Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 10. 28

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról

2021.06.01.

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Enying város közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerint meghatározott személyekre terjed ki.

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül az Enying város területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek esetében is.

(3) A lakóhely vagy tartózkodási hely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

2. Hatásköri szabályok

2. § A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az e rendeletben meghatározott pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások megállapítására, kifizetésére, folyósítására, valamint ellenőrzésére kiterjedő hatáskörét.

3. A támogatások rendszere

3. § (1) A települési támogatás Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátás.

(2) Rászorultság esetén a hatáskörrel rendelkező az arra jogosult személynek

a) lakásfenntartási települési támogatást,

b) rendkívüli települési támogatásként

ba) pénzbeli rendkívüli települési támogatást

bb) természetbeni rendkívüli települési támogatást

(a továbbiakban együtt: települési támogatás) állapíthat meg a külön jogszabályokban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

4. Eljárási szabályok

4. § (1) E rendeletet a Szt., a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet(a továbbiakban: Vhr.), az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályaival együtt kell alkalmazni.

5. § (1) A lakásfenntartási települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet és a természetbeni települési támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon az Enyingi Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) címezve kell előterjeszteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek év közben folyamatosan benyújthatóak.

(3) A kérelmek alapján az előkészítő eljárás lefolytatása az (1) bekezdésben megjelölt szerv feladata.

(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját és a vele egy háztartásban élők jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, illetőleg azokat igazolni.

(5)1 A jövedelemvizsgálat során az Szt. 4.§ (1) bekezdését, 10.§-át valamint a Vhr. 3.§-át megfelelően kell alkalmazni.

6. § A lakásfenntartási települési támogatás iránti kérelemhez a kérelmezőnek az alábbi igazolásokat kell benyújtania:

a) bérleti vagy albérleti szerződést,

b) pénzintézeti kölcsön törlesztő részlet pénzintézet általi igazolását,

c) közös költség befizetését igazoló okiratot (pl.: bevételi pénztárbizonylat),

d) a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított közüzemi számlák másolati példányát (különösen: villanyáram, szemétszállítás, víz- és gázfogyasztás),

e) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit – háztartási tüzelőanyagot - a forgalmazó által kiállított számlával igazolja.

7. § (1) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti eljárásban:

a) tartós vagy időszakos betegség esetén a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a gyógykezeléshez szükséges gyógyszer közgyógyellátás terhére nem rendelhető,

b) a gyógyászati segédeszköz vagy külföldi gyógyszer esetén a szakorvos igazolását, hogy a segédeszköz közgyógyellátás terhére nem rendelhető, illetőleg külföldi beszerzés szükséges,

c) elemi kár esetén a biztosító igazolását arról, hogy a károsult rendelkezett-e biztosítással és milyen összeg került kifizetésre, továbbá a kárbecslés és javítás költségeinek előzetes kalkulációját,

d) egyéb rendkívüli élethelyzet igazolását.

(2) Amennyiben a nem várt többletkiadás temetéssel függ össze, a települési támogatás megállapítása iránti eljárásban csatolni kell:

a) a temetés költségeiről - a támogatást kérő vagy vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát,

b) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát,

c) tartási, öröklési, életjáradéki szerződést, ha kötöttek.

8. § (1) A hatáskör gyakorlója a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Szükség esetén az előkészítő jogosult környezettanulmány lefolytatására, amely tartalmazza:

a) kérelmező alapvető személyazonosító adatait,

b) kérelmező belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, tartózkodási jogcímét,

c) a jogosultság megállapításához szükség jövedelmi, vagyoni adatokat,

d) a lakás nagyságára, komfortfokozatára, minőségére, közműellátottságára vonatkozó adatokat.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező körülményeit az előkészítő 6 hónapon belül vizsgálta és a csatolt iratok alapján nem feltételezhető azokban lényeges változás.

9. § Amennyiben a kérelmező nyilvánvalóan valótlan és lehetetlen adatot szolgáltat kérelmét el kell utasítani.

10. § Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat, nyilatkozatokat a felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást a hatáskör gyakorlója megszüntetheti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

11. § (1) A készpénzben felvett rendkívüli települési támogatás esetén a polgármester határozatában rendelkezhet arról, hogy a támogatottnak a pénz felvételétől számított 15 napon belül el kell-e számolnia.

(2) Amennyiben a támogatott elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 6 hónapon belül települési támogatásban nem részesülhet. Az elszámolási kötelezettségről rendelkező határozatban - az elszámolás elmaradása esetére - kilátásba kell helyezni a joghátrány alkalmazását.

(3) A támogatott a 15 napos határidő elmulasztása esetén, amennyiben az neki nem volt felróható, a határidő elteltétől számított 3 hónapon belül igazolási kérelemmel élhet.

II. Fejezet

PÉNZBELI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

1. Lakásfenntartási települési támogatás

12. § (1) E települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A polgármester a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, illetve a közös költséghez lakásfenntartási települési támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.

(2)2

(3)3 A megállapított lakásfenntartási települési támogatás összegét a Hivatal közvetlenül a szolgáltató részére utalja át.

(4) A lakásfenntartási települési támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

13. § (1) A lakásfenntartási települési támogatás alapja az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem.

(2) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(3) A lakásfenntartási települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

14. § (1) A lakásfenntartási települési támogatás ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója a lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa.

(2) A jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie.

(3) A kérelmező (2) bekezdés szerinti lakókörnyezetét abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha

a) a nem kultúrnövényzet – különösen a fű – magassága nem haladja meg a 15 cm-t,

b) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet kétszeres űrtartalmánál több – felhalmozott – háztartási és egyéb hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban,

c) az állatok tartására megfelelően kialakított, tisztántartott hely áll rendelkezésre, nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a trágyalé,

d) a tüzelőanyag rendezett formában felhalmozva, és nem szétszórtan található,

e) a ház előtti felszíni vízelvezető-csatornarendszer tiszta, a csapadékvíz lefolyását semmi sem – különösen, de nem kizárólag hulladék, építési törmelék – akadályozza,

f) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre, továbbá a ház előtti járda, illetve közterület tiszta, annak folyamatos tisztántartásáról gondoskodnak,

g) azt rendeltetésszerűen használják, azt folyamatosan tisztántartják, takarítják, állagát megóvják,

h) az rágcsálóktól, kártevőktől mentes, azoktól való mentesítéséről folyamatosan gondoskodnak.

(4) Az e szakaszban megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt megfelelő, de legalább öt napos határidő tűzésével - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani.

15. § (1) A lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege

a) 2 000 forint, azaz kettőezer forint, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát,

b) 4 000 forint, azaz négyezer forint, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát.

(2) Amennyiben a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, úgy a kérelmező lakásfenntartási települési támogatásban nem részesíthető.

(3) A lakásfenntartási települési támogatást egy évre kell megállapítani.

(4) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a polgármester a 15. § szerinti okból elutasítja, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás bármely tagja által benyújtott lakásfenntartási települési támogatás iránti kérelmet el kell utasítani.

16. § (1)4 Lakásfenntartási települési támogatás háztartásonként, lakásonként csak egy jogosult részére állapítható meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

2. Rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési támogatás

17. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról átmenetileg vagy tartósan más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, illetve a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.

(2) Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen azon személy részére, aki

a) betegség miatt (kórházi kezelésben részesült, gyógyszerének kiváltása anyagi okok miatt nem megoldott)

b) haláleset miatt

c) elemi kár bekövetkezése miatt

d) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,

e) iskoláztatás biztosítása érdekében,

f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,

g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához

h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése miatt

anyagi vagy természetbeni segítségre szorulnak.

18. § (1) Rendkívüli települési támogatás temetés céljára nyújtható annak az eltemettetőnek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és erről írásban nyilatkozik.

(2) A támogatás iránti kérelmet az eltemettetést követő 30 napon túl nem lehet benyújtani.

(3) Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható.

19. § (1) A rendkívüli települési támogatás minimum összege 1 000 forint, maximum összege 20 000 forint vagy ennek megfelelő értékű természetbeni juttatás alkalmanként.

(2) A rendkívüli települési támogatást készpénz vagy természetbeni ellátás formájában lehet megállapítani.

(3) Természetbeni települési támogatásként adható

a) élelmiszer utalvány,

b) élelmiszer,

c) tüzelőanyagként tűzifa,

d) építési anyag,

e) vényköteles gyógyszer kiváltása.

20. § Az egy háztartásban élők külön-külön nem segélyezhetők.

21. § A rendkívüli települési támogatás kifizetése a döntésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül banki utalással vagy házipénztárból történő kifizetéssel teljesíthető.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Ez a rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete.

(3) A 2018. április 30. napján folyamatban lévő települési támogatási kérelmek tekintetében a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet eljárási szabályai az irányadók.

Enying, 2018. április 18.
1

Az 5. § (5) bekezdése az Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 12. § (2) bekezdését az Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 12. § (3) bekezdése az Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 16. § (1) bekezdése az Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet az Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.