Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 09 - 2021. 05. 08

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Kormány 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, majd a 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-Co-V-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a város polgármestere a kormányrendelet által a veszélyhelyzetben alkalmazni rendelt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § Az ülést levezető polgármester feladatai és jogosítványai:

 • 1. megnyitja és berekeszti az ülést,
 • 2. megállapítja és az ülés folyamán figyelemmel kíséri a határozatképességet,
 • 3. két havonta írásbeli tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
 • 4. előterjeszti, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot,
 • 5. napirendi pontonként vezeti a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,
 • 6. kiegészítést kérhet, ennek lehetőségét megadhatja az előterjesztőnek,
 • 7. hozzászóláskor megadja, illetve megvonja a szót,
 • 8. hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását, vagy a vita lezárását,
 • 9. figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, vagy ha ismétli a korábban már elmondottakat; a figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót, aminek következményeként az illető személy ugyanazon ügyben nem szólalhat fel,
 • 10. ügyel a módosító indítványok és határozati javaslatok precíz megfogalmazására, szavazásra bocsátásuk előtt felolvassa azok szövegét,
 • 11. napirendi pontonként szavazásra bocsátja - először a módosító, kiegészítő indítványokat, figyelemmel az időbeli előterjesztések sorrendjére – a határozati javaslatot,
 • 12. megállapítja a szavazás eredményét
 • 13. kihirdeti a határozatokat,
 • 14. biztosítja a képviselők interpellációs és kérdezési jogának gyakorlását,
 • 15. tárgyalási szünetet rendelhet el a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor, az ülést meghatározott időre félbeszakíthatja vagy berekesztheti,
 • 16. biztosítja az ülés zavartalan rendjét.”

2. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vitában résztvevők ugyanazon napirendi pont tárgyalása során legfeljebb két alkalommal nyilváníthatnak véleményt. A hozzászólások maximális időtartama:

 • a) a napirendi pont előterjesztője esetén
  • aa) vita előtti indokolás, kiegészítés 10 perc
  • ab) kérdésekre, észrevételekre adott válasz esetén legfeljebb 5 perc
 • b) az érintett állandó bizottság elnöke esetében 5 perc; az előterjesztést véleményezni kívánó többi állandó bizottság esetében 3 perc
 • c) a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak esetében
  • ca) első alkalommal 5 perc
  • cb) második alkalommal 1 perc”

3. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. § Az önkormányzati rendeletek vonatkozásában a jogalkalmazás és a jogkövetés tapasztalatairól a polgármester indítványára a jegyző tájékoztatást ad.”

4. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § Zárt ülésről készült jegyzőkönyv vezetése megegyezik az általános szabályokkal, de kezeléséről - a korlátozott betekintési jogra tekintettel - a jegyzőnek külön kell gondoskodni.”

5. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A beszámolás írásban történik. A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló alapja a végrehajtásért felelősök jelentése. A beszámoló elkészíttetéséről a jegyző gondoskodik a Titkársági Iroda útján.”

6. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet XIV. Fejezete a következő 71/A. §-sal egészül ki:

„71/A. § A településen működő, bíróság által bejegyzett civil szervetek, egyesületek, mint önszerveződő közösségek képviselőit tevékenységi körükben tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület és bizottságai ülésein.”

7. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 74/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„74/A. § A feladatok hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében a jogszabályi keretek között az önkormányzat, mint költségvetési szerv szervezeti egységeként Egészségfejlesztési Irodát, lakás-és piacfelügyeletet, valamint közterület-felügyeletet működtet.”

8. § (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. függelék a 3/2018.(II.20) rendelethez helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. függelék a 3/2018.(II.20.) rendelethez helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. függelék a 3/2018.(II.20.) rendelethez helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. függelék a 3/2018.(II.20.) rendelethez helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. függelék a 3/2018.(II.20.) rendelethez helyébe a 10. melléklet lép.

9. § Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet

10. § Ez a rendelet 2021. május 9-én lép hatályba.

1. melléklet

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

Munkaügyi ágazat
Egyéb foglalkoztatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet 7. § (2) és (9) bekezdés
Pénzügyi ágazat
Költségvetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1. 1991. évi XX.tv. 138. § (1) h.,
2. 1991. évi XX.tv. 138. § (1) i.,
3. 2011.évi CLXXV. törvény 2. § 15. pont a) pont, illetve 20. § (3) c) pont – alapítványok kivételével
Népjóléti ágazat
Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. 1993. évi III. törvény 45. § (1), 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (2)
2. 1993. évi III. tv. 114. § (3)
3. 1993. évi III. tv. 7. § (1), 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. § (2)
Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. 18/1998.(VI.3.) NM rendelet 36. § (4)
Az önkormányzati bérlakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (5)
2. 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2)-(3)
Közlekedési, hírközlési, vízügyi ágazat
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. 1988. évi 1. tv.3. § (2) bekezdés
2. 1988. évi 1. tv.12. § (5) bekezdés
3. 1988. évi 1. tv.14. § (1) bekezdés a) pont
4. 1988. évi 1. tv.34. § (4) bekezdés
5. 1988. évi 1. tv.34. § (6) bekezdés
6. 1988. évi 1. tv.36. § (1) bekezdés
7. 1988. évi 1. tv.37. § (2) bekezdés
8. 1988. évi 1. tv.41. § (2) bekezdése
9. 1988. évi 1. tv.42. § (3) bekezdés
10. 1988. évi 1. tv.42/A. § (1) bekezdés

2. melléklet

A képviselő-testület által a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörök

1. Humánágazati Bizottságra átruházott hatáskörök
Munkaügyi ágazat
Intézményirányítással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1. 2011. évi CXCV. tv 9. § b) - a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában
2. 2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ vonatkozásában
3. 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) d)
Köznevelési ágazat
Közneveléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1. 2011. évi CXC. tv. 25. § (4)
2. 2011. évi CXC. tv. 26. § (1)
3. 2011. évi CXC. tv. 49. § (3)
4. 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) b)
5. 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) h)
6. 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) i)
Művelődési ágazat
Közművelődéssel ,közgyűjteménnyel, művészeti tevékenységgel, testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1. 1991. évi XX. tv. 109. § (1) - javaslatot tesz a művészeti alkotás elhelyezésére
2. 1991. évi XX. tv. 111. § (1)
3. 1991. évi XX. tv. 121. § a) - javaslatot tehet a támogatásra
4. 1991. évi XX. tv. 121. § b) - javaslatot tehet a támogatásra
5. 2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - a közművelődési intézmény vonatkozásában
6. 2011. évi CXCV. tv. 9. § b) - Encs Városi Sportközpont vonatkozásában
Könyvtár működtetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1. 1997. évi CXL. tv. 56. § (4)
2. 1997. évi CXL. tv. 58. § (3)
3. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) a)
4. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) b) - az SZMSZ vonatkozásában
5. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) d)
6. 1997. évi CXL. tv. 68. § (1) g)
7. 1997. évi CXL. tv. 78/I. § (3)
8. 1997. évi CXL. tv.78/I. § (4) a)
9. 1997. évi CXL. tv.78/I. § (4) b) - SZMSZ és éves munkaterv vonatkozásában
10. 6/2001. (I. 17.) Korm. rend. 4. §
Népjóléti ágazat
Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1. 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 16/A. § (1) Kialakítja a támogatás szempontrendszerét, dönt az egyes támogatási összegekről, és odaítéli a támogatást.
Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1. 1997. évi CLIV. tv. 155. § (1) a) és g) - szakmai felügyelet és ellenőrzés vonatkozásában
2. 1997. évi CLIV tv. 155. § (1) f)
3. 1997. évi CLIV. tv. 153. § (1) c)
2. Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök
Munkaügyi ágazat
Polgármesterrel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlásához kapcsolódó feladat-és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1. 2011. évi CXCIX. tv. 225/C. § (2) - az ütemezett szabadság kiadása, engedélyezése vonatkozásában Környezetvédelmi és területfejlesztési ágazat
Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS MEGJEGYZÉS
1. 1995. évi LIII. tv.46. § (1) f)
2. 1995. évi LIII. tv. 48. § (3)
3. 1995. évi LIII. tv. 54. § (2) - Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében, fejlesztésében.
4. 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) a)
5. 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) c)
Közlekedési, hírközlési, vízügyi ágazat
Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. 1988. évi I. tv. 31. § (1)
2. 1988. évi I. tv. 31. § (2)
3. 1988. évi I. tv. 34. § (2)
4. 1988. évi I. tv. 43. § (1)
5. 20/1984. (XII. 21.) KM rend. 2. § (5)
6. 20/1984. (XII.21.) KM rend. 2. § (9)
Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. 160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. 24. § (1)
2. 160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. 25. § (1)

3. melléklet

Roma Nemzetiségi Önkormányzat jogköre és joggyakorlás rendje

A városi önkormányzati döntésekhez kapcsolódó véleményezési jogköre
Véleményt nyilvánít a szociális földprogrammal kapcsolatos kérdésekben.
Véleményt nyilváníthat a lakosságot érintő önkormányzati rendelet-tervezetekről.
Figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását.
Részt vesz a helyi foglalkoztatási érdekegyeztetésben.
Figyelemmel kíséri a helyi természetvédelmi feladatok ellátását.
Véleményt nyilváníthat az önkormányzat intézményei vezetőinek kinevezése ügyében.
Egyetértési jogot gyakorol a nemzetiségi alapkönyvtár kijelölése tekintetében.
közreműködik az általános iskolai tanulmányok befejezését követően tovább nem tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtésében.
A javaslatok, kezdeményezések kezelésének, a véleményezési és egyetértési jog gyakorlásának rendje
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a település nemzetiséghez tartozó lakosságát érintő javaslatait, kezdeményezéseit a 21. § (2) bekezdés f) pontban meghatározott képviselője útján terjesztheti elő.
A megkeresett szerv vezetője a hatáskörébe tartozó kérdésben a kezdeményezésről a kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles érdemben nyilatkozni vagy határozni. Ha a megkeresett szerv vezetője a megkeresés tárgyát illetően nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, köteles a megkeresést három napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez áttenni.
Amennyiben a kezdeményezés a képviselő-testület vagy valamely bizottság hatáskörébe tartozik, a beérkezett javaslatot, kezdeményezést a megkeresett szerv vezetője a képviselő-testület, vagy bizottság munkaterv szerinti soros ülésére terjeszti elő döntéshozatal céljából arra való figyelemmel, hogy a testületi szerv hatvan napon belül köteles érdemben határozni, illetve harminc – jogalkotással összefüggő kérdésben negyvenöt – napon belül érdemben nyilatkozni.
A nemzetiségi önkormányzat hatáskörébe tartozó véleményezési és egyetértési jogköre körében hozott döntés meghozatalát a képviselő-testület képviseletében a polgármester a nemzetiségi önkormányzat elnökénél kezdeményezi úgy, hogy a döntést előkészítő írásos anyagot a nemzetiségi önkormányzat tagjai az elnök előterjesztésében az ülést megelőző legalább 3 nappal korábban megkapják.
A nemzetiségi önkormányzat véleményezési, illetve egyetértési jogkörében hozott döntését, vagy annak elmulasztását települési önkormányzat képviselő-testülete ülésén tanácskozási joggal részt vevő nemzetiségi önkormányzat elnöke, ennek hiányában a napirend előterjesztője ismerteti a döntéshozatalt megelőzően.
Az egyetértési és a véleményezési jog jogosultja jogait az ez irányú kezdeményezés kézhezvételétől, vagy az egyéb módon történő tudomására jutástól számított harminc napon belül gyakorolhatja. E határidő elmulasztása jogvesztő.
Ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a helyi önkormányzatnak vagy szervének döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat elnöke által benyújtott erre irányuló kezdeményezést a döntésre jogosult köteles a következő ülésén napirendre tűzni, valamint a kezdeményezés benyújtásától számított harminc, testületi döntés esetén hatvan napon belül döntést hozni.

4. melléklet

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Nemzetiségi ügyek

RNÖ működéséhez segítségnyújtás

Közoktatási feladatok

Óvodai ellátás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Szociális ellátás

Házi segítségnyújtás

Támogató szolgáltatás

Idősek nappali ellátása

Idősek otthona

Szociális étkeztetés

Étkeztetés (dolgozói, vendég)

Családsegítő-szolgálat

Biztos Kezdet Gyerekházak működtetése

Családsegítő Központ

Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység támogatása

Gyermekjóléti feladatok

Gyermekjóléti szolgálat

Bölcsődei ellátás

Nevelési, oktatási intézmények étkeztetése

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

Közművelődési feladatok

Művelődési ház

Kulturális szolgáltatás

Könyvtári ellátás

civil szervezetek támogatása

városi lap és helyi TV támogatása

Sport feladatok

Sportközpont üzemeltetése

sporttámogatások nyújtása (egyesületnek)

Igazgatási feladatok

Polgármesteri Hivatal

Egészségügyi feladatok

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás

Járóbeteg szakellátás

Védőnői szolgálat

Egészségfejlesztési Iroda működtetése

Háziorvosi és fogorvosi ügyelet

Fogászat

Iskola-egészségügyi ellátás

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés

Helyi közfoglalkoztatás

Polgárvédelem, katasztrófavédelem

Piacfenntartás

Hulladékgazdálkodás

Városüzemeltetési feladatok

Köztisztaság

Közterület felügyelet

Közvilágítás

Park- és közterület fenntartás

Köztemető fenntartás

Útfenntartás

Parkolás lehetőségének biztosítása

5. melléklet

A képviselő-testület által társulásokra átruházott feladat- és hatáskörök

A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásra átruházott feladat-és hatáskörök
Településüzemeltetési ágazat
Kötelező közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat keretén belül hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése, 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) 19. pontja, valamint a 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 27.a pontja

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulásra átruházott feladat és hatáskörök
Egészségügyi ágazat
Kötelező egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
Egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó közfeladat keretén belül a háziorvosi és a fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezése, biztosítása, a szolgáltatási szerződés megkötése, 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015 évi CXXIII. törvény 5. § (1) c)

6. melléklet

A képviselő-testület tagjainak névsora

1. Mikola Gergely (polgármester)
2. Bratu Tamás (alpolgármester)
3. Bratu Ferenc
4. Buchala István
5. Karsai Attila
6. Kléri Bertalan
7. Konyor Judit
8. Major Éva
9.Paul József

7. melléklet

Állandó bizottságok megnevezése és tagjainak névsora

Humánágazati Bizottság:
Karsai Attila elnök
Konyor Judit tag
Kléri Bertalan Pál tag
Kissné dr. Kóbor Eleonóra külső tag
Dudásné Amriskó Anett külső tag

Pénzügyi Bizottság:
Major Éva elnök
Buchala István tag
Konyor Judit tag
Zsiga Krisztián külső tag
Sándor Karaffa Edit külső tag

Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság:
Paul József elnök
Kléri Bertalan Pál tag
Bratu Ferenc tag
Pásztor András külső tag
Dudás Szabolcs külső tag

8. melléklet

Hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke

5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

17/2020 (X.20.) önkormányzati rendelet

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

12/2020.(V.29.) önkormányzati rendelet

A 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet

A helyi közművelődésről

2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

13/2019.(V.21.) önkormányzati rendelet

A 2018. évi pénzügyi terv elfogadásáról

21/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

20/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

14/2018 (V.29.) önkormányzati rendelet

A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

3/2018.(II.20) önkormányzati rendelet

A Szervezeti és Működési Szabályzatról

40/2017 (XII.19) önkormányzati rendelet

A településkép védelméről

35/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet

A játéktermek engedélyezéséről

34/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet

A közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól

33/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet

A településnév használatának szabályozásáról

32/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet

A városi címer és zászló használatáról

31/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet

A víziközműre rácsatlakozás szabályairól

30/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

29/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól

28/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról

26/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet

Virágos Encsért Mozgalom létrehozásáról

25/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet

A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

24/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet

A nem gazdasági célú hirdetmények elhelyezéséről

23/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

19/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

10/2017.(V.23.) önkormányzati rendelet

A 2016.évi pénzügyi terv végrehajtásáról

6/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelet

Az anyakönyvi eljáráshelyi rendjéről

3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet

Az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről

26/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet

A helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről

21/2016.(X.26.) önkormányzati rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

12/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelet

A 2015.évi pénzügyi terv végrehajtásáról

5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról

4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet

Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről

3/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet

A vásárokról és a piacokról

17/2015. ( IX. 11) önkormányzati rendelet

a talajterhelési díjról

16/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet

a helyi adókról

10/2015. (IV.21.) önkormányzati rendelet

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

8/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet

a helyi kitüntetések alapításáról és az Encs Város Díszpolgára cím adományozásáról

6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

27/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet

a települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről

16/2014.(IV.15) önkormányzati rendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

14/2014.(IV.14.) önkormányzati rendelet

a köztisztaság és településtisztaság fenntartásáról

12/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelet

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

7/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

21/2013.(X.22.) önkormányzati rendelet

a szeszes ital árusítás és közterületi fogyasztás tilalmáról

18/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

16/2013.(VIII. 3.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról

7/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet

a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról

5/2013. (III. 27. ) önkormányzati rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

6/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

5/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

5/2010. (IV. 20.) önkormányzati rendelet

- az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

8/2009. (IV. 21.) önkormányzati rendelet

- az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

4/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

11/2007.(IV. 17.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

6/2006. (IV.11.) önkormányzati rendelet

- az önkormányzat 2005. évi költségvetési zárszámadásáról

7/2005. (IV.19.) önkormányzati rendelet

- az önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

3/2005. (I.29.) önkormányzati rendelet

a hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról és kihirdetéséről

13/2004.(IV.20.) önkormányzati rendelet

- Az Önkormányzat 2003. évi költségvetési zárszámadásáról

12/2003. (IV.15.) önkormányzati rendelet

- Az önkormányzat 2002. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

22/2002.(IX.23.) önkormányzati rendelet

- Encs város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról.

12/2002.(IV.16.) önkormányzati rendelet

- Az önkormányzat 2001. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

14/2001.(IV.24.) önkormányzati rendelet

- A mezei őrszolgálatról

12/2001.(IV.24.) önkormányzati rendelet

- Az önkormányzat 2000. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

16/2000.(X. 16.) önkormányzati rendelet

- Encs város helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről

7/2000.(IV. 11.) önkormányzati rendelet

- Az önkormányzat 1999. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

5/1999. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

- Az önkormányzat 1998. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

8/1998. (IV. 7.) önkormányzati rendelet

- Az önkormányzat 1997. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

7/1997. (IV. 15.) önkormányzati rendelet

- Az önkormányzat 1996. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

8/1996. (IV. 16.) önkormányzati rendelet
15/1995.(IV. 24.) önkormányzati rendelet

- Az önkormányzat 1995. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról
A közterület-használat szabályozásáról és a közterület-használati díjak megállapításáról

9. melléklet

Encs Város Önkormányzata Intézményeinek jegyzéke

1. Saját gazdálkodó szervezettel rendelkező intézmények
Encsi Polgármesteri Hivatal (Encs, Petőfi út 75.)

2. Saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézmények
Encsi Területi Egészségügyi Központ (Encs, Petőfi út 75.)
PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ (Encs, Táncsics út 2.)
Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (Encs, Rákóczi u. 9. )
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (Encs, Gagarin út 1.)

3. Költségvetési támogatás biztosításán keresztül kapcsolódik az önkormányzathoz
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft.

10. melléklet

Az önkormányzat adatai és főtevékenysége

1. Az önkormányzat
Neve: Encs Város Önkormányzata
Törzsszáma: 725679
Adószáma: 15725675-2-05
Számlaszáma: 10402142-21423530-00000000
Számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt.

2. Az önkormányzat székhelye 3860 Encs, Petőfi út 75.

3. Az önkormányzat telephelye: Gyermekesély Iroda 3860 Encs, Petőfi út 75.

4. Az önkormányzat jogszabályban meghatározott közfeladata szakágazati rend szerinti besorolással:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

5. Az önkormányzat alaptevékenysége kormányzati funkció számmal és megnevezéssel:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
064010 Közvilágítás
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
031030 Közterület rendjének fenntartása
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport ( rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
066010 Zöldterület-kezelés
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
047120 Piac üzemeltetése
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
104044 Biztos Kezdet Gyermekház
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok