Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelt módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 11 - 2022. 02. 22

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelt módosításáról

A Kormány 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, majd a 26/2021.(I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-Co-V-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a város polgármestere a kormányrendelet által alkalmazni rendelt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzattól szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bizottság elnökének feladata:

 • a) a bizottság munkatervének elkészítése, jóváhagyatása és a végrehajtás megszervezése,
 • b) a bizottság munkájának szervezése, a feladatok összehangolása,
 • c) a bizottság képviselete.”

2. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 47. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bizottság elnöke kérésének megfelelően a polgármester, illetve a jegyző biztosítja:

 • a) a tájékoztatást a hivatal vagy annak szervezeti egységei munkájáról, időszerű feladatairól,
 • b) a bizottság munkájához kért szükséges információt, felvilágosítást,
 • c) a bizottság igénye esetén a bizottság ülésein szakember részvételét,
 • d) a bizottság ügyviteli, adminisztratív teendőihez a szükséges technikai, tárgyi feltételeket.”

3. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bizottsági elnökök ezen alkalmakkor elsősorban

 • a) a több bizottság feladatkörét érintő kérdéseket,
 • b) a bizottságok működésével kapcsolatos problémákat (nézetkülönbségeket)

vitatják meg.”

4. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 76. § (1) bekezdése a következő 6–10. ponttal egészül ki:

(A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei:)

 • „6. melléklet: A képviselő-testület által társulásra átruházott feladat és hatáskörök
 • 7. melléklet: A képviselő-testület tagjainak névsora
 • 8. melléklet: Állandó bizottságok megnevezése és tagjainak névsora
 • 9. melléklet: Encs város intézményeinek jegyzéke
 • 10. melléklet: Az önkormányzat fő adatai és tevékenysége szakágazati és kormányzati funkciókód szerinti rendben”

5. § A szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet

6. § (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(4) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(5) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 5. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(6) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet az 6. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

7. § Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet

 • a) 1. függelék a 3/2018.(II.20) rendeletheze,
 • b) 2. függelék a 3/2018.(II.20.) rendeletheze,
 • c) 3. függelék a 3/2018.(II.20.) rendeletheze,
 • d) 4. függelék a 3/2018.(II.20.) rendeletheze,
 • e) 5. függelék a 3/2018.(II.20.) rendeletheze.

8. § Ez a rendelet 2021. május 11-én lép hatályba.

1. melléklet

5. melléklet

A

B

C

1

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

2

-Nemzetiségi ügyek:

RNÖ működéséhez segítségnyújtás

3

-Közoktatási feladatok:

Óvodai ellátás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

4

-Szociális ellátás:

Házi segítségnyújtás

Támogató szolgáltatás

5

Idősek nappali ellátása

Idősek otthona

6

Szociális étkeztetés

Étkeztetés (dolgozói, vendég)

7

Családsegítő-szolgálat

Biztos Kezdet Gyerekházak működtetése

8

Családsegítő Központ

9

Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység támogatása

10

-Gyermekjóléti feladatok:

Gyermekjóléti szolgálat

11

Bölcsődei ellátás

12

Nevelési, oktatási intézmények étkeztetése

13

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

14

-Közművelődési feladatok:

Művelődési ház

15

-Kulturális szolgáltatás:

Könyvtári ellátás

civil szervezetek támogatása

16

városi lap és helyi TV támogatása

17

-Sport feladatok:

Sportközpont üzemeltetése

sporttámogatások nyújtása (egyesületnek)

18

-Igazgatási feladatok:

Polgármesteri Hivatal

19

-Egészségügyi feladatok:

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás

Járóbeteg szakellátás

20

Védőnői szolgálat

Egészségfejlesztési Iroda működtetése

21

Háziorvosi és fogorvosi ügyelet

22

Fogászat

23

Iskola-egészségügyi ellátás

24

-Lakás- és helyiséggazdálkodás

25

-Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés

26

-Helyi közfoglalkoztatás

27

-Polgárvédelem, katasztrófavédelem

28

-Piacfenntartás

29

-Hulladékgazdálkodás

30

-Városüzemeltetési feladatok:

Köztisztaság

31

Közterület felügyelet

32

Közvilágítás

33

Park- és közterület fenntartás

34

Köztemető fenntartás

35

Útfenntartás

36

Parkolás lehetőségének biztosítása

2. melléklet

6. melléklet

A

B

C

D

1

Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

2

Ágazat

Feladat- és hatáskör

Hatáskör tárgya

Jogszabályi hivatkozás

3

Településüzemel-
tetés

Kötelező közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok- és hatáskörök

Az önkormányzati hulladék-
gazdálkodási közfeladat ke-
retén belül a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltató kivá-
lasztása, a közszolgáltatási
szerződés megkötése

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 19. pont, valamint 2012. évi
CLXXXV. törvény 2.§ (1) bekezdés 27a) pont

4

Encsi Többcélú Kistérségi Társulás

5

Ágazat

Feladat és hatáskör

Hatáskör tárgya

Jogszabályi hivatkozás

6

Egészségügyi

Kötelező egészségügyi szolgálta-
tásokkal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

Egészségügyi alapellátás
biztosítására vonatkozó köz-
feladat keretén belül a házi-
orvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátás megszervezése, biz-
tosítása, a szolgáltatási szer-
ződés megkötése

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, valamint a
2015. évi CXX. törvény 5.§ (1) be-
kezdés c) pontja

3. melléklet

7. melléklet

A képviselő-testület tagjainak névsora

Mikola Gergely (polgármester)
dr. Bratu Tamás (alpolgármester)
Bratu Ferenc
Buchala István
Karsai Attila
Kléri Bertalan Pál
Konyor Judit
Major Éva
Paul József”

4. melléklet

8. melléklet

Állandó bizottságok megnevezése és tagjainak névsora

Humánágazati Bizottság:
1. Karsai Attila elnök
2. Konyor Judit tag
3. Kléri Bertalan Pál tag
4. Kissné dr. Kóbor Eleonóra külső tag
5. Dudásné Amriskó Anett külső tag
Pénzügyi Bizottság
1. Major Éva elnök
2. Buchala István tag
3. Konyor Judit tag
4. Zsiga Krisztián külső tag
Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
1. Paul József elnök
2. Kléri Bertalan Pál tag
3. Bratu Ferenc tag
4. Pásztor András külső tag”

5. melléklet

9. melléklet

Encs Város Önkormányzata intézményeinek jegyzéke

1. Saját gazdálkodó szervezettel rendelkező intézmény:
Encsi Polgármesteri Hivatal ( 3860 Encs, Petőfi út 75)
2. Saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézmények:
Encsi Területi Egészségügyi Központ (3860 Encs, Petőfi út 75.)
PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ (3860 Encs, Táncsics út 2.)
Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (3860 Encs, Rákóczi út 9.)
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (3860 Encs, Gagarin út 1.)
3. Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok:
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság”

6. melléklet

10. melléklet

Az önkormányzat adatai és főtevékenysége

1. Az önkormányzat
1.1 Neve: Encs Város Önkormányzata
1.2 Törzsszáma: 725679
1.3 Adószáma: 15725675-2-05
1.4 Számlaszáma: 10402142-21423530-00000000
1.5 Számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt.

2. Az önkormányzat székhelye 3860 Encs, Petőfi út 75.

3. Az önkormányzat telephelye: Gyermekesély Iroda 3860 Encs, Petőfi út 75.

4. Az önkormányzat jogszabályban meghatározott közfeladata szakágazati rend szerinti besorolással:

4.1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

5. Az önkormányzat alaptevékenysége kormányzati funkció számmal és megnevezéssel:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
064010 Közvilágítás
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
031030 Közterület rendjének fenntartása
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport ( rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
066010 Zöldterület-kezelés
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
047120 Piac üzemeltetése
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
104044 Biztos Kezdet Gyermekház
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok”