormányzatának vagyonrendeletéhez az egyéb vagyon körébe tartozó forgalomképes vagyon kimutatásról

Forgalomképes

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

3 Csanádpalot 806/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VöRöSMARTY UTCA 47. 1438 100 1438 200,000 200

6 Csanádpalot 809/ / / 00001 5 Beépítetlen terület VöRöSMARTY UTCA 43. 1432 100 1432 180,000 180

9 Csanádpalot 1576/ / / 00001 5 Beépítetlen terület HÓVIRÁG UTCA 1439 100 1439 150,000 150

10 Csanádpalot 1577/ / / 00001 5 Beépítetlen terület HÓVIRÁG UTCA 1439 100 1439 150,000 150

11 Csanádpalot 1578/ / / 00001 5 Beépítetlen terület HÓVIRÁG UTCA 3550 100 3550 320,000 320

12 Csanádpalot 1661/ / / 00001 5 Beépítetlen terület ZÖLDMEZŐ SOR 3798 100 3798 320,000 320

13 Csanádpalot 1668/ 2/ / 00001 5 Beépítetlen terület ZÖLDMEZő SOR TELEKBELSő 3136 100 3136 250,000 250

14 Csanádpalot 1669/ 2/ / 00005 5 Beépítetlen terület ZÖLDMEZő SOR TELEKBELSő 2726 100 2726 230,000 230

15 Csanádpalot 1143/ / / 00001 5 Beépítetlen terület PACSIRTA U. 16/A 1104 100 1104 100,000 100

17 Csanádpalot 1519/ / / 00001 5 Beépítetlen terület SZÉL SOR 1439 100 1439 200,000 200

19 Csanádpalot 1685/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 1766 100 1766 110,000 110

20 Csanádpalot 1688/ / / 00001 5 Vízállás DINNYEFöLDEK 94 100 94 5,000 5

21 Csanádpalot 1690/ / / 00001 5 Vízállás DINNYEFöLDEK 104 100 104 6,000 6

22 Csanádpalot 1691/ / / 00001 5 Vízállás DINNYEFöLDEK 191 100 191 10,000 10

23 Csanádpalot 1692/ / / 00001 5 Vízállás DINNYEFöLDEK 827 100 827 60,000 60

24 Csanádpalot 1694/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 54 50 27 2,000 2

25 Csanádpalot 1696/ / / 00001 5 Vízállás DINNYEFöLDEK 104 100 104 10,000 10

26 Csanádpalot 1700/ / / 00001 5 Vízállás DINNYEFöLDEK 94 100 94 10,000 10

27 Csanádpalot 1702/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 104 100 104 12,000 12

28 Csanádpalot 1703/ / / 00001 5 Vízállás DINNYEFöLDEK 97 100 97 10,000 10

29 Csanádpalot 1704/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 324 100 324 30,000 30

30 Csanádpalot 1705/ / / 00001 5 Vízállás DINNYEFöLDEK 327 100 327 30,000 30

31 Csanádpalot 1707/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 356 100 356 30,000 30

32 Csanádpalot 1717/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 119 100 119 10,000 10

33 Csanádpalot 1723/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 101 100 101 10,000 10

34 Csanádpalot 1724/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 101 100 101 10,000 10

35 Csanádpalot 1726/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 43 100 43 5,000 5

36 Csanádpalot 1727/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 86 100 86 7,000 7

37 Csanádpalot 1730/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 122 100 122 7,000 7

38 Csanádpalot 1732/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 104 100 104 10,000 10

39 Csanádpalot 1733/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 115 100 115 10,000 10

40 Csanádpalot 1735/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 108 100 108 10,000 10

41 Csanádpalot 1737/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 108 100 108 10,000 10

42 Csanádpalot 1738/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 198 100 198 13,000 13

43 Csanádpalot 1742/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 115 100 115 10,000 10

44 Csanádpalot 1744/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 97 100 97 8,000 8

45 Csanádpalot 1755/ / / 00001 5 Beépítetlen terület DINNYEFöLDEK 129 100 129 11,000 11

46 Csanádpalot 1826/ / / 00001 5 Beépítetlen terület JÓKAI UTCA 1964 100 1964 74,000 74

48 Csanádpalot 3005/ 8/ / 00001 5 Vízállás NAP UTCA 1058 100 1058 120,000 120

50 Csanádpalot 3005/ 10/ / 00001 5 Vízállás NAP UTCA 1058 100 1058 110,000 110

51 Csanádpalot 3005/ 11/ / 00001 5 Vízállás NAP UTCA 1057 100 1057 115,000 115

52 Csanádpalot 3005/ 12/ / 00001 5 Vízállás NAP UTCA 1058 100 1058 115,000 115

54 Csanádpalot 3005/ 24/ / 00001 5 Beépítetlen terület NAP UTCA 1046 100 1046 80,000 80

55 Csanádpalot 3005/ 25/ / 00001 5 Beépítetlen terület NAP UTCA 1047 100 1047 80,000 80

56 Csanádpalot 3005/ 26/ / 00001 5 Beépítetlen terület NAP UTCA 1046 100 1046 80,000 80

57 Csanádpalot 3005/ 27/ / 00001 5 Beépítetlen terület NAP UTCA 1047 100 1047 80,000 80

58 Csanádpalot 3005/ 28/ / 00001 5 Beépítetlen terület NAP UTCA 1046 100 1046 80,000 80

59 Csanádpalot 3005/ 29/ / 00001 5 Beépítetlen terület NAP UTCA 1047 100 1047 80,000 80

60 Csanádpalot 3005/ 30/ / 00001 5 Beépítetlen terület NAP UTCA 1046 100 1046 80,000 80

61 Csanádpalot 3005/ 31/ / 00001 5 Beépítetlen terület NAP UTCA 1047 100 1047 80,000 80

62 Csanádpalot 3005/ 32/ / 00001 5 Beépítetlen terület NAP UTCA 1046 100 1046 80,000 80

63 Csanádpalot 3005/ 33/ / 00001 5 Beépítetlen terület NAP UTCA 1047 100 1047 80,000 80

64 Csanádpalot 3005/ 34/ / 00001 5 Beépítetlen terület NAP UTCA 1299 100 1299 92,000 92

68 Csanádpalot 3101/ 3/ / 00001 5 Beépítetlen terület DÓZSA SOR 336 100 336 33,000 33

69 Csanádpalot 3101/ 5/ / 00001 5 Beépítetlen terület DÓZSA SOR 140 100 140 14,000 14

74 Csanádpalot 1212/ / / 11221 5 Kossuth utcai 4 laká KOSSUTH UTCA 3. 1370 100 1370 6515,000 3001

75 Csanádpalot 240/ / / 12653 5 Tornaterem ADY ENDRE UTCA 1. 460 100 460 14695,000 1665

76 Csanádpalot 1210/ 16/ / 11100 5 Gerle utcai szolgála GERLE UTCA 2/C. 1833 100 1833 3095,000 1754

78 Csanádpalot 309/ / / 12632 5 Volt óvoda Kálmány L KáLMáNY LAJOS 1. 1636 100 1636 22904,732 1029

80 Csanádpalot 482/ / / 12746 5 Önkormányzati lakás SZENT ISTVáN UTCA 53. 1348 100 1348 4000,000 700

82 Csanádpalot 475/ / / 12631 5 Bölcsöde SZENT ISTVáN UTCA 45. 946 100 946 12078,000 2061

83 Csanádpalot 182/ / / 12651 5 Sportudvar SIRáLY UTCA 3. 1410 100 1410 970,000 636

84 Csanádpalot 533/ / / 12654 5 Tornaterem DEáK FERENC UTCA 1. 1500 100 1500 14088,800 2336

86 Csanádpalot 1283/ / / 12318 5 Szolgáltatóház KOSSUTH LAJOS UTCA 7/A. 1050 100 1050 6070,000 2147

89 Csanádpalot 1715/ / / 11100 5 József Attila utcai JóZSEF ATTILA UTCA 30 396 100 396 310,000 66

90 Csanádpalot 951/ / / 11100 5 Fecske sor 5. lakóép FECSKE SOR 5. 223 100 223 380,000 69

98 Csanádpalot 180/ / / 12000 5 Lakóház,udvar ( Game KáLMáNY LAJOS UTCA 8. 2075 100 2075 37238,000 7508

99 Csanádpalot 1184/ / / 11100 5 Csalogány utcai laká CSALOGáNY UTCA 25. 1014 100 1014 1995,000 312

103 Csanádpalot 418/ 1/ / 00001 5 Vásártér (Lovaspálya FüRDő SOR 23224 100 23224 2100,000 2100

108 Csanádpalot 373/ / / 12622 5 Tájház SZENT ISTVáN UTCA 42. 967 100 967 6371,000 480

109 Bogács 01826/ / / 12123 5 Bogácsi üdülő SZARVAS UTCA 23. 1396 100 1396 3752,891 1120

112 Csanádpalot 068/ 2/ / 00005 5 Gyakorló kert KüLTERüLETI 5209 100 5209 454,000 154

117 Csanádpalot 0198/ 3/ / 00005 5 Szánto KüLTERüLETI 46095 100 46095 560,000 560

119 Csanádpalot 0200/ 3/ / 00005 5 Szántó KüLTERüLETI 102051 100 102051 985,000 985

122 Csanádpalot 0257/ 4/ / 00005 5 Szántó KüLTERüLETI 2878 100 2878 34,000 34

123 Csanádpalot 2342/ / / 00005 5 Gyümölcsös Zártkert KüLTERüLETI 342 100 342 15,000 15

212 Csanádpalot 042/ 36/ / 00005 5 Szántó KüLTERüLETI 61118 100 61118 720,000 265

213 Csanádpalot 042/ 35/ / 00005 5 Szántó KüLTERüLETI 3962 100 3962 48,000 17

215 Csanádpalot 3100/ / / 00001 5 Műv.alól kiv.temető DóZSA SOR 8506 100 8506 298,000 15

216 Csanádpalot 0174/ 30/ / 00005 5 Szántó Temető tartal KüLTERüLETI 15087 100 15087 721,000 702

224 Csanádpalot 430/ / / 11100 5 Lakóház,udvar JóKAI UTCA 7 1439 100 1439 702,000 155

226 Csanádpalot 0116/ 28/ / 00005 5 Szántó KüLTERüLETI 61072 100 61072 645,000 645

227 Csanádpalot 0252/ 54/ / 00005 5 Szántó KüLTERüLETI 66776 100 66776 73,000 73

228 Csanádpalot 0252/ 56/ / 00005 5 Szántó KüLTERüLETI 3856 100 3856 46,000 46

229 Csanádpalot 0252/ 55/ / 00005 5 Szántó KüLTERüLETI 3348 100 3348 40,000 40

230 Csanádpalot 0116/ 25/ / 00005 5 Szántó KüLTERüLETI 64044 100 64044 680,000 680

231 KÖVEGY 332/ 1/ / 00005 5 Szántó NÉVTELEN UTCA BELTERÜLET 11509 100 11509 450,000 450

232 Csanádpalot 0252/ 57/ / 00005 5 Szántó KüLTERüLETI 13154 100 13154 140,000 140

233 Csanádpalot 1183/ 2/ / 12643 5 Nevelőotthon KOSSUTH UTCA 16 4669 100 4669 18077,000 12746

235 Csanádpalot 1666/ / / 00001 5 Beépítetlen terület BELTERÜLET 127 100 127 15,000 15

236 Csanádpalot 0104/ 49/ / 00005 5 Szántó-gyep KüLTERüLETI 25017 100 25017 260,000 260

275 Csanádpalot 183/ / / 00001 5 Beépítetlen terület SIRáLY UTCA 5 1385 100 1385 300,000 300

276 Csanádpalot 181/ / / 00001 5 Beépítetlen terület SIRáLY UTCA 1 1313 100 1313 200,000 200

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- -----------

Összesen (93 darab): (Forgalomképes): 589729 589702 166055,423 49510

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MindÖsszesen (357 darab): 2432101 2428733 1584800,327 611615

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————