Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 23 - 2021. 05. 31

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről

Szabadkígyós Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 §. (4) bekezdése szerint Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a bizottságokra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó más költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: Szabadkígyós Község Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Általános Művelődési Központ, Szociális Alapszolgáltatási Központ.

3. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi eredeti költségvetés kiadási fő összegét 842 506 823 Ft-ban, azaz Nyolcszáznegyvenkettőmillió-ötszázhatezer-nyolcszázhuszonhárom forintban, bevételi fő összegét 842 506 823 Ft-ban Nyolcszáznegyvenkettőmillió-ötszázhatezer-nyolcszázhuszonhárom forintban állapítja meg.

(2) Kiadások bontása:

A Költségvetési kiadások

adatok: forintban

I. Működési kiadások

387678718

1. Személyi juttatások összesen

200759702

1.1. Önkormányzat

86046630

1.2. Polgármesteri Hivatal

31644900

1.3. Általános Művelődési Központ

59958000

1.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

23110172

2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen

29000199

2.1. Önkormányzat

9675834

2.2. Polgármesteri Hivatal

4702300

2.3. Általános Művelődési Központ

10942600

2.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

3679465

3. Dologi kiadások összesen

146348817

3.1. Önkormányzat

80239767

3.2. Polgármesteri Hivatal

3426460

3.3. Általános Művelődési Központ

48904270

3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

13778320

4. Egyéb működési kiadások összesen

3300000

4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre

3300000

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

8270000

5.1. Önkormányzat

8270000

II. Felhalmozási kiadások

271934818

1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen

271934818

1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai

1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

271934818

III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen

0

1.1. Önkormányzat

0

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

V. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

1.1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék

0

VI. Intézményfinanszírozás összesen

182893287

Önkormányzat

182893287

A Költségvetési kiadások összesen

842506823

(3) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési egyenleget O EFt-ban, azaz Nulla forintban állapítja meg.

B Bevételek bontása

adatok: forintban

I. Működési bevételek

1. Működési bevételek összesen

387678718

1.2. Önkormányzatok működési támogatásai

220649161

1.2.1. Önkormányzat működési támogatásai

220649161

1.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

2. Önkormányzat közhatalmi bevétele

15850000

2.1. Közhatalmi bevételek

15850000

3. Működési bevételek összesen

85203200

3.1. Önkormányzat működési bevétele

71157000

3.2. Polgármesteri Hivatal

0

3.3. Általános Művelődési Központ

7950200

3.4. Szociális Alapszolgáltatási Központ

6096000

4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen

28642750

4.1. Önkormányzat

25435750

4.2. Általános Művelődési Központ

3207000

1. Finanszírozási bevételek összesen

37333607

1.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési

37333607

II. Felhalmozási bevételek

271934818

1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen

0

1.1. Önkormányzat tám. Értékű bevétele

0

2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen

0

2.1. Önkormányzat pénzeszköz bevétel

0

3. Finanszírozási bevételek összesen

271934818

3.1. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási

271934818

III. Intézményfinanszírozás összesen

182893287

3.1. Polgármesteri Hivatal

39773660

3.2. Általános Művelődési Központ

108647670

3.3. Szociális Alapszolgáltatási Központ

34471957

B Költségvetési bevételek összesen

842506823

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak alaptevékenységek szerinti alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak alaptevékenységek szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft működési célú, 0 Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.

(2) Amennyiben évközben jelentkezik finanszírozási művelet, akkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6. § (1) Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 3 300 000 Ft – ebből 3 300 000 Ft működési célú és 0 Ft fejlesztési célú – melyek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 4. melléklet mutatja.

8. § (1) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 271 934 818 Ft. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület 2021. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 56 főben(közfoglalkoztatottak létszámát 25 főben) a 11. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. § (1) A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatinak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási fő összeget tekintve a 7. mellékletben részletezettek szerint – egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. mellékletével – önkormányzati szinten összesen 842 506 823 Ft-tal jóváhagyja.

11. § (1) Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2021. január 01-től 46.380,- Ft-ban állapítja meg.(2/2019.(I.24.) Kt.határozat)

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege 2021. évben nettó 400.000 Ft/év/fő, mely összeg nem tartalmazza a munkáltató által fizetendő járulékokat is.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2021. évben legfeljebb egyszer, a 2021. június 15-ig benyújtott írásbeli kérelem alapján 2021. július 1-től kezdődően módosíthatja.

16. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzati hivatal készítse elő a központi költségvetés által biztosított fejezeti tartalékból megpályázható helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(4) A szükséges intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ideiglenesen szabad pénzforrások hozam elérése érdekében történő befektetésére.

Az előirányzatok módosítása

19. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivitelével – negyedévenként, de lekésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és a cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

A gazdálkodás szabályai

20. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételei és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

22. § Mellékletek:

 • 1. sz. melléklet: Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása,
 • 2. sz. melléklet: Bevételek alakulása intézményenként,
 • 3. sz. melléklet: Kiadások alakulása intézményenként ,
 • 4. sz. melléklet: Mezőgazdasági tevékenység pénzügyi terve,
 • 5. sz. melléklet: Pénzeszköz átadási kötelezettség,
 • 6. sz. melléklet: Felhalmozási kiadásokról,
 • 7. sz. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv,
 • 8. sz. melléklet: Kötelezettségek részletezése,
 • 9. sz. melléklet: Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekről,
 • 10. sz. melléklet: Kötelező-önként vállalt feladatok,
 • 11. sz. melléklet: Létszám kimutatás

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezésit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (XII.14.) számú önkormányzati rendelete a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.

1. melléklet

Elemi költségvetés

2021 elemi költségvetés.xlsx