Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.5.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 06 - 2021. 05. 07

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nikla Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közművelődésről szóló 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében az alábbi közösségi színtereket tartja fenn és működteti:)

  • „c) Közösségi ház (8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 31.)”

2. § A közművelődésről szóló 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Az 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez A közösségi színterek használati szabályzata

1. A község közösségi színtereinek szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki

1.1. a használati szabályzatban, valamint a házirendben foglalt feltételeket elfogadja.

1.2. a közösségi színtér fenntartója: Nikla Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat)

2. A közösségi színtér fenntartójának címe: Nikla Községi Önkormányzat, székhely: 8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 51., telefonszám: 0685/536-015, e-mail: kornikla@enternet.hu

3. A közösségi színterek igénybevételének közös szabályai

3.1. A színterek igénybevételének szándékát legalább 15 nappal a tervezett igénybevétel előtt írásban kell kérni. A polgármester az éves közművelődési programok időpontjainak figyelembe vételével bírálja el a kérést. Több kérelmező esetében a helyiséghasználati igényekről a polgármester dönt.

3.2. A színterek elérhetősége:

3.2.1. Interaktív Méhészeti Kiállítás: telefon: 85/951-384, e-mail: interaktiv.meheszeti.kiallitas@gmail.com, honlap: www.nikla.hu

3.2.2. Berzsenyi Dániel Emlékház: telefon: 85/951-378, e-mail: berzsenyiemlekhaz@gmail.com, honlap: www.nikla.hu

3.2.3. Közösségi ház: telefon: 85/951-384, e-mail: interaktiv.meheszeti.kiallitas@gmail.com, honlap: www.nikla.hu

3.3. A színterek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., Húsvét hétfő, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) nem vehetők igénybe, kivéve az önkormányzat saját szervezésű rendezvényeit.

3.4. Az önkormányzat a községben működő civil szervezetek részére, amelyek alapító okirata és tevékenységes ismert, és megfelel a rendelet 3. §-ának ingyenesen biztosítja a közösségi színterek igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a polgármester dönt a helyiségek igénybevételének lehetőségéről vagy a használati díj mértékéről.

4. A közösségi színtér helyiségeinek díjmentes és díjköteles használata

4.1. Díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:

a) a fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló rendezvények,

b) a községben működő civil szervezetek működésének biztosítása,

c) egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági szűrései esetén.

A díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat.

4.2. Díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:

a) kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére,

b) magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására,

c) a nem önkormányzat által, valamint a nem a községben működő civil szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvények,

d) minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből közvetlen kiadással jár.

5. Díjtételek

5.1. Interaktív Méhészeti Kiállítás: rendezvény méretétől függően 5.000 Ft - 10.000 Ft/8 óra,

5.2. Közösségi ház: rendezvény méretétől függően 5.000 Ft - 10.000 Ft/8 óra,

6. Nyitvatartás

6.1. Interaktív Méhészeti Kiállítás

a) április 1. – október 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 18.00 óráig,

b) november 1. – március 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 16.00 óráig.

6.2. Berzsenyi Dániel Emlékház

a) április 1. – október 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 18.00 óráig,

b) november 1. – március 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 16.00 óráig.

6.3. Közösségi ház

a) április 1. – október 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 18.00 óráig,

b) november 1. – március 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 16.00 óráig.”