Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.5.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2021. 05. 09- 2022. 10. 14

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított beszélyhelyzetben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) és (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő község közigazgatási területén:

 • a) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre,
 • b) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat tulajdonában álló földterületeknek közhasználatra átadott részére,
 • c) egyéb tulajdonban álló földterület közhasználatra átadott részére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azon a természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki az (1) bekezdésben leírt közterületet használja.

(3) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jár el. Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) rendelkezései irányadóak.

2. § A rendelet alkalmazásában:

 • a) közterület rendeltetése: különösen a közlekedés biztosítása, a pihenő és emlékhelyek kialakítása és a közművek elhelyezése
 • b) közterület:: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat;
 • c) üzemképtelen gépjármű: a hatósági engedéllyel, jelzéssel, érvényes biztosítással nem rendelkező, elhagyott jármű
 • d) járműtárolás: KRESZ-ben meghatározott megálláson, várakozáson túli közterület elfoglalás
 • e) közmű: nyomvonalas létesítmény
 • f) üzleti előkert: üzlettel rendelkezők üzlete előtti közterületi árusítás vagy szolgáltatás nyújtása céljából
 • g) üdülési idény: június 1 – augusztus 31.
 • h) technológiailag alkalmatlan időszak: fagypont alatti hőmérsékletre tekintettel a közterület helyreállítási feladat nem végezhető el.

2. A közterület rendeltetésétől eltérő célú használata

3. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület, vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

4. § (1) Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni (a továbbiakban közterület-használat) csak közterület-használati engedély valamint e rendelet 1. mellékletében meghatározott díjtétel szerint számított használati díj megfizetése alapján lehet.

(2) Nem kell közterület-használati engedély:

 • a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közterület elfoglalásához,
 • b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
 • c) minden közműhiba-elhárítása érdekében végzett munkához, bejelentési kötelezettség mellett,
 • d) közterületbe legfeljebb 10 cm-re benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés, fényreklám, cég- és címtáblák elhelyezéséhez,
 • e) a közterületnek az önkormányzat és intézményei által történő igénybevételéhez
 • f) a települési hulladékról szóló rendeletnek megfelelően kihelyezett háztartási hulladéktároló edényzetnek és zöldhulladéknak kizárólag a szállítás napján történő elhelyezésére,
 • g) szervezett lomtalanítás előzetesen meghirdetett idejére a háztartási nagydarabos hulladéknak elszállítás céljából, rendezett módon történő elhelyezésére.
 • h) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok haladéktalan elvégzéséhez.

(3) Közterület-használati engedély a következő építéssel nem járó célokra adható:

 • a) taxi állomáshelyre;
 • b) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, tüzelő és egyéb ömlesztett anyag tárolásához
 • c) idényjellegű árusításhoz;
 • d) alkalmi és mozgóárusításhoz, valamint mozgóbolt üzemeltetéséhez;
 • e) mutatványos tevékenységhez;
 • f) sport és kulturális rendezvényre;
 • g) vendéglátó-ipari előkerthez;
 • h) mobil hirdetőtáblák kihelyezéséhez;
 • i) kiállítás, vásár, ünnepi rendezvény céljára;
 • j) árubemutatás céljára, reklámozás célú áru kirakásához
 • k) virágláda, virágkosár, díszkő , fás szárú növény elhelyezéshez az útburkolat szélétől legalább 2 méteren kívül, ha az 50 cm-nél nem magasabb, és az a forgalmat nem akadályozza, és kihelyezője azt gondozza,
 • l) közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata, egyéb árusító berendezés elhelyezéséhez
 • m) portrérajzoláshoz, festéshez és művészeti tevékenység folytatásához,

(4) Közterület használati engedély a következő építéssel járó célokra adható:

 • a) árusító és egyéb pavilon, fülke elhelyezésére,
 • b) önálló hirdető és reklám berendezésre,
 • c) kereskedelmi célú előkertre,
 • d) járda és útburkolatok, zöldterület és egyéb közterület felbontására.
 • e) parkolóhely kialakítására.

(5) Nem adható közterületi-használati engedély:

 • a) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;
 • b) bűzös, füsttel, korommal vagy gőzzel járó, sugárzó, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlásához, ill. ilyen anyagok tárolásához, valamint veszélyes hulladék lerakásához,
 • c) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezéséhez,
 • d) olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,
 • e) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve ha az igénybevétel a területen húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatok miatt szükséges
 • f) szerencsejáték és ennek nem minősülő játékautomata működtetéséhez, üzemeltetéséhez,
 • g) olyan tevékenység gyakorlásához, amelynek közterületen való folytatását jogszabály nem teszi lehetővé,
 • h) közerkölcsöt és közízlést sértő tevékenység végzéséhez, valamint szexuális áruk, tárgyak, egyéb dolgok bemutatására és forgalmazására,
 • i) építési munkával kapcsolatos berendezések, eszközök közterületen történő tárolására és ilyen eszközök közterületen történő működtetésére, ha más műszaki megoldás lehetséges
 • j) üzemképtelen jármű, karosszéria, forgalomból kivont, forgalmi engedéllyel nem rendelkező gépjármű és lakókocsi tárolására
 • k) kereskedelmi és vendéglátó célból faház és ezen tevékenység céljára átalakított, forgalmi engedéllyel nem rendelkező lakókocsi, büfé-kocsi, gépjármű elhelyezésére
 • l) sátor, lakókocsi és lakóautó szálláshely, nyaralás, pihenés, munkavégzés céljából történő elhelyezésére,
 • m) annak akinek az önkormányzattal szemben köztartozása vagy polgárjogi megállapodásból eredő egyéb tartozása van.

(6) Az engedély határozott időre, ezen belül évre, évekre, hónapra és napra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. A maximálisan engedélyezhető közterület-használati idő 3 év.

(7) Az engedély hatályát veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó jogosultság megszűnik.

(8) A meghatározott időre szóló engedély a meghatározott idő lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, amennyiben a közterület-használat az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

3. A közterület-használati kérelem, a közterület-használati engedély

5. § (1) A közterület-használati kérelmet annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelem benyújtása a közterület használat megkezdésére nem jogosít.

(2) A közterület használati engedély harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőt vegyen igénybe.

(3) A közterület-használati engedély alapján a közterületet úgy kell használni, hogy az ne zavarja sem a közterület más részeinek, sem a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát.

(4) A közterület-használatra vonatkozó kérelmet Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata részére e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) A közterület-használati engedély jogosultja köteles a használatra átadott területet és annak környékét folyamatosan tisztán tartani, a használatból keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni.

(6) A közterület-használati engedély jogosultja felel a használat során esetlegesen bekövetkezett károkért, valamint az engedély megszűnése esetén köteles az eredeti állapotot kártalanítási igény nélkül helyreállítani.

6. § (1) A közterület-használati kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a) a használatot kérő nevét, állandó lakóhelyének vagy székhelyének és telephelyének címét, elérhetőségét,
 • b) a közterület-használat célját és időtartamát,
 • c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.

(2) A kérelemhez csatolni szükséges:

 • a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító, valamint a tevékenységhez szükséges egyéb okirat másolatát,
 • b) felépítmény, mobil árusító berendezés elhelyezése esetén az azonosításra alkalmas méretezett helyszínrajzot a közterület-használatot érintő lényeges elemek ábrázolásával, lehetőség szerint fényképpel.

7. § (1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:

 • a) a használatot kérő nevét, állandó lakóhelyének vagy székhelyének és telephelyének címét, elérhetőségét, a használat célját és időtartamát,
 • b) a használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
 • c) a szükséges szakhatósági hozzájárulásokban foglalt előírásokat,
 • d) építési engedély köteles közterület-használat esetében a jogerős építési engedély kibocsátójának megnevezését, az engedély keltét és ügyiratszámát,
 • e) engedély visszavonásának eseteit,
 • f) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,
 • g) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét,
 • h) a díj fizetésének mértékét és módját,
 • i) a közterületen szervezett rendezvény jellegétől függően a szükséges pótlólagos mobil szeméttárolók és illemhelyek elhelyezésére vonatkozó előírást.

(2) Építési munka végzésére adott közterület-használati engedélyben ki kell kötni:

 • a) a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjáró létesítését és szükség szerinti kivilágítását, amennyiben a használó a járdát teljes egészében elfoglalja és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át,
 • b) a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélését, továbbá a közterület folyamatos tisztántartásának és visszaadás előtti feltakarításának kötelezettségét,
 • c) szükség szerint kikötheti a törmelék konténerben történő tárolását,
 • d) szükség szerint kikötheti a településképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését.

4. A közterület-használati díj megállapítása

8. § (1) A közterület-használat az e rendelet 1. mellékletében meghatározott esetekben és az ott meghatározott mértékű díjfizetés alá esik.

(2) A közterület-használati díjat az engedély kiadását követő 8 napon belül kell megfizetni a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 66900045-10003176-00000000 számú pénzforgalmi számlájára vagy a Balatonkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárában.

(3) A díjat az elfoglalt terület és használat időtartama alapján kell megállapítani. A terület meghatározása során minden megkezdett négyzetmétert egésznek kell tekinteni. Az időtartam meghatározásánál minden megkezdett nap, hónap, év egésznek minősül.

(4) Kivételesen, megindokolt és különös méltánylást érdemlő esetekben a közterület használati engedély iránti kérelemhez csatolt egyedi kérelemre, a polgármester a használati engedélyben részletfizetést engedélyezhet.

(5) A közterület-használati díj mérsékelhető, vagy elengedhető azokban az esetekben, amikor a közterület-használatra, korábban üresen álló és hasznosítatlan területek beépítése, és ezzel összefüggő beruházások végzése miatt kerül sor, továbbá akkor is, ha a közterület-használat sport és kulturális rendezvény megtartása miatt szükséges.

(6) A rendelet 1. melléklet 7. sora szerinti közterület-használat üdülési idényben 3 napig, téli idényben 14 napig ingyenes.

(7) A rendelet 1. melléklet 8. sor szerinti üzlettel rendelkező üzlete előtti árusítás céljából kívánja a közterületet igénybe venni és annak nagysága 20 m2-t meghaladja, úgy a 20 m2 feletti területre az 1. melléklet 8. sorban meghatározott díjból 50 % kedvezményre jogosult.

(8) A több évre kiadott közterület-használati engedély díjának mértéke évente a KSH által hivatalosan megállapított infláció mértékével emelkedik.

5. A közterület-használati engedély megszűnése, visszavonása

9. § (1) A közterület-használati engedély megszűnik:

 • a) ha a közterület-használati engedélyben meghatározott határidő lejárt, vagy feltétel bekövetkezett,
 • b) ha a közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó jogosultság megszűnik,
 • c) ha a közterület-használati engedély visszavonásra kerül
 • d) ha a közterület-használati engedély jogosultja a közterület-használattal felhagy.

(2) A visszavonásig terjedő időre, vagy feltételhez kötött közterület-használat esetén megszűnik a közterület-használat, ha:

 • a) a közterületre településrendezési terv végrehajtása;
 • b) nyomvonalas létesítmények elhelyezése,
 • c) parképítés céljából szükség van.

10. § (1) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni:

 • a) ha a használó a közterületet nem a hozzájárulásban meghatározott célra és módon használja,
 • b) ha a használónak közterület-használati díjtartozása van és azt írásbeli felszólítás ellenére 8 napon belül nem fizeti meg
 • c) ha a használó a közterület-használatra átadott terület folyamatos tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik.

(2) Jogosult a közterület-használatot bármikor megszűntetheti, ezt a szándékát kötelesa megszűntetést megelőző 8 napon belül írásban bejelenteni Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata részére.

(3) Ha a közterület-használat a (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján szűnik meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(4) Amennyiben a közterület igénybevételére nem kerül sor és azt a használó az engedély kiadását követő 3 napon belül írásban, jelzi, úgy a befizetett összeg 30 napon belül visszafizetésre kerül.

6. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

11. § (1) A közterület eltérő, vagy engedély nélküli használata esetén a használó az önkormányzat felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterületet eredeti állapotában saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Amennyiben a használó e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az önkormányzat jogosult a használó költségére az eredeti állapotot helyreállítani.

(2) Abban az esetben, ha a közterület igénybevétel során közvetlen veszély, a közlekedés zavarása áll fenn, az önkormányzat a közterület igénybevételét azonnali hatállyal, kártalanítás nélkül jogosult megszüntetni.

(3) Az, aki a közterületet e rendeletben szabályozott engedélyhez kötött esetekben engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, az engedély nélküli, vagy az attól eltérő használat tartamára, az egyébként fizetendő közterület-használati díj másfélszeres összegének megfizetésére köteles.

(4) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedély kiadása feltételeinek egyébként megfelel, kérelmére, a közterület használatához hozzá lehet járulni. Ebben esetben, a közterület használója köteles a rendelet meghatározott összegű használati díj másfélszeres összegét az engedély nélküli közterület igénybevételének időtartamára is megfizetni.

7. Gépjárművek közterületen tárolása

12. § Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, és közúti forgalomban résztvevő 3500 kg össztömeget meghaladó gépjármű, gépjárműszerelvény, üzemképtelen gépjármű, pótkocsi, lakókocsi és utánfutó közterületen nem tárolható.

8. Közterületen történő árusítás szabályai

13. § (1) Balatonmáriafürdő közigazgatási területén csak az engedélyben meghatározott területen szabad alkalmi árusítást folytatni.

(2) Árusítást a kijelölt helyeken csak az végezheti, aki rendelkezik a közterület-használati engedéllyel.

9. Üzleti előkertekkel kapcsolatos szabályok

14. § (1) Üzleti előkertet csak közterület-használati engedély birtokában lehet létesíteni.

(2) Vendéglátóegységek üzemeltetői, az üzletük előtti közterületre, közvetlenül a homlokzattal érintkezve vagy a gyalogos közlekedésnek minimum 1,5 méter, illetve a forgalom nagyságát figyelembe véve a közútkezelő által előírt szélességű helyet hagyva asztalokat, székeket, a vendéglátáshoz szorosan kapcsolódó berendezéseket helyezhetnek el.

(3) Közterület-használati hozzájárulást arra az időszakra vonatkozóan is meg kell kérni, mikor a vendéglátó terasz nem üzemel, de a közterületet továbbra is foglalja.

10. Közterület felbontásra, helyreállításra vonatkozó előírások

15. § (1) Utak, járdák, zöldterületek és egyéb közterületek területén az alatti vagy feletti létesítmények elhelyezése, áthelyezése, megszüntetése miatt a közterületet felbontani csak a közterület használati engedéllyel, és az abban meghatározott feltételekkel lehet.

(2) A közterület felbontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, a munkakezdés időpontját, a munkavégzés időtartamát, a kivitelező építés vezetőjének és a felbontott terület helyreállításáért felelős személynek a nevét. A kérelemhez csatolni kell a létesítmény 1:500, vagy 1:1000 méretarányú helyszínrajzát. Közműépítés, közműbekötés esetén csatolni kell a közmű-üzemeltetők által elfogadott műszaki terveket, tervegyeztetési jegyzőkönyveket.

(3) A közterület tulajdonosa a kérelmezővel szemben a közterületek helyreállításával kapcsolatosan 1 évig garanciális és 3 évig szavatossági jogokat érvényesít, e kötelezettséget az engedélyben rögzíteni kell.

(4) A téli, technológiailag alkalmatlan időben történő közterület felbontásnál a közterület tulajdonosa a kérelmezőt, a végleges helyreállítás határidejének meghatározásával ideiglenes helyreállítására kötelezi. Közmű üzemzavar elhárítás téli és technológiailag alkalmatlan időszakban is végezhető ideiglenes, majd ezt követő végleges helyreállítással.

(5) Engedély nélkül közterületet felbontani csak közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad. Az üzemzavar miatt végzett felbontást a közmű üzemeltetője 24 órán belül köteles a közterület tulajdonosának írásban, a helyreállítás várható befejezési időpontját is megjelölve bejelenteni. A bejelentéshez helyszínrajzot kell mellékelni.

(6) A közterület felbontásának tervezett megkezdését és a helyreállítás tervezett befejezését az engedélyes a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal felé írásban köteles – közterületfelbontás iránti kérelemmel - bejelenteni. A bejelentés alapján a közterület átadás-átvételre mindkét esetben a jegyző értesítése alapján, az általa megjelölt időpontban kerül sor.

(7) Ha a teljes helyreállítási munka az engedélyben meghatározott határidőre nem készül el, a közterület tulajdonosa azt, az engedélyes a határidő lejárta előtti írásbeli kérelmére, indokolt esetben meghosszabbítja.

(8) Amennyiben a közterületet az arra kötelezett az engedélyben meghatározott időpontig szakszerűen nem állítja helyre, és a határidő meghosszabbítását nem kéri, a közterület tulajdonosa a helyreállítást, egyszeri felszólítást követően a kötelezett költségére elvégezteti, és követelését polgári jogi úton érvényesíti. E feltételt az engedélynek is tartalmaznia kell.

11. Záró rendelkezések

16. § A rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

16/A. § A közterületek használatáról szóló 6/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet hatálya alatt megkötött megállapodások, az azokban foglaltak szerinti időig és feltételekkel hatályosak.

17. § [1]

1. melléklet

1

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (Ft/m2/hó):
(portál, kirakatszekrény, hirdető berendezés stb.)

3.000

2

Árusító és egyéb fülke, árusításra szolgáló pavilon elhelyezése (Ft/hó):

150.000

3

Géperejű bérkocsik, taxik állomáshelye (Ft/év/gépkocsi)

125.000

4

Állati erővel vontatott jármű közlekedése (Ft/hó)

38.000

5

Üzleti hirdető berendezés (reklámtábla), tájékoztató tábla elhelyezése (Ft/m2/hó):

5.500

6

Önkormányzati tulajdonban lévő hirdetőfelületek igénybevétele
(plakát, reklámtábla elhelyezése céljából) (Ft/m2/hó):

5.500

7

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, háztartási tüzelőanyag elhelyezése,
lakó-, üdülőtelek előtt (Ft/m2/hó):
- május 15-től szeptember 15-ig:
- üdülési idényen kívül:
1.500
800

8

Idényjellegű árusítás (Ft/m2/nap):
- alkalmi és mozgó árusítás
Mozgóárusítás: (kereskedő, vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi)


1.000

9

Idényjellegű árusítás (Ft/m2/nap):
- üzleti előkert (Ft/m2/hó)

6.400

10

Sport és kulturális rendezvény (Ft/m2/nap)

2.500

11

Vendéglátó egységek építési szabályzatban meghatározott kialakítandó
- parkolóhely gépkocsinkénti egyszeri megváltása:

310.000

12

Út-igénybevételi díj (Ft/nap)
- szezonban (június 1-től augusztus 31-ig):
- szezonon kívül (Ft):


6.400
1.300

13

5 tonna feletti gépjármű út-igénybevételi díja (Ft/nap)

25.000

14

Szórólapos reklámtevékenység, stand (Ft/hó/stand)

100.000

15

Portrérajzolás Ft/m2/nap

1.000

2. melléklet

KÖZTERÜLETHASZNÁLATI KÉRELEM

Balatonmáriafürdő Község
Önkormányzata

Balatonmáriafürdő
Gróf Széchényi Imre tér 9.
8647


A közterület-használat helye:………………………………………………………………...........................................................község
………………………………….utca ……………szám…………………….…hrsz. előtt.

Használandó terület (reklámtáblánál, üzleti előkert felület): …………….. m2


A használat időtartama: …………. év ………………………. hó ……….. naptól

………….. év ………………………. hó ……….. napig.


A használat célja: építőanyag tárolás, árusító pavilon, idényjellegű árusítás, mozgóárusítás, reklámtábla kihelyezés, üzleti előkert /a megfelelőt aláhúzni/, egyéb, és pedig:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


A közterület használó kérelmező személy vagy szervezet:

Neve: …………………………………………………………………………………………

Címe: …………………………………………………………………………………………

Telefonszáma: ………………………………………………


…..………………………………., …………. év ………………………. hó ……….. nap………………………………………..
aláírás


[1] A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.