Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III.31.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V.28.) ÖR. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01 - 2021. 04. 01

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V.28.) ÖR. rendelet módosításáról

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében, 151. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V.28.) ÖR. rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2010. (V. 28.) ÖR. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2010. (V. 28.) ÖR. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2010. (V. 28.) ÖR. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

AZ ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

Ebéd - saját elvitellel és helyben fogyasztással: 1650,- Ft/adag

Ebéd kiszállítással: 2110,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítás költsége: 460,- Ft/adag

Tervezett ellátási napok száma: 254 nap ”

2. melléklet

3. melléklet

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA
Szt. 115. § (1) bekezdés alapján

Gondozási óradíj:

személyes gondozás: 0,- Ft/óra
szociális segítés: 0,- Ft/óra

Tervezett gondozási napok száma 2021. évben: 254 nap”

3. melléklet

4. melléklet

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

1. NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ KLUB

Idősek Klubja – ott-tartózkodás 0,- Ft/nap
(Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9.)

Tervezett nyitvatartási napok száma 2021. évben: 254 nap

2. „NAPLEMENTE” IDŐSEK GONDOZÓHÁZA

2.1. Élelmezési térítés:
(napi háromszori étkezés) 1320.- Ft/nap

2.2. Intézményi elhelyezés: 3470,- Ft/nap

Napi intézményi térítési díj összesen: 5790,- Ft/nap”