Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/1997. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím adományozásáról

Hatályos: 2017. 07. 26

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/1997. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím adományozásáról

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete - az Ötv. 1. §-ának /6/ bekezdése a./ pontjában biztosított jogkörében eljárva, az Ötv. 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a díszpolgári cím adományozásáról szóló 5/1997. (III.27.) ÖR. számú rendeletének módosításáról és egységes szövegéről az alábbi rendeletet alkotja:

A díszpolgári cím

1. § (1) Csanádpalota Város Önkormányzatának képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a település közösségének szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítsen, ,,CSANÁDPALOTA VÁROS DÍSZPOLGÁRA" címet alapít.

(2) A „CSANÁDPALOTA A VÁROS DÍSZPOLGÁRA" cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a településen belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(3) Díszpolgári cím évente egy alkalommal adományozható.

(4) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél jár és 50.000 forint összegű pénzbeli jutalom.

(5) ) A díszoklevél A/3-as méretű lap, díszhengerben, mely tartalmazza:

- a település címerét,

- az adományozó megjelölését,

- az adományozásról szóló döntés számát, keltét,

- az elismerésben részesített személy nevét,

- a cím adományozásának indokát,

- az oklevél átadásának keltét,

- a település polgármesterének és jegyzőjének nevét és aláírását,

- a város pecsétjének lenyomatát.

2. § (1) A város díszpolgára az adományoztatástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti azokat a kedvezményeket, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletnek.

(2) A város díszpolgára:

  • a) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos,
  • b) díjtalanul látogathatja az Önkormányzat valamennyi közművelődési intézményét, valamint az ilyen jellegű rendezvényeit,
  • c) ingyenesen jogosult a „PALOTAI KRÓNIKA" című, havonta megjelenő újságra melynek díját az Önkormányzat fedezi,
  • d) öregsége, betegsége esetén - amennyiben gondviselés nélkül maradt - gondviselésre jogosult,
  • e) elhalálozás esetén- családja beleegyezésével- az Önkormányzat saját halottjának tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.
  • e) kérelmére az Önkormányzat a bogácsi üdülőjében évente kéthetes időtartamra díjmentes faház-használatot biztosít. A használat ideje alatt az igénybe vett egyéb szolgáltatások (ágyhuzat, hősugárzó használata stb....) is díjmentesek.

Adományozás rendje

3. § (1) A díszpolgári címet a városnapon tartott ünnepségen kell átadni.

(2) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:

a) polgármester, települési képviselő

b) képviselő-testület bizottságai

c) pártok, társadalmi szervezetek.

c) a község lakossága

(3) A cím adományozására vonatkozó javaslatnak az indoklást is tartalmaznia kell.

(4) A javaslatot - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a polgármesternek kell eljuttatni, minden év június hó 15. napjáig.

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti javaslattevők javaslataikat a napirend tárgyalása alkalmával is előterjeszthetik.

(6) A (4) bekezdés szerinti határidőre beérkezett javaslatokat a Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság véleményezi.

(7) A Képviselő-testületi a díszpolgári cím adományozásáról minden évben a június havi ülésén dönt, egyedi határozattal, minősített többséggel.

(8) Amennyiben több javasolt személy közül egyik sem kapja meg a cím adományozásához szükséges szavazatot, az ismételt szavazásnál már csak a három legtöbb szavazatot kapott személyre vonatkozó javaslatot kell szavazásra bocsájtani.

(9) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. Legközelebbi hozzátartozón a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozókat - kivéve az élettársat - kell érteni. Az átvételre jogosultság szempontjából a házastárs az egyeneságbeli rokont, az egyeneságbeli rokon a testvért megelőzi. Házastárs hiányában az elismerés átvételére a sorban következő legidősebb hozzátartozó jogosult.

(10) E címmel kitüntetettről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot.

A cím visszavonása

4. § (1) A díszpolgári cím a Képviselő-testület egyedi határozattal visszavonja, ha az elismerésben részesített személyt a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélte.

Záró rendelkezések

5. § (1) Az elismerésben részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal hatósági nyilvántartást vezet és gondoskodik a 2. §. (2) bekezdésben foglalt rendelkezések érvényesüléseiről.

(2) A díszpolgári cím adományozásával járó költségek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

6 § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(1a) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2000. (VI.1.) ÖR. és a 13/2001. (VII.23.) ör. rendeletei hatályukat vesztik.