Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, és a fizetendő hozzájárulás mértékéről

Hatályos: 2021. 05. 12

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, és a fizetendő hozzájárulás mértékéről

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Gyöngyöshalász Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Gyöngyöshalász Község Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű létesítményekre utólag rácsatlakozni kívánó ingatlan tulajdonosaira, tényleges használóira, kivéve ha az érintett érdekeltségi egység után társulati érdekeltségi hozzájárulás már megállapításra került.

(2) E rendelet tárgyi hatálya Gyöngyöshalász község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában álló, üzembe helyezett víziközmű létesítményekre történő utólagos rákötésekre terjed ki.

(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni akkor is, ha egy - a közműhálózatra már rákötött - ingatlanon új érdekeltségi egység létesül, melyre új szolgáltatási szerződést kötnek a közmű szolgáltatóval, és/vagy új rákötés létesítését vonja maga után.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

 • a) Közmű: szennyvíz vagy ivóvíz gerincvezetéke és a telekhatárig terjedő bekötővezeték.
 • b) Ingatlan: az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, vagy ha önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon több önálló rendeltetési egység található, az önálló rendeltetési egység.
 • c) Érdekeltségi egység:
  • ca) beépített ingatlan esetében egy háztartás, vagy más üzemeltetett egység, amely szolgáltatási szerződést köt a közmű üzemeltetőjével,
  • cb) beépítetlen ingatlan esetében a településrendezési tervnek és építésügyi szabályoknak megfelelő méretű kialakított építési telek.
 • d) Csatlakozási hozzájárulás: az ingatlan ivóvízzel történő ellátottságának, szennyvízelvezetésének kiszolgálása érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekelt által fizetendő pénzösszeg.

3. Csatlakozás feltételei

3. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekelt közmű csatlakozási hozzájárulást köteles fizetni.

(2) Az Önkormányzat a természetes személyeket, külön kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményben részesítheti.

(3) A csatlakozási hozzájárulás megfizetése a víziközmű hálózatra történő rákötési jogot biztosít.

(4) A víziközmű hálózatra történő rácsatlakozási költségeket - különösen tervezés, kivitelezés - a közmű csatlakozási hozzájárulás nem tartalmazza.

(5) A víziközmű hálózatra rácsatlakozni e rendelet 2. melléklete szerinti igazolás birtokában lehet.

(6) A csatlakozás megkezdése előtt szükséges az alábbi dokumentumok beszerzése:

 • a) az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata,
 • b) közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás, ha a közterület bontása szükséges,
 • c) önkormányzati igazolás a csatlakozási hozzájárulás megfizetéséről.

4. A közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetése

4. § (1) A meglévő hálózatra történő utólagos csatlakozás esetén a hozzájárulás mértéke:

 • a) ivóvíz-törzshálózatra történő csatlakozás esetén 100.000., Ft + ÁFA,
 • b) szennyvíz-törzshálózatra történő csatlakozás esetén: 200.000., Ft + ÁFA.

(2) A közmű csatlakozási hozzájárulást - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az érdekelt ingatlan mindenkori tulajdonosa fizeti meg Közös tulajdon esetén a közmű csatlakozási hozzájárulást a tulajdonostársak megállapodásuknak megfelelő arányban, megállapodás hiányában pedig tulajdoni hányaduk arányában fizetik meg. Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkező változás esetén az ingatlan új tulajdonosát terheli az ingatlanra még meg nem fizetett közmű csatlakozási hozzájárulás, kivéve, ha erről az adás-vételi szerződésben másként rendelkeznek.

(3) Az ingatlan jogcímmel rendelkező használója a tulajdonossal kötött megállapodás alapján jogosult a tulajdonos helyett a közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetésére.

(4) A hozzájárulás megállapításával kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja. E rendelet 1. mellékletét képező kérelmet a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. A polgármester Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben eljárva, határozatban dönt a hozzájárulás mértékéről és megfizetésének módjáról, erre vonatkozó kérelem esetén a részletfizetés lehetőségéről.

(5) A hozzájárulás megfizetése alól mentesség nem adható.

(6) A hozzájárulás megfizetéséről szóló igazolás az érdekelt részére akkor adható ki, ha:

 • a) a hozzájárulást egy összegben kifizette és
  • aa) postai úton történő befizetés esetén a csekk ellenőrző szelvényét az érdekelt bemutatta,
  • ab) átutalás esetén a hozzájárulás az önkormányzat kötltségvetési számláján jóváírásra került.
 • b) részletfizetés esetén, ha a közmű csatlakozási hozzájárulás teljes összege megfizetésre került.

(7) E rendelet 2. melléklete szerinti igazolás kiadása a közmű csatlakozási hozzájárulás teljes összege megfizetésének igazolásától számított 5 napon belül történik.

(8) A csatlakozási hozzájárulás nem minősül adónak, behajtására azonban az adóigazgatási szabályokat kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. május 12-én lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről szóló 27/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet.

7. § E rendeletet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet

Kérelem víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozáshoz

Alulírott

Név:

Anyja neve:

Lakóhely:

Telefon:

mint a Gyöngyöshalász, ......................................................... utca/út ................................................házszám.......................................hrsz-ú ingatlan tulajdonosa/használója kérem, hogy a nevezett ingatlan

- ivóvíz ellátásának

- szennyvízelvezetésének*

a víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozása érdekében a hozzájárulás összegét megállapítani szíveskedjék.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:...........................................................év.........................................hó.................................nap

aláírás

A kérelem mellékleteként az alábbi dokumentumok kerülnek benyújtásra:

- ivóvízellátás és szennyvízelvezetés esetén a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentáció (1 pld.),

- amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonos és a használó között létrejött szerződés egy példányát is csatolni szükséges.

*-gal jelölt rész aláhúzandó

2. melléklet

Igazolás az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás megfizetéséről

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata képviseletében eljárva igazolom, hogy

Név:

Anyja neve:

Lakóhely:

a Gyöngyöshalász, ...................................................................... út/utca .............................................házszám ....................................hrsz-ú ingatlanon megvalósuló

- ivóvíz ellátási

- szennyvízelvezetési*

beruházáshoz szükséges meglévő víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozás feltételeként

- Gyöngyöshalász Község Polgármesterének a ............................................................................................................................ számú végleges határozatában előírt ...........................................................................................Ft., azaz .......................................................................................................... forint összegű utólagos közmű csatlakozási hozzájárulást egy összegben megfizette.

- Gyöngyöshalász Község Polgármestere nevezett részére a ..................................számú végleges határozatában ............. havi ..................... Ft/hó részletfizetést engedélyezett. Nevezett részletfizetési kötelezettségének eleget tett, a közműcsatlakozási hozzájárulást teljes egészében megfizette.

Kelt: .............................................év......................................hó.................................nap

PH

aláírás

*-gal jelölt rész aláhúzandó