Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 05. 06

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy Nikla község lakosságának művelődési értékeit, kulturális szükségleteit, valamint a helyi lehetőségeket és sajátosságot figyelembe véve támogassa az önkormányzat közművelődési feladatait, megszervezze a közművelődési alapszolgáltatásokat, meghatározza azok ellátási formáit, finanszírozásának rendjét és mértékét.

(2) A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a jelenleg fennálló közművelődési színterek fenntartásáról. Ezen túlmenően az önkormányzat épít a civil szervezetekre, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a község kulturális életét gazdagítja.

(3) Az önkormányzat elismeri, hogy Nikla község minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed Nikla község területén működő közösségi színterekre, szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, vállalkozásokra, a társulásokra, valamint a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, amelyek a jelen rendeletben meghatározott községi közművelődési feladatokat ellátják.

3. A helyi közművelődési feladatok meghatározása

3. § (1) Nikla Községi Önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladat- körében az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat szervezi meg:

 • a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 • b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 • c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
 • d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében

 • a) támogatja az iskolarendszeren kívüli öntevékenység, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését,
 • b) feltárja és megismerteti a település környezeti, szellemi hagyományait, gondozza és gazdagítja a helyi művelődési szokásokat,
 • c) támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének kialakítását, kézműves szakkörök működésével,
 • d) segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését – civil közösségek fórumainak biztosításával,
 • e) biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket,
 • f) elősegíti az egyetemes, nemzeti értékek megismerését, valamint elősegíti azok befogadását,
 • g) megteremti a civil közösségek közművelődési lehetőségeit,
 • h) szerepet vállal az ifjúság érdekérvényesítésének, művelődési kezdeményezésének gondozásában,
 • i) törekszik a turizmus fellendítésére,
 • j) határon túli közösségekkel, országos szervezetekkel keresi a kapcsolatok lehetőségének kiépítését,
 • k) elősegíti a nemzetiségi értékek megismerését, elősegíti azok befogadását, hagyományainak ápolását,
 • l) támogatja a községi nagyrendezvények, fesztiválok megrendezését.

(3) Az önkormányzata a (2) bekezdésben vállalt feladatokat az életkori sajátosságok figyelembevételével közművelődési szakkörök, amatőr alkotó és művelődési közösségek, ismeretterjesztő előadások, szórakoztató rendezvények formájában valósítja meg, valamint lehetőséget biztosít a nemzeti kulturális értékek megismeréséhez.

4. Közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében az alábbi közösségi színtereket tartja fenn és működteti:

 • a) Méhészeti kiállítás és közösségi ház (8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 31.),
 • b) a Berzsenyi Dániel Emlékház (8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 96.).
 • c)[1] Közösségi ház (8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 31.)

5. § Az önkormányzat a közművelődési feladatellátása során együttműködik a civil szervezetekkel, amelyeknek közművelődési feladatellátását támogatja.

6. § Az önkormányzat szerepet vállal a közművelődési tevékenység támogatása érdekében a nemzeti, állami rendezvényeinek megszervezésében.

7. § A közösségi színterek használati szabályait, nyitva tartását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése

8. § E rendelet által meghatározott közművelődési feladatok fenntartói, irányítói, és felügyeleti hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. Az önkormányzat határozza meg a közösségi színterek használatának szabályait, működésük módját, valamint elfogadja éves munkatervüket, gondoskodik a tervszerű közművelődési feladatellátástól és beszámoltatásról.

6. A közművelődési feladatok finanszírozása

9. § Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétele, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, az elkülönített állami pénzalapokból és pályázati forrásokból elnyerhető támogatás.

10. § A község egészének közművelődési életét gazdagító tevékenységek megvalósítása érdekében – külön döntés alapján – az önkormányzat közművelődési megállapodást köthet.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődési feladatokról, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 5/2004. (IV.2.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet [2]

Az 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez A közösségi színterek használati szabályzata

1. A község közösségi színtereinek szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki

1.1. a használati szabályzatban, valamint a házirendben foglalt feltételeket elfogadja.

1.2. a közösségi színtér fenntartója: Nikla Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat)

2. A közösségi színtér fenntartójának címe: Nikla Községi Önkormányzat, székhely: 8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 51., telefonszám: 0685/536-015, e-mail: kornikla@enternet.hu

3. A közösségi színterek igénybevételének közös szabályai

3.1. A színterek igénybevételének szándékát legalább 15 nappal a tervezett igénybevétel előtt írásban kell kérni. A polgármester az éves közművelődési programok időpontjainak figyelembe vételével bírálja el a kérést. Több kérelmező esetében a helyiséghasználati igényekről a polgármester dönt.

3.2. A színterek elérhetősége:

3.2.1. Interaktív Méhészeti Kiállítás: telefon: 85/951-384, e-mail: interaktiv.meheszeti.kiallitas@gmail.com, honlap: www.nikla.hu

3.2.2. Berzsenyi Dániel Emlékház: telefon: 85/951-378, e-mail: berzsenyiemlekhaz@gmail.com, honlap: www.nikla.hu

3.2.3. Közösségi ház: telefon: 85/951-384, e-mail: interaktiv.meheszeti.kiallitas@gmail.com, honlap: www.nikla.hu

3.3. A színterek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., Húsvét hétfő, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) nem vehetők igénybe, kivéve az önkormányzat saját szervezésű rendezvényeit.

3.4. Az önkormányzat a községben működő civil szervezetek részére, amelyek alapító okirata és tevékenységes ismert, és megfelel a rendelet 3. §-ának ingyenesen biztosítja a közösségi színterek igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a polgármester dönt a helyiségek igénybevételének lehetőségéről vagy a használati díj mértékéről.

4. A közösségi színtér helyiségeinek díjmentes és díjköteles használata

4.1. Díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:

A díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat.

 • a) a fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló rendezvények,
 • b) a községben működő civil szervezetek működésének biztosítása,
 • c) egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági szűrései esetén.

4.2. Díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:

 • a) kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére,
 • b) magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására,
 • c) a nem önkormányzat által, valamint a nem a községben működő civil szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvények,
 • d) minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből közvetlen kiadással jár.

5. Díjtételek

5.1. Interaktív Méhészeti Kiállítás: rendezvény méretétől függően 5.000 Ft - 10.000 Ft/8 óra,

5.2. Közösségi ház: rendezvény méretétől függően 5.000 Ft - 10.000 Ft/8 óra,

6. Nyitvatartás

6.1. Interaktív Méhészeti Kiállítás

 • a) április 1. – október 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 18.00 óráig,
 • b) november 1. – március 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 16.00 óráig.

6.2. Berzsenyi Dániel Emlékház

 • a) április 1. – október 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 18.00 óráig,
 • b) november 1. – március 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 16.00 óráig.

6.3. Közösségi ház

 • a) április 1. – október 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 18.00 óráig,
 • b) november 1. – március 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 16.00 óráig.

[1] A 4. § c) pontját a Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
[2] Az 1. melléklet a Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.