Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelt módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 13 - 2022. 02. 22

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.05.13.

A Kormány 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, majd a 26/2021.(I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-Co-V-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a város polgármestere a kormányrendelet által alkalmazni rendelt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzattól szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §

6. § (1)6

(2)7

(3)8

(4)9

(5)10

(6)11

7. § Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet

a)12

b)13

c)14

d)15

e)16

8. § Ez a rendelet 2021. május 11-én lép hatályba.

1. melléklet17

A

B

C

1

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

2

-Nemzetiségi ügyek:

RNÖ működéséhez segítségnyújtás

3

-Közoktatási feladatok:

Óvodai ellátás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

4

-Szociális ellátás:

Házi segítségnyújtás

Támogató szolgáltatás

5

Idősek nappali ellátása

Idősek otthona

6

Szociális étkeztetés

Étkeztetés (dolgozói, vendég)

7

Családsegítő-szolgálat

Biztos Kezdet Gyerekházak működtetése

8

Családsegítő Központ

9

Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység támogatása

10

-Gyermekjóléti feladatok:

Gyermekjóléti szolgálat

11

Bölcsődei ellátás

12

Nevelési, oktatási intézmények étkeztetése

13

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

14

-Közművelődési feladatok:

Művelődési ház

15

-Kulturális szolgáltatás:

Könyvtári ellátás

civil szervezetek támogatása

16

városi lap és helyi TV támogatása

17

-Sport feladatok:

Sportközpont üzemeltetése

sporttámogatások nyújtása (egyesületnek)

18

-Igazgatási feladatok:

Polgármesteri Hivatal

19

-Egészségügyi feladatok:

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás

Járóbeteg szakellátás

20

Védőnői szolgálat

Egészségfejlesztési Iroda működtetése

21

Háziorvosi és fogorvosi ügyelet

22

Fogászat

23

Iskola-egészségügyi ellátás

24

-Lakás- és helyiséggazdálkodás

25

-Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés

26

-Helyi közfoglalkoztatás

27

-Polgárvédelem, katasztrófavédelem

28

-Piacfenntartás

29

-Hulladékgazdálkodás

30

-Városüzemeltetési feladatok:

Köztisztaság

31

Közterület felügyelet

32

Közvilágítás

33

Park- és közterület fenntartás

34

Köztemető fenntartás

35

Útfenntartás

36

Parkolás lehetőségének biztosítása

2. melléklet18

A

B

C

D

1

Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

2

Ágazat

Feladat- és hatáskör

Hatáskör tárgya

Jogszabályi hivatkozás

3

Településüzemel-
tetés

Kötelező közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok- és hatáskörök

Az önkormányzati hulladék-
gazdálkodási közfeladat ke-
retén belül a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltató kivá-
lasztása, a közszolgáltatási
szerződés megkötése

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 19. pont, valamint 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) bekezdés 27a) pont

4

Encsi Többcélú Kistérségi Társulás

5

Ágazat

Feladat és hatáskör

Hatáskör tárgya

Jogszabályi hivatkozás

6

Egészségügyi

Kötelező egészségügyi szolgálta-
tásokkal kapcsolatos feladat- és
hatáskörök

Egészségügyi alapellátás
biztosítására vonatkozó köz-
feladat keretén belül a házi-
orvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátás megszervezése, biz-
tosítása, a szolgáltatási szer-
ződés megkötése

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, valamint a
2015. évi CXX. törvény 5.§ (1) be-
kezdés c) pontja

3. melléklet19

4. melléklet20

5. melléklet21

6. melléklet22

1

Az önkormányzati rendeletet az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 23. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § (4) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. § (5) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. § (6) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 7. § c) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 7. § d) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 7. § e) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.