Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.16.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 14

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.16.) rendelet módosításáról

Taktaszada Község Önkormányzat Polgármestere a helyi önkormányzat Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: 681.309.990.- Ft bevétellel és 681.309.990.- Ft kiadással állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3.. melléklet részletezi.”

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.”

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, továbbá a Taktaszadai Micimackó Óvoda- Bölcsőde- Konyha megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 74.576.690.-Ft. általános tartalékot állapít meg.”

5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete

  • a) Normaszövegben foglalt táblázat,
  • b) szövege,
  • c) 3. § (1) bekezdése,
  • d) 3. § (3) bekezdése,
  • e) 3. § (6) bekezdése,
  • f) 13. melléklete.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2020. évi költségvetési rendelet összevont bevételei, kiadásai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 768 621

13 056 542

13 499 170

6 184 186

32 739 898

242 508 519

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 787 349

7 885 073

222 688

8 107 761

74 895 110

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

58 531 070

2 756 050

-1 215 590

1 540 460

60 071 530

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

81 935 692

996 195

1 121 842

5 083 778

7 201 815

89 137 507

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 514 510

83 189

904 830

40 888

1 028 907

3 543 417

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 092 085

8 493 760

2 275 110

14 860 955

14 860 955

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 987 135

-8 385 073

16 024 248

22 807 282

30 446 457

101 433 592

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 987 135

-8 385 073

16 024 248

22 807 282

30 446 457

101 433 592

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

46 888 886

-5 017 381

4 998 438

13 477 724

13 458 781

60 347 667

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

46 888 886

-5 017 381

4 998 438

13 477 724

13 458 781

60 347 667

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

31 000 000

5 270 000

5 270 000

36 270 000

4.1.

Kommunális adó

10 000 000

1 150 000

1 150 000

11 150 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

6 000 000

2 950 000

8 950 000

16 950 000

4.4.

Talajterhelési díj

9 000 000

-4 100 000

-4 100 000

4 900 000

4.5.

Gépjárműadó

3 000 000

-730 000

-730 000

2 270 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

19 007 650

4 030 100

5 340 514

9 770 000

19 140 614

38 148 264

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 000 000

-3 000 000

1 100 000

6 000 000

4 100 000

8 100 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 422 650

6 000 000

1 398 000

4 100 000

11 498 000

13 920 650

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000 000

-1 000 000

-1 000 000

4 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 085 514

2 085 514

2 085 514

5.5.

Ellátási díjak

3 800 000

3 800 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 780 000

1 000 000

700 000

600 000

2 300 000

6 080 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 000

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

70 000

70 000

70 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

30 100

57 000

87 100

87 100

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

300 000

300 000

300 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

300 000

300 000

300 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7 950 000

750 000

2 250 000

10 950 000

10 950 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7 950 000

750 000

1 350 000

10 050 000

10 050 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

900 000

900 000

900 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 017 381

5 017 381

5 017 381

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 017 381

5 017 381

5 017 381

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

377 652 292

16 651 569

45 882 370

54 789 192

117 323 131

494 975 423

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

183 465 107

3 169 460

3 169 460

186 634 567

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

183 465 107

3 169 460

3 169 460

186 634 567

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

183 465 107

3 169 460

3 169 460

186 634 567

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

561 117 399

19 821 029

45 882 370

54 789 192

120 492 591

681 609 990

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

417 552 275

30 365 394

38 183 819

38 116 509

106 665 722

524 217 997

1.1.

Személyi juttatások

184 701 140

579 384

19 416 281

17 367 834

37 363 499

222 064 639

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 130 588

2 733 451

1 263 403

3 996 854

32 127 442

1.3.

Dologi kiadások

97 141 697

25 207 710

14 024 247

11 018 993

50 250 950

147 392 647

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37 656 000

-6 300 000

-2 600 000

-8 900 000

28 756 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 506 000

4 578 300

2 150 000

3 066 279

9 794 579

19 300 579

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 748 713

16 279

1 764 992

1 764 992

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 156 000

-20 413

700 000

679 587

6 835 587

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 850 000

2 150 000

1 350 000

6 350 000

6 350 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 350 000

1 000 000

1 000 000

4 350 000

1.18.

Tartalékok

60 416 850

6 159 840

8 000 000

14 159 840

74 576 690

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

135 174 380

-10 544 365

7 698 551

16 672 683

13 826 869

149 001 249

2.1.

Beruházások

9 205 380

5 613 037

16 672 683

22 285 720

31 491 100

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

125 969 000

-10 544 365

2 085 514

-8 458 851

117 510 149

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

552 726 655

19 821 029

45 882 370

54 789 192

120 492 591

673 219 246

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 390 744

8 390 744

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 390 744

8 390 744

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 390 744

8 390 744

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

561 117 399

19 821 029

45 882 370

54 789 192

120 492 591

681 609 990

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-175 074 363

-3 169 460

-3 169 460

-178 243 823

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

175 074 363

3 169 460

3 169 460

178 243 823

2. melléklet

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020.12.31-ig

2020. 3. Módosítás után

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020.12.31-ig

2020. 3. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

209 768 621

32 739 898

242 508 519

Személyi juttatások

184 701 140

37 363 499

222 064 639

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

70 987 135

30 446 457

101 433 592

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 130 588

3 996 854

32 127 442

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

97 141 697

50 250 950

147 392 647

4.

Közhatalmi bevételek

31 000 000

5 270 000

36 270 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37 656 000

-8 900 000

28 756 000

5.

Működési bevételek

19 007 650

19 140 614

38 148 264

Egyéb működési célú kiadások

9 506 000

9 794 579

19 300 579

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

10 950 000

10 950 000

Tartalékok

60 416 850

14 159 840

74 576 690

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

330 763 406

98 546 969

429 310 375

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

417 552 275

106 665 722

524 217 997

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

95 179 613

8 118 753

103 298 366

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

95 179 613

8 118 753

103 298 366

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 390 744

8 390 744

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

95 179 613

8 118 753

103 298 366

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

8 390 744

8 390 744

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

425 943 019

106 665 722

532 608 741

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

425 943 019

106 665 722

532 608 741

26.

Költségvetési hiány:

86 788 869

8 118 753

94 907 622

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet

3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020.12.31-ig

2020.3. Módosítás után

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020.12.31-ig

2020.3. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 888 886

13 458 781

60 347 667

Beruházások

9 205 380

22 285 720

31 491 100

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

300 000

300 000

Felújítások

125 969 000

-8 458 851

117 510 149

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

5 017 381

5 017 381

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

46 888 886

18 776 162

65 665 048

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

135 174 380

13 826 869

149 001 249

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

88 285 494

-4 949 293

83 336 201

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

88 285 494

-4 949 293

83 336 201

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

88 285 494

-4 949 293

83 336 201

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

135 174 380

13 826 869

149 001 249

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

135 174 380

13 826 869

149 001 249

27.

Költségvetési hiány:

88 285 494

-

83 336 201

Költségvetési többlet:

-

4 949 293

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

4. melléklet

4. melléklet

Beruházás (Felhalmozási) kiadások előirányzatai

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2020-ban

3. sz. módosítás

Módosítások összesen 2020.12.31.-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

közmunka beruházás

2 688 000

2 688 000

-600 000

-600 000

2 088 000

wifi kiépítse

5 017 380

5 017 380

5 017 380

Ingatlan vásárlás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Óvoda beruházás

236 900

236 900

236 900

Polgármesteri hivatal beruházás

377 699

260 140

637 839

637 839

Óvoda játszótér kialakítása

4 998 438

4 998 438

4 998 438

MFP közterület karbant.eszköz.

15 262 543

15 262 543

15 262 543

Gördülő fejl. terv

1 750 000

1 750 000

1 750 000

ÖSSZESEN:

9 205 380

9 205 380

5 613 037

16 672 683

22 285 720

31 491 100

5. melléklet

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatai

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2020-ban

3. sz. módosítás

Módosítások összesen 2020.12.31.-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

TOP 009 pályázat

2 719 000

2 719 000

-2 673 066

-2 673 066

45 934

TOP 008 pályázat

3 009 000

3 009 000

-2 963 066

-2 963 066

45 934

Magyar falu pályázat óvoda felújítás

16 000 000

16 000 000

-385 001

-385 001

15 614 999

Magyar falu pályázat nemzeti ident.Művelődési felújítás

7 466 000

7 466 000

7 466 000

TOP Energetikai pályázat felújítás

91 020 000

91 020 000

-4 523 232

-4 523 232

86 496 768

Tetőcsere könyvtár épület

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Mederlap borítás

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Tájház nádfedés

300 000

300 000

300 000

Fekvőrendőr kialakítása

300 000

300 000

300 000

Temetőhöz szónoki emelvény

155 000

155 000

155 000

Épület felújítás közfogl.

2 085 514

2 085 514

2 085 514

ÖSSZESEN:

125 969 000

125 969 000

-8 458 851

-8 458 851

117 510 149

6. melléklet

6. melléklet

Taktaszada Község Önkormányzata összes bevétele, kiadás

Megnevezés

'01

Feladat megnevezése

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

3.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 768 621

13 056 542

13 499 170

6 184 186

32 739 898

242 508 519

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 787 349

7 885 073

222 688

8 107 761

74 895 110

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

58 531 070

2 756 050

-1 215 590

1 540 460

60 071 530

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

81 935 692

996 195

1 121 842

5 083 778

7 201 815

89 137 507

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 514 510

83 189

904 830

40 888

1 028 907

3 543 417

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 092 085

8 493 760

2 275 110

14 860 955

14 860 955

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 987 135

-8 385 073

13 144 919

22 611 250

27 371 096

98 358 231

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 987 135

-8 385 073

13 144 919

22 611 250

27 371 096

98 358 231

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

46 888 886

-5 017 381

4 998 438

13 477 724

13 458 781

60 347 667

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

46 888 886

-5 017 381

4 998 438

13 477 724

13 458 781

60 347 667

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

31 000 000

5 270 000

5 270 000

36 270 000

4.1.

Kommunális adó

10 000 000

1 150 000

1 150 000

11 150 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

6 000 000

2 950 000

8 950 000

16 950 000

4.4.

Talajterhelési díj

9 000 000

-4 100 000

-4 100 000

4 900 000

4.5.

Gépjárműadó

3 000 000

-730 000

-730 000

2 270 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 005 000

4 030 000

4 835 514

8 670 000

17 535 514

28 540 514

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 000 000

-3 000 000

1 100 000

6 000 000

4 100 000

8 100 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 000 000

900 000

3 000 000

9 900 000

9 900 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000 000

-1 000 000

-1 000 000

4 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 085 514

2 085 514

2 085 514

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 000 000

1 000 000

700 000

600 000

2 300 000

4 300 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5 000

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

70 000

70 000

70 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

30 000

50 000

80 000

80 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

300 000

300 000

300 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

300 000

300 000

300 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7 950 000

750 000

2 250 000

10 950 000

10 950 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7 950 000

750 000

1 350 000

10 050 000

10 050 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

900 000

900 000

900 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 017 381

5 017 381

5 017 381

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 017 381

5 017 381

5 017 381

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

369 649 642

16 651 469

42 498 041

53 493 160

112 642 670

482 292 312

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

183 165 503

3 169 460

3 169 460

186 334 963

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

183 165 503

3 169 460

3 169 460

186 334 963

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

183 165 503

3 169 460

3 169 460

186 334 963

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

552 815 145

19 820 929

42 498 041

53 493 160

115 812 130

668 627 275

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

257 893 314

30 365 294

30 300 397

33 732 672

94 398 363

352 291 677

1.1.

Személyi juttatások

87 830 000

579 384

12 669 237

15 825 834

29 074 455

116 904 455

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 479 000

1 577 560

1 113 403

2 690 963

14 169 963

1.3.

Dologi kiadások

51 005 464

25 207 610

14 043 760

8 327 156

47 578 526

98 583 990

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37 656 000

-6 300 000

-2 600 000

-8 900 000

28 756 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 506 000

4 578 300

2 150 000

3 066 279

9 794 579

19 300 579

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 748 713

16 279

1 764 992

1 764 992

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 156 000

-20 413

700 000

679 587

6 835 587

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 850 000

2 150 000

1 350 000

6 350 000

6 350 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 350 000

1 000 000

1 000 000

4 350 000

1.18.

Tartalékok

60 416 850

6 159 840

8 000 000

14 159 840

74 576 690

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

135 174 380

-10 544 365

7 083 952

16 412 543

12 952 130

148 126 510

2.1.

Beruházások

9 205 380

4 998 438

16 412 543

21 410 981

30 616 361

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

125 969 000

-10 544 365

2 085 514

-8 458 851

117 510 149

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

393 067 694

19 820 929

37 384 349

50 145 215

107 350 493

500 418 187

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

159 747 451

5 113 692

3 347 945

8 461 637

168 209 088

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 390 744

8 390 744

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

151 356 707

5 113 692

3 347 945

8 461 637

159 818 344

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

159 747 451

5 113 692

3 347 945

8 461 637

168 209 088

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

552 815 145

19 820 929

42 498 041

53 493 160

115 812 130

668 627 275

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

60

60

7. melléklet

7. melléklet

Taktaszada Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

3.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 768 621

13 056 542

13 499 170

6 184 186

32 739 898

242 508 519

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 787 349

7 885 073

222 688

8 107 761

74 895 110

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

58 531 070

2 756 050

-1 215 590

1 540 460

60 071 530

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

81 935 692

996 195

1 121 842

5 083 778

7 201 815

89 137 507

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 514 510

83 189

904 830

40 888

1 028 907

3 543 417

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 092 085

8 493 760

2 275 110

14 860 955

14 860 955

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 987 135

-8 385 073

13 144 919

22 611 250

27 371 096

98 358 231

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 987 135

-8 385 073

13 144 919

22 611 250

27 371 096

98 358 231

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

46 888 886

-5 017 381

4 998 438

13 477 724

13 458 781

60 347 667

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

46 888 886

-5 017 381

4 998 438

13 477 724

13 458 781

60 347 667

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

31 000 000

5 270 000

5 270 000

36 270 000

4.1.

Kommunális adó

10 000 000

1 150 000

1 150 000

11 150 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

6 000 000

2 950 000

8 950 000

16 950 000

4.4.

Talajterhelési díj

9 000 000

-4 100 000

-4 100 000

4 900 000

4.5.

Gépjárműadó

3 000 000

-730 000

-730 000

2 270 000

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 005 000

4 030 000

4 835 514

8 670 000

17 535 514

28 540 514

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 000 000

-3 000 000

1 100 000

6 000 000

4 100 000

8 100 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 000 000

900 000

3 000 000

9 900 000

9 900 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000 000

-1 000 000

-1 000 000

4 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 085 514

2 085 514

2 085 514

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 000 000

1 000 000

700 000

600 000

2 300 000

4 300 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5 000

5 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

70 000

70 000

70 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

30 000

50 000

80 000

80 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

300 000

300 000

300 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

300 000

300 000

300 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7 950 000

750 000

2 250 000

10 950 000

10 950 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7 950 000

750 000

1 350 000

10 050 000

10 050 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

900 000

900 000

900 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 017 381

5 017 381

5 017 381

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 017 381

5 017 381

5 017 381

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

369 649 642

16 651 469

42 498 041

53 493 160

112 642 670

482 292 312

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

183 165 503

3 169 460

3 169 460

186 334 963

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

183 165 503

3 169 460

3 169 460

186 334 963

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

183 165 503

3 169 460

3 169 460

186 334 963

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

552 815 145

19 820 929

42 498 041

53 493 160

115 812 130

668 627 275

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

257 893 314

30 365 294

30 300 397

33 732 672

94 398 363

352 291 677

1.1.

Személyi juttatások

87 830 000

579 384

12 669 237

15 825 834

29 074 455

116 904 455

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 479 000

1 577 560

1 113 403

2 690 963

14 169 963

1.3.

Dologi kiadások

51 005 464

25 207 610

14 043 760

8 327 156

47 578 526

98 583 990

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37 656 000

-6 300 000

-2 600 000

-8 900 000

28 756 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 506 000

4 578 300

2 150 000

3 066 279

9 794 579

19 300 579

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 748 713

16 279

1 764 992

1 764 992

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 156 000

-20 413

700 000

679 587

6 835 587

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 850 000

2 150 000

1 350 000

6 350 000

6 350 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 350 000

1 000 000

1 000 000

4 350 000

1.18.

Tartalékok

60 416 850

6 159 840

8 000 000

14 159 840

74 576 690

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

135 174 380

-10 544 365

7 083 952

16 412 543

12 952 130

148 126 510

2.1.

Beruházások

9 205 380

4 998 438

16 412 543

21 410 981

30 616 361

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás