Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2020. 03. 24 - 2021. 05. 13

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló –módosított- 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. tv. 60. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében a falugondnok által ellátandó alapellátási és egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét e rendeletben állapítja meg.

1. § A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között segítse a lakosságot a településen hiányzó alapvető szükségleteket kielégítő szolgáltatások, illetve közszolgáltatások hozzájutásához, megoldja a rászorult személyek szállítási problémáját, valamint biztosítsa a települések lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását.

2. § A rendelet hatálya a község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki.

3. § A falugondnoki szolgálat által ellátott feladatok

a.) személyszállítás,

b.) önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó személy, illetve áruszállítási feladatok,

c.) önkormányzati rendezvények szervezése, lebonyolítása,

d.) kapcsolattartás az önkormányzat és a lakosság között.

4. § (1) A falugondnoki szolgálat alapellátásként, biztosítja

a.) a betegek háziorvoshoz szállítását
aa.) rendelési időben a háziorvos balatonmagyaródi, illetve zalakomári rendelőjébe,
ab.) rendelési időn kívül a háziorvosi ügyelet zalakarosi rendelőjébe,

b.) a háziorvos által felírt gyógyszerek kiváltását és házhoz szállítását a gyógyszertárból,

c.) idős, mozgásukban korlátozott lakosok szállítását a településen megrendezett eseményekre,

d.) a balatonmagyaródi sportkör tagjainak szállítását a vidéki sport találkozókra,

e.) a balatonmagyaródi civil szervezetek tagjainak hivatalos rendezvényre szállítását,

f.) az általános iskolás és óvodás korú gyermekek oktatási intézménybe illetve az intézmény által szervezett kulturális, sport és oktatási rendezvényekre szállítását,

g.) a lakosok szakrendelésre, kórházba, egyéb egészségügyi intézménybe, szűrővizsgálatokra történő szállítását,

h.) [1]igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz szállítását.

(2) Az alapellátásként biztosított szolgáltatásokat térítésmentesen lehet igénybe venni.

5. § (1) A falugondnoki szolgálat igénybe vehető az alapszolgáltatáson kívül egyéb szolgáltatási feladatokra is, így különösen szállítás

a.) gyógykezelésre,

b.) családi eseményre,

c.) zarándokútra,

d.) kirándulásra,

e.) nagybevásárlásra, stb.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt egyéb szolgáltatásokat térítésmentesen lehet igénybe venni.

6. § A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatai a lakossági szolgáltatások, így:

a.) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, valamint az ehhez kapcsolódó szállítási feladatok elvégzése szükség szerint,

b.) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c.) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a 4. §-ban meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés,

d.) sportolók, helyi kultúrcsoport szállítása (igény szerint, polgármesteri engedéllyel)

e.) feladatainak ellátása során együttműködik a házi szociális gondozóval.

7. § (1)[2] A falugondnoki szolgáltatás iránti kérelmeket közvetlenül a falugondokhoz vagy az Önkormányzat Hivatalában lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. (E rendelet 1.sz. függeléke )

(2) Az ellátás iránti kérelmekről a polgármester dönt.

(3) Külön eljárás nélkül –kivéve a (4) bekezdést - akkor biztosítható a falugondnoki szolgáltatás, ha indokolt az igénylő azonnali (pl. fogorvosi ügyelet) ellátása. Ebben az esetben az írásos kérelmet,- melyre a falugondnok rávezette azt, hogy sürgősséggel ellátva-, utólag kell benyújtani.

(4) Nem kell kérelmet benyújtani a 4. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti gyógyszerkiváltáshoz.

8. § (1) A falugondnoknak elsősorban a 4. §-ban foglalt alapfeladatokat kell ellátni.

(2) Egyéb szolgáltatás iránti feladatot a kérelmek sorrendjének megfelelően, a

falugondnok szabad kapacitása esetén lehet ellátni.

9. § (1)[3] A falugondnok feladatai ellátásához szükséges személy- és
áruszállításra alkalmas, érvényes műszaki vizsgával és CASCO biztosítással
rendelkező üzemképes gépjárművet és mobiltelefont az Önkormányzat
biztosítja. A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok a felelős, aki a
gépjármű rendellenes használatából, valamint a falugondnok hibájából a
gépjárműben vagy idegen dologban keletkezett károkért anyagi felelősséggel
tartozik.

(2) Feladatait a munkaköri leírásban kell meghatározni, melyet a polgármester utasításának megfelelően kell ellátni.

(3) A falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása estén helyettesítéséről kell gondoskodni. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.

10. §

Záró rendelkezés

(1) E rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

(3) Hatálybalépésének időpontjával az 5/2005.(VII.01.) számú és a 8/2008.(V.22.) Kt. számú rendeletekkel módosított 16/2001.(XII.14.) számú rendelet hatályát veszti.


[1] Módosította a 7/2016.(V.05.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 6. napjától
[2] Módosította a 7/2016.(V.05.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 6. napjától
[3] Módosította a 3/2020.(III.23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. március 24. napjától