Máriahalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 06. 01

Máriahalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Máriahalom község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Máriahalom Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatot hoz létre.

(2) A falugondnoki szolgáltatás célja:

 • a) a szociális alapellátások színvonalának javítása, jobb életminőség eléréséhez segítségadás,
 • b) a község intézményhiányaiból eredő települési hátrányok enyhítése,
 • c) biztosítani a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését,
 • d) a településen lakó családok életfeltételeinek javítása,
 • e) a helyi társadalmi és civil szféra erősítésé a jobb életminőség elérése érdekében,
 • f) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

(3) A falugondnoki szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

2. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

2. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

 • a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,
 • b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,
 • c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.

(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

 • a) étkeztetésben való közreműködés,
 • b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,
 • c) közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben,
 • d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,

(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

 • a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
 • b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
 • c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a (2) bekezdésen írtakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

 • a) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
 • b) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(5) A falugondnok elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat látja el. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátást ne veszélyeztesse.

3. A falugondnoki szolgálat igénybevételének rendje

3. § (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a falugondnoknál kell bejelenteni személyesen, telefonon, vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.

(3) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

4. A falugondnoki szolgálat ellátása

4. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok az Önkormányzat tulajdonában álló gépjármű segítségével látja el.

(2) A falugondnok tevékenységnaplót köteles vezetni. Az ellátottnak nem kell aláírásával ellátni a tevékenységnapló adott napi példányát.

(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb távolmaradása esetén helyettesíteni kell. A helyettesítés megszervezéséről a Polgármester gondoskodik.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. június elsején lép hatályba.