Vésztő Város Önkormányzat Polgármesterének 8/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete

a lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásáról

Hatályos: 2021. 05. 05

Vésztő Város Önkormányzat Polgármesterének 8/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásáról

Vésztő Város Önkormányzatának Polgármestere – Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja Vésztő város belterületén, az ingatlanokon a nem dísznövényként vagy haszonnövényként gondozott lágyszárú növényzet elburjánzásával járó pollenszennyeződés és magszóródás minimálisra csökkentése és az ezzel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek helyi sajátosságoknak megfelelő meghatározása.

2. § (1) A település belterületén lévő ingatlanok lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásáról az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, használója, haszonélvezője (a továbbiakban: tulajdonos) kaszálással, legeltetéssel, vegyszeres irtással vagy egyéb módon köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlanon a nem dísznövényként vagy haszonnövényként gondozott lágyszárú növényzet mérete legfeljebb 30 cm lehet. Az ingatlan tulajdonosa 30 cm magasság elérését megelőzően az (1) bekezdés szerinti cselekmények szükség szerinti gyakoriságával köteles a meghatározott méret alatt tartani.

3. § (1) Aki a 2. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, az a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, ezért vele szemben ötezertől ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy természetes személy esetén százezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása és a bírság kiszabása tekintetében Vésztő Város Önkormányzatának Polgármestere a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.

(3) Amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa a rendelet által előírt közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, a jegyző a közigazgatási bírság kiszabása előtt egy alkalommal írásban felhívhatja, hogy a rendeletben foglalt kötelezettségnek legkésőbb a kézhezvételétől számított 8 napon belül tegyen eleget, egyúttal tájékoztatja a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeiről.

4. § Ez a rendelet 2021. május 5-én lép hatályba.

Karakas Anikó Dr. Petri Béla

polgármester jegyző